Isaiah 42:8
Ako ang Panginoon; NA SIYANG AKING “PANGALAN”: at ang aking KALUWALHATIAN ay HINDI KO IBIBIGAY SA IBA, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.

ANG SABI NG PANGINOON HINDI NYA IBIBIGAY SA IBA ANG KANYANG “PANGALAN AT KALUWALHATIAN.”

TAPOS ANG SABI NG IBANG ANTI KATOLIKO TAO LANG SA KALIKASAN ANG PANGINOONG JESUS AT WALANG KALIKASANG DIYOS.

John 17:3
At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

WALA NAMAN TAYONG TUTOL NA TUTUONG TAO ANG PANGINOONG JESUS. ANG PROBLEMA HINDI NILA BINIGYANG PANSIN ANG John 17:5 PARA SA PAGKA-DIYOS NG PANGINOON.

Juan 17
[5]Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo BAGO PA LIKHAIN ANG DAIGDIG.

ANO PO BA ANG IBIG SABIHIN NG LUWALHATING TAGLAY NA NI JESUS BAGO ANG SANGLIBUTAN AY NAGING GAYON AT BAGO PA SIYA NAGING TAO???.

Greek: δόξα
Transliteration: doxa
Pronunciation: dox’-ah
Definition: From the base of G1380; glory (as very apparent) in a wide application (literally or figuratively objectively or subjectively): – dignity glory (-ious) honour praise worship.
KJV Usage: glory (145x), glorious (10x), honour (6x), praise (4x), dignity (2x), worship (1x).
Occurs: 168
In verses: 151

NOTE:
HONOUR; PRAISE; WORSHIP; DIGNITY.

NAKITA NYO PO BA?
TAGLAY NA NG PANGINOONG JESUS ANG HONOUR, PRAISE, WORSHIP AT DIGNITY BAGO PA ANG SANLIBUTAN NA BUKOD TANGING SA DIYOS LAMANG

ANG SABI NG PANGINOON SA ISAIAH 42:8

…..”at ang aking KALUWALHATIAN ay HINDI KO IBIBIGAY SA IBA,”

IBIG SABIHIN AYON TEKSTO BUKOD SA MGA HINDI LARAWANG INANYUAN AY HINDI RIN NIYA IBIBIGAY SA BASTA TAO LANG KUNDI SA KATULAD DIN NIYA NA “PANGINOON” O DIYOS ANG KALIKASAN

BAKIT KAMO?

DAHIL MALIWANAG ANG SABI SA ISAIAH 42:8 HINDI IBIBIGAY SA IBA ANG KANYANG KALUWALHATIAN

AT SA JOHN 17:5 NAMAN SINABI NG PANGINOONG JESUS TAGLAY NA NIYA ANG “KALUWALHATIAN” BAGO ANG SANGLIBUTAN AY NAGING GAYON. IBIG SABIHIN MAYROON NANG TAGLAY NA LUWALHATI ANG PANGINOON BAGO PA SIYA NAGING TAO KAISA NG AMA.

ISANG PANGINOON ISANG LUWALHATI O GLORY

KAYA PALA SINABI NG PANGINOONG JESUS NA:

Ako at ang Ama ay iisa.
John 10:30

Ako at ang Ama (Diyos) ay iisa
.
Ako at ang Diyos ay iisa
.
IISA DIN SILA SA LUWALHATI O GLORY KAYA SA KALIKASANG DIYOS IISA SILA SA NATURE OR BEING BAGO LIKHAIN ANG MUNDO.


GOD BLESS US ALWAYS