Ano ang katangian ng isang wastong imahen ng Sto. Niño?

Wasto at naaangkop ang imahen ng Sto. Niño kung ito ay nagsisilbing gabay sa pagsamba kay Kristo at nagbibigay daan upang higit natin Siyang panampalatayanan, ibigin, at paglingkuran. Ito ay mangyayari kung ang imahe ay nagpapahayag sa masining na paraan sa mga katotohanan ng ating katolikong pananampalataya batay sa Banal na Bibliya at Tradisyon ng Simbahan.

ANG IMAHEN NG STO NIÑO DE CEBU AY ISANG MAINAM NA HALIMBAWA:

1. ANYONG BATA – nagpapahayang sa katotohanan ng pagkakatawang tao ng Ikalawang Persona

2. MAHARLIKANG KASUOTAN – si Hesus ay tunay na Diyos at naghahari sa sansinukob

3. GLOBO NA MAY KRUS – tinatawag na “globus crucige” na sumasagisag sa kapangyarihan at nagpapaalala na si Hesus ang nag-iisang Tagapagligtas ng mundo

4. MAAMONG MUKHA – si Hesus ay kapiling natin at madali matin siyang malalapitan

Mga imahen na dapat pagnilayan kung naaayon ba sa ating pananampalataya

Ang imahen ay HINDI DAPAT initunuring:

– Bilang diyus-diyosan

– Na nagaangkin ng kapangyarihan ng salamangka

– Na nagdadala ng swerte sa negosyo o love life

Mali bang magkaroon ng imahen? HINDI ITO MALI. ANG PAGKAKAROON NG IMAHE AY NAAYON SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO BATAY SA TRADISYON NG SIMBAHAN NA NAKA-UGAT SA BIBLIYA.

Sto. Niño de Tondo

Ayon sa Second Ecumenical Council of Nicea (787 A.D.) – ang pagninilay sa mga imahen ni Hesus ay nagbibigaydaan sa paglapit ng mananampalataya kay Hesus na sinasagisag nito.

Ayon sa Fourth Council of Constantinople (870 A.D.) – ang mga imahe ni Hesus at dapat bigyang dangal katumbas ng dangal na iniuukol sa Aklat ng Mabuting Balita.

Ayon sa Council of Trent (1545-1563) – ang karangalang iniuukol sa mga imahe ni Kristo ay ang karangalang iniuukol sa kay Kristo mismo.

Ayon kay St. John of Damascus – nalampasan na natin ang pagbabawal sa paglikha ng imahe ng Diyos na itinakda sa Lumang Tipan mula nang nagkatawang-tao ang Ikalawang Persona ng Diyos sapagkat si Hesus ang imahem ng Ama (Col 1: 15).