The Lord Jesus saves through His Body and Blood – The Holy Eucharist

Pagsalungat sa Once Saved Always Saved
.
By John Rey Zamora Lumagui

ITO ANG ARAL NG IBANG PROTESTANTE. IKA NILA TANGGAPIN, KILALANIN AT SUMAMPALATAYA KA LAMANG KAY KRISTO AY LIGTAS KA NA AT HINDI NA ITO MAWAWALA. TAMA NAMAN NA KAPAG SUMAMPALATAYA KA AY MALILIGTAS KA.

8 Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios; 9 Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.
-Efeso 2:8-9

NGUNIT ANG MGA DEMONYO AY SUMASAMPALATAYA DIN

19 Ikaw ay sumasampalataya na ang Dios ay iisa; mabuti ang iyong ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig.
-Santiago 2:19

IBIG SABIHIN BA NITO SILA’Y MALILIGTAS DIN? HEHEHEHE!

PERO, NGUNIT, DATAPWAT, KAILANGAN DIN NATING PAGSIKAPAN ANG ATING KALIGTASAN

Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong-pusong pagsunod noong ako’y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako’y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos,
-Filipos 2:12

PATULOY NA NAGPA-ALALA SI SAN PABLO NA KAILANGAN PAGSIKAPAN ANG PANANAMPALATAYA

TANONG: May posibilidad bang mawala ang kaligtasan, kasi sabi sa Juan 10:28 hindi tayo maaagaw sa kamay ng Diyos?

ANG TALATANG JUAN 10:28 NA PABORITO NILA AY KATULAD NG PAHAYAG NI PABLO SA MGA TAGA ROMA (ROMA 8:39) NA WALANG MAKAKAPAGHIWALAY SA ATIN SA PAG-IBIG NG DIYOS. PARANG SINABI DITO NA WALANG MAKAKAPAGPALABAS O WALANG MAKAKAHATAK SA IYO SA MABILIS NA UMAANDAR NA KOTSE PERO HINDI DITO SINABI NA HINDI MO KAYANG TUMALON AT MAKALABAS. NAKUHA NYO IBIG KONG SABIHIN?

MATATANDAAN DIN NATIN SINABI NG PANGINOONG HESU-KRISTO NA MANATILI TAYO SA PAG-IBIG NIYA SAPAGKAT ANG SINUMANG HIWALAY SA KANIYA AY SUSUNUGIN

6 Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya’y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog.
-Juan 15:6

NGAYON, KUNG ANG KALIGTASAN AY NAKAMTAN NA AT HINDI NA MAAALIS BAKIT SINABI PA NIYANG MANATILI KAYO SA AKIN? ARA SIYANG NAGSABI SA ISANG TAONG NAKAKULONG NA “Diyan ka na lamang at huwag kang umalis!” ANO PA ANG SILBI NG PAGSASABI NIYA NOON KUNG HINDI NAMAN TALAGA YUN MAKAKAALIS DAHIL NAKAKULONG SIYA? GOD BLESS!

SOLUTA EST VERITAS!

For more apologetics, kindly like our pages:

https://www.facebook.com/The-Splendor-of-the-Church-Fanpage-159157594193295/

www.facebook.com/KTTcomph/

www.facebook.com/defendcatholicfaith/

And visit our blog:
http://thesplendorofthechurch.com/blog/