NANANATILI BANG ESPIRITU LAMANG ANG DIYOS?
.
KATUWIRAN KASI NG ATING MGA KAPATID SA LABAS NA ANG DIYOS AY ESPIRITU AT HINDI TAO AT GAMIT NILA ANG TALATANG ITO.
.
Juan 4
[24]Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”
.
ANG DIYOS NAGMANIFEST NA DIN INTO FLESH
.
1 Timothy 3:16
[16]And without controversy great is the mystery of godliness: God was MANIFEST IN THE FLESH, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
.
John 1:14
[14]And the Word WAS MADE FLESH, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
.
NAGING KARANIWANG TAO
.
Mga Taga-Filipos 2:6-7
[6]Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos.
[7]Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. IPINANGANAK SIYANG TULAD NG MGA KARANIWANG TAO. At nang si Cristo’y maging tao.
.
SINASAMBA ANG DIYOS AYON SA ESPIRITU AT AYON SA KATOTOHANAN NA ANG DIYOS AY NAGING TAO
.
Mga Hebreo 2
[14]Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, NAGING TAO rin si Jesus at tulad nila’y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.
.
KAYA ANG DIYOS AY SINASAMBA SA ESPIRITU AT SINASAMBA DIN ANG PANGINOONG JESUS DAHIL SIYA’Y DIYOS NA NAGING TAO.
.
Mateo 28
[9]Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at SINAMBA SIYA.
.
Mateo 28
[17]Nang makita nila si Jesus, SIYA’Y SINAMBA NILA, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan.
.
Juan 9
[38]“Sumasampalataya po ako, Panginoon!” sabi ng lalaki. At SINAMBA NIYA si Jesus.
.
Mga Hebreo 1
[6]At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “DAPAT SIYANG SAMBAHIN ng lahat ng anghel ng Diyos.”
.
ANG SABI SA BIBLIYA DIYOS LANG ANG DAPAT SAMBAHIN
.
Luke 4:8
And Jesus replied to him, Get behind Me, Satan! It is written, You shall do homage to and worship the Lord your God, and Him only shall you serve.
.
Revelation 22:9
[9]Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: WORSHIP GOD.
.
KAYA KUNG ANG PERSONA NG PANGINOONG JESUS AY TUTUONG TAO AT TUTUONG DIYOS (ANAK) AT SIYA’Y SINASAMBA SAMAKATUWID SIYA AY DIYOS (IKALAWANG PERSONA NG ONE GOD)
.
WALANG TAO LAMANG NA SINASAMBA. IDOLATRY YAN MGA KAPATID SA INC1914 😊
.
.
God bless us always