Nablo Daniel
SAAN NAKASULAT? ISANG PAUSO NG MGA SOLA SCRIPTURA.
.
Ganun ba ang pagbabasa ayon sa Bibliya?
.
BASAHIN UPANG MAPAKINGGAN
Baruc 1
[3]BINASA ni Baruc ang aklat na ito kay Jehoiakin na anak ni Jehoiakim, hari ng Juda, sa harapan ng lahat ng dumating UPANG MAPAKINGGAN ang pagbasa niyon.
.
BASAHIN AT UNAWAIN
2 Mga Taga-Corinto 1
[13]Isinulat namin sa inyo IYON LAMANG KAYA NINYONG BASAHIN AT UNAWAIN. Gayon pa man, hindi pa rin ninyo kami lubos na maunawaan.
.
BASAHIN AT IPALIWANAG
Nehemias 8
[8]BINASA nila ang Kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at IPINALIWANAG ITO UPANG MAUNAWAAN NG MGA TAO.
.
Daniel 5
[17]Sinabi ni Daniel sa hari, “Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman; ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. BABASAHIN KO NA LAMANG PO AT IPAPALIWANAG ANG NAKASULAT.
.
PAGKATAPOS MO BASAHIN ANG ISANG BAHAGI DUN KA PALANG MAG SHARE
Mga Gawa 13
[15]Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng Kautusan at ng mga Propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, “Mga kapatid, kung mayroon kayong ITUTURO sa mga tao, maaari kayong magsalita.”
.
BASAHIN LAHAT HINDI CHERRY PICKING
Jeremias 51
[61]Ang sabi ni Jeremias kay Seraias: “BASAHIN MONG LAHAT ANG NAKASULAT dito pagdating mo sa Babilonia.
.
BINABASA UPANG SUNDIN
Exodo 24
[7]Kinuha niya ang aklat ng tipan at BINASA nang malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, “SUSUNDIN namin ang lahat ng utos ni Yahweh.”
.
MAYROON TALAGANG BASA NANG BASA PERO HINDI NAUUNAWAAN
2 Mga Taga-Corinto 3
[15]Hanggang ngayon, MAY TALUKBONG pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises.
.
BASAHIN AT UNAWAIN AYON SA TEKSTO HINDI SA SARILING INTERPRETASYON
Josue 8
[34]Sa sandaling iyo’y binasa ni Josue ang Kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa, AYON SA NASUSULAT sa aklat ng Kautusan.
.
Mga Gawa 15
[15]Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta, TULAD NG NASUSULAT,
.
.
God bless us always