The All-Powerful Lord and the Divine Teacher

The All-Powerful Lord and the Divine Teacher

Heneral Jee Tee2 days ago

Father Abe, ok lang po ba na sagutin niyo po as new topic sa blog ng isang Manalista named Thomas D. Believer sa isang facebook forum?

1.) Saan bahagi ng mga utos ng Dios, na kapag mag-lilingkod, mananalangin at sasamba ang mga
tao ng Dios, sa Kanya ay kailangan nakaluhod at humahalik sa mga mahal
na larawan at rebulto at dapat na may mahal na larawan o’ rebulto sa
pagitan ng Dios at ng mga tao?
…………………………………………………………………………
2.) Mayroon ba ang Simbahan Katolika na mga authentic na real &
strong “evidences” na ang mga larawan at rebulto ng mga “saints” ninyo
ay kinuha sa real-life images ng mga saints ninyo?
…………………………………………………………………………
3.) Mayroon bang authentic and very strong proofs na ang mga larawan ni
Jesu-Kristo sa loob ng inyong mga simbahan ay hango sa real-image ni
Jesus?
…………………………………………………………………………
4.) Ipinag-babawal ba ng Dios, na gumawa ng anoman larawan o’ rebulto
ang mga tao sa mundo, kahit na ito ay hindi iuugnay sa Kanya at hindi
ito ilalagay sa pagitan ng Dios at ng mga tao, bagkus ang mga ito ay
lilikhain lamang ng mga tao upang magkaroon lamang ng isang alaala
(memory) sa isang taon namayapa o’ di kaya ay isa lamang palamuti sa
bahagi ng kanilang tahanan o’ para maging isang model lamang ng isang
strucrural project ?

FrAbeArganiosa lingkod Heneral Jee Tee2 hours ago

1.) Saan bahagi ng mga utos ng Dios, na kapag mag-lilingkod, mananalangin at sasamba ang mga tao ng Dios, sa Kanya ay kailangan nakaluhod at humahalik sa mga mahal na larawan at rebulto at dapat na may mahal na larawan o’ rebulto sa pagitan ng Dios at ng mga tao?

PALPAK ANG TANONG MO DAHIL WALA KAMING UTOS O ARAL NA KAPAG MAGLILINGKOD AT SASAMBA ANG MGA TAO NG DIOS SA KANYA AY KAILANGANANG NAKALUHOD AT HUMAHALIK SA MGA MAHAL NA LARAWAN AT REBULTO. DAHIL HINDI LAHAT NG ORAS AY NAKALUHOD KAMI SA PAGLILINGKOD AT PAGSAMBA, MERONG NAKATAYO AT MERON DING NAKA TIRAPA. NASA BIBLIA ANG MGA IYAN. GAYON DIN ANG PAGLUHOD.

NAKATAYO:

Rev 7:9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na NAKATAYO sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay…

NAKATIRAPA:

Joshua 7:6 At hinapak ni Josue ang kaniyang mga suot, at NAGPATIRAPA sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan, siya at ang mga matanda ng Israel; at sila’y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo.

LUMULUHOD KAMI DAHIL SINUSUNDAN NAMIN ANG GINAWA NG MGA BANAL NA TAO SA BIBLIA NA LUMUHOD SA HARAP NG BANAL NA LARAWAN, ANG GAWANG INANYUANG BANAL NA GAMIT SA DALISAY NA PAGSAMBA SA DIOS:

1 Kings 8:54 At nangyari, na pagkatapos ni Salomon na makapanalangin nitong lahat na dalangin at pamanhik sa Panginoon, siya’y tumindig mula sa harap ng dambana ng Panginoon, sa PAGKALUHOD NG KANYANG MGA TUHOD na ang kaniyang mga kamay ay nakagawad sa dakong langit.

AYAN, ANG LINAW. SI JOSHUA NAGPATIRAPA SA HARAP NG KABA NG TIPAN NA GAWANG INANYUAN NA YARI SA AKASYANG KAHOY AT BINALUTAN NG GINTO NA MAY NAKAPATONG NA MGA ESTATWANG REBULTO NG ANGHEL, PAWANG YARI SA GINTO. MASAMA BA YAN?

WALA RIN KAMING UTOS NA KAPAG MAGLILINGKOD AT MANANALANGIN SA DIOS ANG MGA TAO DAPAT NA MAY MAHAL NA LARAWAN O REBULTO SA PAGITAN NG DIOS AT NG MGA TAO DAHIL SUMASAMBA AT NAGDADASAL KAMI KAHIT WALANG LARAWAN. SUBALIT MAY LARAWAN KAMI DAHIL NAGPAGAWA ANG DIOS NG MGA LARAWAN:

Exodo 25:20 At ibubuka ng mga querubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nilililiman ang luklukan ng awa, ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap, sa dakong luklukan ng awa ihaharap ang mga mukha ng mga querubin.

Exodo 25:21 At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban; at sa loob ng kaban, ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo, na aking ibibigay sa iyo.

AYAN ANG UTOS NG DIOS. HINDI IYAN UTOS NI SATANAS KUNDI UTOS NG DIOS. YAN BANG DIOS NI MOISES AY DIOS MO RIN? BAKIT AYAW MONG SUNDIN ANG UTOS NA GUMAWA NG LARAWAN? ITO PA ANG SABI NG DIOS. DUON NIA RAW KATATAGPUIN SI MOISES AT ANG KANYANG MGA SASERDOTE SA PAGITAN NG DALAWANG LARAWANG INANYUAN:

Exodo 25:22 At diya’y makikipagkita ako sa iyo, at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang querubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel.

TAKE NOTE, ANG MGA UTOS NG DIOS IBIBIGAY SA PAGITAN NG DALAWANG KERUBING GINTO. MAY ANGAL KA DIYAN?

KUNG HINDI KA IGNORANTE SA BANAL NA KASULATAN ALAM MO NA ANG DIOS AY NAGPAGAWA NG MGA IMAHENG NILILOK SA KAHOY:

1 Kings 6:23 [Magandang Balita] “Sa loob ng Dakong Kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, IMAHENG NILILOK SA KAHOY na olibo. Labinlimang talampakan ang taas ng bawat isa.”

AT NAGPAGAWA DIN ANG DIOS NG MGA LARAWANG NAKAUKIT, MGA IMAHEN:

1 Kings 6:32 [Magandang Balita] “Tablang olibo rin ang dalawang panara, at MAY UKIT ITONG IMAHEN ng mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga panara’y may kalupkop na gintong kapit na kapit sa MGA NAKAUKIT NA LARAWAN.”

AYAN ANG UTOS NG DIOS. KUNG YAN ANG DIOS MO DAPAT MONG SUNDIN IYAN AT HINDI MASAMAIN ANG MGA IMAHENG NILILOK SA KAHOY AT MGA NAKAUKIT NA LARAWAN SA LOOB NG TEMPLO. BAKIT MO MINAMASAMA? BAKIT WALANG IMAHENG NILILOK SA KAHOY AT MGA NAKAUKIT NA LARAWAN SA LOOB NG INYONG TEMPLO AT SANTUARIO? MAY TEMPLO BA KAYO? MAY SANTUARIO BA KAYO? ANONG ITSURA PATINGIN NGA KUNG ANONG ITSURA NG TEMPLO NIO?

[2.) Mayroon ba ang Simbahan Katolika na mga authentic na real &
strong “evidences” na ang mga larawan at rebulto ng mga “saints” ninyo
ay kinuha sa real-life images ng mga saints ninyo?]

SIEMPRE MERON. BAKIT MO NASABING WALA? SAINTS NAMIN IYON E SIEMPRE ALAM NAMIN ANG ITSURA NILA. KUNG IGNORANTE KA SA ITSURA NG MGA SANTO NAMIN KAMI HINDE.
…………………………………………………………………………
[3.) Mayroon bang authentic and very strong proofs na ang mga larawan ni
Jesu-Kristo sa loob ng inyong mga simbahan ay hango sa real-image ni
Jesus? ]

SIEMPRE MERON DIN. BAKIT IKAW BA MAY KATIBAYAN KANG HINDI AUTHENTIC ANG LARAWAN NAMIN NI JESUS? KAYA IGNORANTE KA SA ANYO NG PANGINOON KASI BAGONG IMBENTO LANG ANG KULTO MO. IYAN AY GALING SA BULAANG PROPETA NA LUMITAW SA MGA HULING PANAHON. ANG MGA TUNAY NA NANANALIG KAY JESUS AY ALAM ANG ITSURA NIYA KASI NAKITA NILA SIYA AT NAHAWAKAN, NAKAPILING AT NAKASAMA:

1 Juan 1:1-4  Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong NAKITA ng aming mga mata, yaong aming NAMASDAN, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay;  (At ang buhay ay nahayag, at aming NAKITA, at pinatotohanan, at sa inyo’y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Yaong aming NAKITA at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos.

AYAN O TIGNAN MO. KITANG KITA NG MGA TUNAY NA ALAGAD ANG PANGINOON. PINAGMASDAN NG MABUTI. KAYA ALAM NA ALAM NILA ANG LARAWAN AT WANGIS NIYA. KAMING MGA CATOLICO BILANG PINAKA UNANG IGLESIA AT TATAG NI CRISTO E BUONG PAGMAMALAKI NAMING PINAPAHAYAG ANG ITSURA NG PANGINOON. TAPOS KAYONG MGA BAGONG LITAW NA MGA BULAANG PROPETA SA HULING PANAHON AY IGNORANTE SA WANGIS AT LARAWAN NI CRISTO. KUNG PWEDE LANG AY WAG NIO KAMING IDAMAY SA INYONG KAKULANGAN SA KAALAMAN AT SA INYONG PAGIGING SALAT SA KASAYSAYAN NG MESIYAS.

…………………………………………………………………………
[4.) Ipinag-babawal ba ng Dios, na gumawa ng anoman larawan o’ rebulto
ang mga tao sa mundo, kahit na ito ay hindi iuugnay sa Kanya at hindi
ito ilalagay sa pagitan ng Dios at ng mga tao, bagkus ang mga ito ay
lilikhain lamang ng mga tao upang magkaroon lamang ng isang alaala
(memory) sa isang taon namayapa o’ di kaya ay isa lamang palamuti sa
bahagi ng kanilang tahanan o’ para maging isang model lamang ng isang
strucrural project ?]

ANG DAMING EKLAT NG IYONG TANONG. MARAMING TSE-TSE BURECHE. MAGULO ANG TANONG MO. LINAWIN MO.

ANG DIOS AY NAGBAWAL NA GUMAWA NG LARAWAN NG DIOS DIOSAN AT HINDI NG “ANOMANG” LARAWAN DAHIL NAGPAGAWA SIA NG MGA LARAWANG IMAHENG YARI SA KAHOY AT MGA INUKIT NA LARAWAN PARA SA KANYANG TEMPLO KUNG SAAN DUON NIYA KATATAGPUIN ANG KANYANG BAYAN.