The magnificent statue of CHRIST THE REDEEMER in Brazil

 

Nablo Daniel

#BAKIT MAY IMAHE O REBULTO NI JESUS?

2 Samuel 6
[2]Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang #KABAN_NG_TIPAN na #KUMAKATAWAN_sa_kaluwalhatian_ni_YAHWEH, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na #NAKALUKLOK_sa_IBABAW_ng_mga_KERUBIN.

ANG KABAN ANG KUMAKATAWAN REPRESENTATIVE O IMAHE NI YAHWEH ANG DIYOS NA DI NAKIKITA.

NGAYON ANG NAKIKITA NA ANG DIYOS SA KATAYUAN NI JESUS..

Mga Taga-Colosas 1
[15]Si_CRISTO_ang_LARAWAN_ng_DIYOS_na_DI_NAKIKITA. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha.

WALA KAYONG IMAHE NI JESUS O REBULTO NI JESUS NA NAG REPRESENTA SA DIYOS NA NAKIKITA NA KAGAYA NG KABAN NG TIPAN NA NAGREPRESENTA KAY YAHWEH NA DI NAKIKITA?

WALA NGANG INUTOS SI JESUS NA GUMAWA NG REBULTO.. PERO MAY INUTOS ANG DIYOS NA GAWAN SIYA NG IMAHE NYA OH NAGREPRESENTA NIYA.

Exodo 25:17-21
[17]“#GUMAWA_ka_ng_Luklukan _ng_Awa_na_yari_sa_PURONG_GINTO. Ang haba nito’y 1.1 metro, at 0.7 metro naman ang luwang.
[18]#LALAGYAN_mo_ng_DALAWANG_KERUBING_GINTO ang dalawang dulo nito,
[19]tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang Luklukan ng Awa ay maging iisang piraso.
[20]Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang Luklukan ng Awa.
[21]Ilalagay mo ito sa ibabaw ng #KABAN na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato ng kautusang ibibigay ko sa iyo..

YAN ANG DAHILAN KUNG BAKIT MAY REBULTO O IMAHE NI JESUS DAHIL NUNG DUMATING SI JESUS SA MUNDO.. NAKIKITA NA ANG DIYOS NA DATI AY HINDI NAKIKITA..

Juan 1:1,14
[1]Nang pasimula ay naroon na ang #SALITA ; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang #SALITA_AY_DIYOS.

[14]#Ang_SALITA_ay_NAGING_TAO at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

KAGAYA NG KABAN NG TIPAN NA PINOPROSISYON. PINOPROSISYON DIN ANG IMAHE NI JESUS.

2 Mga Taga-Corinto 2
[14]Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa #PARADA ng tagumpay ni Cristo, dahil sa aming pakikipag-isa sa kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa kanya.

PERO HINDI NAMIN SINASAMBA ANG IMAHE O REBULTO NI JESUS KUNDI IGINAGALANG O PINAPARANGALAN.. LANG..

Mga Awit 138:1-2
[1]Yahweh, ako’y buong pusong #AAWIT_ng_PASALAMAT, sa harap ng #IBANG_dIYOS, #PUPURIHIN_KITANG_GANAP.

[2]#Sa_HARAP_ng_IYONG_TEMPLO_ay_YUYUKOD_at_GAGALANG, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan; dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.

KAGAYA RIN NG GINAWA NI JOSUE.. KUNG SINASAMBA NA NYA ANG REBULTO MALAKI NA ANG PAGKAKASALA NIYA.

Josue 7:6
At hinapak ni Josue ang kaniyang mga suot, at #NAGPATIRAPA sa lupa #SA_HARAP_ng_KABAN ng Panginoon #hanggang_sa_kinahapunan, #Siya at ang #Mga_MATATANDA ng Israel; at sila’y #Nagsipagbuhos_ng_ALABOK_sa_kanilang_ULO.

KINAUSAP PA NGA NI MOSES ANG REBULTO..

•BILANG 7:89
Nang pumasok si Moises sa Toldang Tipanan upang #Makipag_usap_kay_Yahweh, #Narinig niya ang #tinig nito mula sa pagitan ng #dalawang_kerubin, sa ibabaw ng #Luklukan_ng_Awa na nasa ibabaw ng #Kaban_ng_Tipan.

MARAMI PANG REBULTO ANG IPINAG UTOS NG DIYOS NA GAWIN.. ISA LANG ITO SA NAKAPARAMING IPINAGUTOS NG DIYOS NA GAWIN..

Exodo 25:8-10,40
[8]Ipagpagawa mo ako ng santuwaryo na titirhan kong kasama nila.

[9]Ang santuwaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo.

[10]“Gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya: 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas.

MAY PLANO PANG IBIBIGAY.. 😅😅😅😅

[40]Sundin mong mabuti ang #PLANONG_IPINAKITA_KO_SA_IYO sa bundok.

KUNG IPINAGPILIT NIYO NA HINDI CROSS O REBULTO ANG IPINAG UTOS NG DIYOS?

ANG KABAN AY NA MAY NAKAPATONG NA DALAWANG REBULTONG KERUBIN AY REBULTO YAN. KAGAYA NG CROSS O REBULTO NI JESUS..

EZEKIEL 41:17-19
[17] Ang LOOB NAMAN NG TEMPLO ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at MAY UKIT NA LARAWAN NG PALMERA AT KERUBIN;
[18] salitan ang larawan ng palmera at kerubin. #Bawat_kerubin_ay_MAY_DALAWANG_MUKHA:
[19] #ISA_AY_MUKHA_NG_TAO, #MUKHA_naman_ng_LEON ang isa. Ang mga ito’y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. #Ganito_ang_LARAWANG_NAKAUKIT sa lahat ng dingding ng templo.”

AT ANG DIYOS DIYOSAN NA TINUTUKOY NYO.. YAN YUNG HINDI TOTOO O HINDI NAG EXIST..

1 Mga Taga-Corinto 8
[4]Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa diyus-diyosan, alam nating ang mga diyus-diyosan ay larawan ng mga bagay na #DI_TOTOO, at alam nating iisa lamang ang Diyos..

KAGAYA NG SABI KO. HINDI NAG EXIST ANG SA MUNDO ANG MGA DIYOS DIYOSAN AT ITO ANG PAGKAIBA NG MGA BANAL O SANTO NA DATING MARTYR NA NAG EXIST NA DATI AT NIREPRESENTAHAN NG MGA REBULTO NGAYUN NA NASA LOOB NG SIMBAHANG CATHOLICO..

ANG MGA NAGAWA NILA ANG DAPAT NATIN TULARAN AT NAMIN GINAGAWANG DIYOS MISYO ANG REBULTO O NIREPRESENTA NILA..

Mga Hebreo 13
[7]#ALALAHANIN _NINYO_ang_mga_DATING_NAMUMUNO_sa_inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. #ISIPIN_NINYO_kung PAANO_SILA_NAMUHAY, at #TULARAN_NINYO ang kanilang pananampalataya sa Diyos.

AT UTOS PA NG SIMBAHANG CATHOLICO NA WAG SILANG SAMBAHIN..

(CCC # 2132) “ the honor paid to SACRED IMAGES IS A #RESPECTFUL_VENERATION_NOT_THE_ADORATION due to god alone: #RELIGIOUS_WORSHIP_IS_NOT_DIRECT_IMAGES_IN_THEMSELVES, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to god incarnate. the movement toward the images does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is” / “Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. ”

KAYA MALI ANG SABI NG PASTOR O MINISTRO NYO NA SINASAMBA DAW NAMIN..

NILINLANG LANG NILA KAYO PARA MATALIKOD KAYO SA TOTOONG IGLESYANG INAANIBAN NYO..

MATEO 24:10-11, 13 at dahil dito’y #MARAMI_ANG_TATALIKOD sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at #MAGTATAKSIL_SA_ISAT_ISA. Marami ang magpapanggap na propeta at #ILILIGAW_ANG_MGA_TAO. .
13 #Ngunit ang #MANANATILING_TAPAT hanggang wakas ang siyang #MALILIGTAS. 😭😭😭

#PROUD_CATHOLICO..