Jesus with the Samaritan Woman

Ating tingnan ang mga talatang ginagamit sa pagtatanggol ng doktrina hinggil sa pagbabawal sa pag-aasawa ng hindi pareho ng pananampalataya… Ating suriin kung tama ang kanilang pakahulugan ayon na rin sa konteksto (context) ng Biblia at sa pagkakagamit ng mga talata..

2 Cor 6:14-18 “Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya’y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Cristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? O ng temple ng Diyos sa diyus –diyusan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay! Siya na rin ang may sabi: Mananahan ako at mabubuhay sa piling nila, At sila’y magiging bayan ko. Kaya’t lumayo kayo sa kanila, Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi, At tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging Ama ninyo, At kayo;y magiging anak ko, Sabi ng Panginoong Makapangyarihan.”

Tingnan natin ang context ng salitang “makisama” ayon sa Biblia.  Ang salitang “makisama” ay maaaring magkaroon ng mga iba’t ibang kahulugan at hindi nararapat na ikulong lamang sa pakahulugan na “pag-aasawa”.  Ayon sa doktrina ng ibang relihiyon, ang “makisama” ay nangangahulugan ng “pag-aasawa”.

Kung ayon sa talata ay ipinagbabawal ang pag-aasawa ng hindi magkapareho ng pananampalataya, e di magkakaroon ng kontradiksyon ito sa isa pang talata na makikita natin sa 1 Cor 7:12-16. Kung saan sa nabanggit na mga talata diretsong ginamit ang salitang “asawa” at hindi “makisama” lamang.  

Alam naman natin na ang ating Diyos ay hindi kinokontra ang kanyang mga sinabi dahil ang ating Diyos ay Diyos na hindi nagsisinungaling. (Tito 1:2) Samakatuwid, hindi maaaring “pagbabawal sa pag-aasawa” ng di magkapareho ng pananampalataya ang ibig sabihin ng talata sa 2 Cor 6:14.  Kung ating sasabihin na pagbabawal ito sa pag-aasawa, mangangahulugan lamang na sinasabi natin na ang Panginoon ay nagsasabi ng mga kontradiksyon.

Kung ganoon, ano ngayon ang tamang kahulugan ng “makisama” sa 2 Cor 6:14? Ito ay pakikisama sa pagkakasala…

Tandaan natin na mismong ang ating Panginoong Hesus at mga apostol ay nakisama sa mga hindi mananampalataya at makasalanan.

Mateo 9:9-10 “Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo; nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain.”

Bagamat sila ay nakisama sa mga di kapanampalataya, ay hindi naman sila nagkakasala sa kanilang pakikisama sa mga ito. Sapagkat kahit kasama nila ang mga ito ay hindi naman sila nakikisama sa mga gawaing masama at pagsamba ng mga hindi mananampalataya kaya’t hindi sila nagkakasala.

Napansin po ba natin ang distinction?

Kung makikisama tayo sa mga hindi mananampalataya ngunit mabuti naman ang ating ginagawa kasama sila, hindi ito pagkakasala. Mabuting halimbawa dito ang talata sa

1 Cor 7:12-15 “Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon: kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyanga asawa, at ang babaing hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak; ngunit ang totoo’y marapat sila sa Diyos. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaing sumasampalataya ay malaya na; sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay.

Malinaw! Kung ang “pagsasamang” ito ay masama, e di sana sinabi ni San Pablo na maghiwalay kayo. Pero hindi niya sinabi yun. Sinabi pa nga niyang manatili kayong mag-asawa. Pansinin na maaari pa nga itong magdulot ng kabutihan at kaligtasan para sa hindi sumasampalataya at sa kanilang mga anak.

1 Cor 7:16 “Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa?”

Ang pag-aasawa o pakikisama sa hindi kapareho ng pananampalataya ay hindi kasalanan at hindi masama.  Maaari tayong makisama sa di kapanampalataya sa paggawa ng kabutihan.   Ang masama ay kung tayo ay “nakikisama” sa kanila sa paggawa ng masama o kasalanan o di kaya ay sumamba sa kanilang pananampalataya. (1 Cor 10:21) (Efeso 5:11)

Maikling pagsusulit lamang:

  1. Sa Biblia ba may nabanggit na mag-asawang hindi pareho ng pananampalataya? OPO!
  2. Ang pagsasama ba nila ay masama? Sinabi ba ni San Pablo sa kanila na maghiwalay na kayo dahil masama at bawal iyan? HINDI PO!

Common sense lang po ano?