NOVENA, NASA BIBLIYA BA?
.
-By John Rey Zamora Lumagui
.
Dahil ngayong ika-23 ng Enero ay nagsisimula ang Novena para sa nalalapit na kapistahan ng Nuestra Seniora de Candelaria ay minarapat kong talakayin ang nobena.

Bago tayo dumako sa Biblical Basis ng Novena ay atin munang alamin kung ano nga ba itong nobena.

Ang novena/nobena ay isang debosyon nating mga Katoliko, ito ay siyam na sunod sunod na araw ng sama samang pananalangin bilang paghahanda sa kapistahan ng mga santo o ng Mahal na Birhen o maging pagsilang ni Hesus.

Ngunit malimit na ipukol na tanong ng iba’t-ibang sekta, “Asan sa bibliya ang salitang nobena/novena?”

Muli po mga kapanalig, lagi nating tatandaan na ang bibliya ay hindi diksyunaryo na hanapan ng mga salita. Sabi nga po ng isang Catholic Apologist/Mariologist na si Atty. Marwil N. Llasos, “Sa bibliya, aral ang pinag-aaralan hindi pangalan.”

Tandaan po natin na may tatlo po tayong saligan:
1. –> Ang bibliya
2. –> Ang Sacred Tradition
3. –> Ang Magisterium

Ngayon, ang nobena po ay hango matapos ang pag-akyat ni Hesus sa langit at ang paghihintay sa araw ng Pentecostes.

May itinagubilin ang Panginoong Hesus sa mga Apostol.

“At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila:
‘Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo.”
~ Gawa 1:4 [Magandang Balita Biblia]

Magkakasamang nanalangin ng siyam na araw ang mga alagad at ang ina ni Jesus na si Inang Maria.

“Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat bundok ng mga Olibo, na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus.”
~ Gawa 1:12-14 [Magandang Balita Biblia]

Eh Kapatid na John Rey bakit sinabi mong Siyam (9) na araw eh wala naman binanggit sa talatang iyan na bilang kung ilang araw sila nanalangin?

Easy lang! Gamitan natin ‘yan ng simple arithmetic.

–> Ang pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit ay apatnapung (40) araw pagkatapos ng muling pagkabuhay.

“Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya’y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng APATNAPUNG ARAW at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos.”
~ Gawa 1:3 [Magandang Balita Biblia]

–> At ang Pentecostes ay Limampung (50) araw pagkatapos ng paskwa. Ang pentecostes ay nangangahulugang 50 days of ika-limampung araw (50th day) mula sa salitang Latin na ‘Pentecoste’.

–> Ang muling pagkabuhay naman ay isang (1) araw pagkatapos ng paskwa (pass over)

Let’s calculate! 50 days (Pentecost) minus 40(Ascencion) = 10 days
10days minus 1 day (after Pass Over) = 9 days. šŸ™‚

Meaning to say Nine/Siyam (9) na araw talaga sila sama samang nanalangin.

“Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar.”
~ Gawa 2:1 [Magandang Balita Biblia]

Dito po hinango ang Siyam (9) na araw ng pananalangin. At ang “Novena to the Holy Spirit” ay ang kauna-unahang Novena at ito ang pinakamatandang pagnonovena ng Iglesia Catolica.

Maligayang Kapistahan Nuestra Sra. de Candelaria! Maligayang Kapistahan Silangueno!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SOLUTA EST VERITAS!