MINSAN NAIISIP KO BAKIT NGA KAYA DUMAMI ANG MGA SEKTA KALOOBAN BA ITO NG DIYOS?
.
BAKIT MAY TINATAWAG NA SCHISM AT PROTESTANTE?
.
IISA BA O MAG-KAIBA ANG PRINSIPYO NILA SA PANINIWALA
.
.
1 Corinthians 12:25
[25]That there should be no SCHISM in the body; but that the members should have the same care one for another.
.
1 Mga Taga-Corinto 12
[25]upang hindi magkaroon ng PAGKAKABAHA-BAHAGI, at sa halip ay magmalasakit sa isa’t isa.
.
Greek: σχίσμα SCHISM G4978
Transliteration: schisma
Pronunciation: skhis’-mah
Definition: From G4977; a split or gap (schism) literally or figuratively: – division rent schism.
KJV Usage: division (5x), rent (2x), schism (1x).
Occurs: 8
In verses: 8
.
AYON SA TEKSTO ANG GUSTO NI APOSTOL PABLO AY MAGKAROON NG PAGKAKA-ISA ANG LAHAT NG MIYEMBRO NG IGLESYA
.
……”THE MEMBERS should have the same care one for another.”
.
SO HINDI PO ITO TUMUTUKOY SA MGA MIYEMBRO NA UMALIS O TUMIWALAG SA IGLESYA
.
SINASABI NI APOSTOL PABLO NA:
.
…….”iisa ang Espiritu” v.4
…….”iisa ang Panginoon v.5
…….”iisa ang Diyos v.6
.
NA NAGKALOOB PARA SA IKABUBUTI NG LAHAT
v.7-10-
.
ANG MIYEMBRO AY BAHAGI NG ISANG KATAWAN ISANG IGLESYA.
.
1 Mga Taga-Corinto 12:18,27-28
[18]Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban.
[27]Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito.
[28]Naglagay ang Diyos sa iglesya, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba’t ibang mga wika.
.
SAMAKATUWID SA SINABI NI APOSTOL PABLO NA “HUWAG MAGKABAHA- BAHAGI” AY PARA SA LAHAT NG MIYEMBRO NG IGLESYA.
.
HINDI SA MGA TAONG MAGTAYO NG KANYA KANYANG SEKTA NA SANHI NG PAGKAKABAHA BAHAGI AT KAHIT NA MISMONG NASA LABAS NG TUNAY NA IGLESYA SILA AY BAHABAHAGI DIN
.
.
GOD BLESS US ALWAYS
.
.
Dami pa yan next na yung iba