[OBJECTION: Si Cristo ay namatay sa “Araw ng Paghahanda”(Biyernes) o bisperas ng Araw ng Pamamahinga. Siya ay muling nabuhay sa pagbubukang-liwayway ng unang araw ng sanlinggo(Linggo) makaraan ang “Araw ng Pamamahinga”(Sabado). Paano mapapatunayan na totoo ang nakasaad sa Kasulatan na Siya’y mabubuhay muli sa IKATLONG ARAW? Gayong mula Biyernes hanggang Linggo ay DALAWANG ARAW lamang?]
RESPONSE: MISMONG SI APOSTOL PABLO NA DATING UMUSIG SA IGLESYA ANG NAGPATOTOO NA ANG PANGINOONG JESU-CRISTO AY TOTOONG NABUHAY SA IKATLONG ARAW AYON SA KASULATAN. GAYA NG NABANGGIT NIYA SA ISA SA KANYANG SULAT, ANG PAGKAMATAY AT MULING PAGKABUHAY NI CRISTO SA IKATLONG ARAW BILANG KATUPARAN NG NAKASAAD SA KASULATAN ANG PINAKAMAHALAGANG ARAL NA KANYANG TINANGGAP DIN. AT ITO ANG ARAL NA IBINIBIGAY NIYA RIN SA ATIN.
1Cor. 15:3-4, “Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong PINAKAMAHALAGANG ARAL na tinanggap ko rin: si Cristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa Kasulatan; inilibing siya at MULING NABUHAY sa IKATLONG ARAW, ayon din sa Kasulatan…”
MALINAW PO SA SULAT NI APOSTOL PABLO NA ANG PANGINOONG JESUS AY MULING NABUHAY SA IKATLONG ARAW “AYON SA KASULATAN.” SAMAKATUWID, ANG BILANG PO NATIN NG TATLONG ARAW AY BATAY DIN DAPAT SA NAKASAAD SA KASULATAN. ANG ISANG ARAW AY NAGSISIMULA SA “GABI” KASUNOD AY “UMAGA” AT MAGTATAPOS SA SUSUNOD NA GABI.
Genesis 1:5 (NIV), God called the light “day,” and the darkness he called “night.” And there was EVENING, and there was MORNING–the FIRST DAY.
Genesis 1:8 (NIV), God called the vault “sky.” And there was EVENING, and there was MORNING–the SECOND DAY. .
SA MADALING SALITA, ANG ISANG ARAW AYON SA KASULATAN AY NAGSISIMULA NG TAKIPSILIM (SUNSET) HANGGANG SA SUSUNOD NA TAKIPSILIM (SUNSET). KASABAY KASI NG PAGLUBOG NG ARAW AY ANG PAGKAGAT NG DILIM. AT DIYOS NA PO MISMO TUMAWAG SA KADILIMAN NA GABI (cf.Gen. 1:5). KAYA TAMANG SABIHIN NA SA PAGLUBOG NG ARAW(SUNSET) AY NAGSISIMULA NA ANG ISANG ARAW. 
NGAYON PO, ILAHAD NATIN NA TOTOONG NABUHAY MULI ANG PANGINOONG JESUS SA IKATLONG ARAW AYON SA KASULATAN:
1. UNANG ARAW [c. Friday 3:p.m.-6 p.m]:
ANG PANGINOONG JESUS AY NAMATAY SA IKATLO NG HAPON NG “ARAW NG PAGHAHANDA” O BISPERAS NG ARAW NG PAMAMAHINGA (cf. Lucas 23:44-46, Juan 19:28-31). INILIBING ANG PANGINOONG JESUS NANG MAGTATAKIPSILIM NG ARAW NG PAGHAHANDA BAGO SUMAPIT ANG ARAW NG PAMAMAHINGA (cf. Marcos 15:42-43).
2. IKALAWANG ARAW [c. Friday 6 p.m.-Sat. 6 p.m.(Sabbath)]:
PAGKATAPOS ILIBING ANG PANGINOONG JESUS AY NAGSIMULA NA ANG ARAW NG PAMAMAHINGA (cf. Lucas 23:53-54).
3. IKATLONG ARAW [c. Sat. 6 p.m.-Sun. 5 a.m.]:
ANG PANGINOONG JESUS AY MULING NABUHAY MAKARAAN ANG ARAW NG PAMAMAHINGA SA PAGBUBUKANG-LIWAYWAY NG ARAW NG LINGGO (cf. Mateo 28:1-10, Juan 20:1-18).
Lucas 18:33, “Siya’y hahagupitin nila at papatayin, ngunit sa IKATLONG ARAW ay MULING MABUBUHAY.”
Juan 2:18-22, Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?” Tumugon si Jesus, “GIBAIN ninyo ang TEMPLONG ito at MULI kong ITATAYO sa loob ng TATLONG ARAW.” Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo lamang sa loob ng tatlong araw?” Ngunit ang TEMPLONG tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang KATAWAN. Kaya’t nang siya’y MULING MABUHAY, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at NANIWALA sila sa KASULATAN at sa mga sinabi ni Jesus.”
KAYA MANIWALA PO TAYO SA NAKASAAD SA KASULATAN AT SA MGA TINURAN NG ATING PANGINOONG JESUS. TOTOONG SA IKATLONG ARAW MULING NABUHAY ANG PANGINOONG JESU-CRISTO. 
HAPPY EASTER MGA KAPANALIG! ALLELUIA! ALLELUIA!
*******************************************************
“KALAGAN NATIN ANG KATOTOHANAN!”
Jonathan M. Loquez (Catholic Lay Apologist)