Sa ibaba makikita ang sagot ko sa isang INC na para makakuha ng mga miyembro ay kailangang pilipitin ang sitas ng Bibliya para mailusot ang pang aatake nila sa Simbahan. Ang salita ng INC ay kinulayan ko ng pula at sa akin ay asul.

Arvey Myco A Jalop: [Ang pagtalikod ng unang iglesia mga kaibigan;bakit IGLESIA KATOLIKA ang kinagisnang relihiyon ng maraming tao?? ano ba talaga ang unang samahang panrelihiyon na tatag ni cristo??
mag umpisa tayong gumamit ng biblia sa talatang MATEO 16:18 ay ganito and sinasabi (At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Matthew 16:18),, si cristo ay nagtayo ng iglesia ano ba ang pangalan ng iglesiang kinaaaniban ng unang lingkod ni cristo
( Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Romans 16:16),,,maliwanag na ang mga taong bumabati ay sila ay mga iglesia ni cristo,,Bakit katoliko ang kinagisnan ng tao????]

Maliwanag na nag uumpisa ka palang magbasa ng Bibliya habang ang Simbahan naman ay talagang pinamumuhayan na niya ang nabasa niya – ang buong Bibliya. Ang maliwanag sa sinasabi mo ay ang kakulangan mo ng kaalaman sa Bibliya. Ang Mt 16:18 ay nagsasabi ngang may itinayong Simbahan ang Panginoon. Hindi ibig sabihin sa Pilipinas niya itinayo ito so maling mali agad ang pasok mo. Ang Roma 16:16 naman ay sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Ang huling pagkakaalam ko ang Roma ay hindi Pilipinas. Ang pag aangkin na kayo ito ay maling mali. Ang talagang ibig sabihin niyan ay ang mga local community of Christians ay bumabati sa Simbahan ng Roma o Roman church.

[ano ba ang nangyari sa unang iglesia( Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 1 Timothy 4:1-3),,,]

Walang nangyari sa unang iglesya maliban na ang iba sa kanila pinatay ngunit may nagpapatuloy sa kanilang tungkulin dahil may mga appointed elders sila (Titus 1:5). Ang hulang iyan ay hindi sa panahon ng mga Unang Kristiyano. Ang hulang iyan ay patungkol sa mga huling panahon. Alam natin na kapag nagsasalita tayo tungkol sa “huling panahon” marami ang magsasabi na ito’y nangangahulugan ng panahon natin ngayon. So walang nangyaring “buong pagtalikod” (total apostasy) sa mga unang Kristiyano dahil hindi yon huling panahon. May apostasy noon ngunit hindi lahat ay naging apostate. Ngunit kung ang “huling panahon” ay ang kasalukuyang panahon. Aba’y matakot ka kaibigan dahil ikaw ay kasama ng mga tao sa huling panahon na tumalikod sa pinakaunang Iglesyang itinayo sa Israel, umabot sa Roma at Espanya (Rom 15:24;28). Ang Pilipinas ay epekto lamang ng pagiging Kristiyano ng Espanya dahil sa missionary preaching ni San Pablo doon.

[..tatalikod sa pananampalataya ,susunod sila sa aral ng diablo(1)magbabawal sa pagaasawa (2)magbabawal sa pagkain ng karne may samahang pangrelihiyon ba na may ganitong aral???]

Kung may pagbabawal pa sana sa pag aasawa, e wala sanang kinakasal sa loob ng simbahan so mali kaagad itong pag aakusa na ito. Sa karne naman, kumakain naman kami kaya mali rin ito. Ito ay patungkol sa mga gnostics sa unang siglo na may ganitong turo dahil naniniwala sila na ang “matter” ay masama kaya ang pag aasawa ay masama, ayon sa kanila, dahil ang katawan ay masama.

[285 A.D Celibacy ipinag babawal sa mga pari ang pag-aasawa]

Hindi lang basta “celibacy” lang kundi ang mga Pari ay may “vow of celibacy” so isang panata ito na kailangang tuparin ng isang namamanata. Sabi ng Bibliya, “If a man makes a vow to give something to Yahweh or a solemn promise to abstain from something, he must not break his promise: whatever he promises by word of mouth he must do.” (Num 30:3). So mali ba ang may panatang hindi mag aasawa para sa panginoon? Hindi, dahil ito ay panata para sa Panginoon at sa kanyang kawan. Jesus said, “But there are some who have given up the possibility of marriage for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who can accept it, accept it.” (Mt 19:12) Indeed our brave priests accepted that the way to priesthood is a way of giving up the possibility of marriage for the sake of the Kingdom of Heaven. To be celibate for his Church, therefore, is accepted by God.

Dagdag kaalaman para sa iyo. Ito ay nagsimula noong 1139 sa “Second Lateran Council” na kung saan ay nagkaroon ng church ruling na ang mga gustong maging Pari ay kailangang mamanata (vow) na sila ay hindi mag aasawa. Ibig mo bang sabihin na bago dumating ang panahong ito, kami ang totoong Iglesya? Hindi ka rin sasang ayon dito, di ba?

Isa pa, Kaibigan. Ang mga tao na naging mga pari sa Roman Rite ay hindi pinagbawalang mag asawa. Ngunit kusang loob nilang piniling hindi mag asawa para sa Panginoon. Ito ay isang disiplina sa Roman Rite churches lamang para sa mga gustong sumunod sa mga yapak ng Panginoon na siya man din ay walang asawa. Hindi nito saklaw ang ibang kasapi ng simbahang Katoliko gaya ng Eastern Catholic Churches na kung saan ang mga Pari nila ay inordinahan na may mga asawa. Kaya napakamaling paratang ito dahil hindi inintindi na ang tinutukoy ni San Pablo ay hindi Katoliko dahil siya man ay pumili ring hindi mag asawa para sa kaharian ng Panginoon.

[325 A.D Abstinence ipinag babawal ang pagkain ng karne sa mga mahal na araw]

To abstain from something (whether meat or not) for the Lord is absolutely good. “If a man makes a vow to give something to Yahweh or a solemn promise to abstain from something, he must not break his promise: whatever he promises by word of mouth he must do.” (Num 30:3).

Ang fasting (full) o abstinence (part fasting) ay ginagawa ng mga totoong naniniwala sa Panginoong Hesus dahil siya ang nagtuturong kailangan nating gawin ito. Ginagawa ito ng mga propeta sa OT, Si Daniel ay hindi kumain ng karne (Dan 1:5-12), tagasunod ba siya ng Diablo? Hindi dahil ang ginawa niyang pag abstain ay para sa paniniwala niya sa Panginoon.

Let’s take a read kung bawal nga ba ang fasting o abstinence: One day, when the disciples of John the Baptist and the Pharisees were fasting, some people asked Jesus, “Why is it that both the disciples of John and of the Pharisees fast, but yours do not?” Jesus answered, “How can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the day will come when the bridegroom will be taken from them and on that day they will fast.

Si Hesus ay hindi galit sa mga nag-aayuno pero kayo galit at nagsasalita pa laban sa fasting at abstinence. Galit ang kaaway ng Panginoon sa prayer and fasting. Bakit kayo galit sa amin? May kaibahan talaga kayo sa ating Panginoon. Sabi niya kasi, “Only prayer and fasting can drive out this kind of spirit.” (Mt 17:21). Sa amin may panahon na prayer lang at may panahon din na samahan ng fasting. Sa mahal na araw namin ginagawa na magkasama ang prayer at fasting, umaangal lang diyan ang masasamang Espiritu.

[Mga kaibigan sa IGLESIA KATOLIKA nasumpungan ang mga aral na tinutukoy ng biblia,ukol sa pagtalikod paano nang yaring katolika ang kinagisnan at hindi IGLESIA NI CRISTO???]

The teachings of the Catholic Church are in accordance with the early teachings of Christianity which was handed down orally by the Apostles and their successors. Some of these teachings were put into writings which comprises the New Testament that we have today. However, some were not written that is why St. Paul said, “Because of that, brothers and sisters, stand firm and hold to the TRADITIONS that we taught you by word or by letter.” (2Thes 2:15; emphasis mine) If you believe in Christ, the true Christ, you must believe in Him who is teaching as the head but you also must believe in him when he’s teaching through his body, the Church. Hindi mo nakagisnan ang “Iglesia ni Kristo” na gawa ni Manalo dahil wala ito sa simula. Ang Simbahan o Iglesia ay nagsimula kung saan nagsimula si Cristo at ito ay hindi sa Pilipinas. Kung mabubuhay na muli ang mga namatay na Kristiyano sa unang siglo at Makita kayo ngayon. Aba’y magtataka sila sa inyo dahil hindi ito ang paniniwalang nakagisnan nila.

[Bagamat IGLESIA NI CRISTO ANG # ITINAYO NG CRISTO (Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo’y papatayin: at kayo’y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Matthew 24:9)]

Ignatius of Antioch was put to death because he was indeed a true follower of Christ. Hindi naman kayo ang pinagpapatay kundi ang mga unang Kristiyano like Peter, Paul, Ignatius of Antioch at marami pang iba. Ngunit ano ang sabi ni Cristo, “And now I say to you: You are Peter (or Rock) and on this rock I will build my Church; and never will the powers of death overcome it” (Mt 16:18).

Nakakapagtaka ang paniniwala mo dahil sabi ni Cristo, the powers of death (Hades) will never overcome the church ngunit ikaw naman nagsasabi the powers of death overcomes the church kaya nawala at bumalik dahil kay Felix. Wala sa hulog at wala rin sa BIbliya ang doktrinang ito.

Sobrang baliktad ang paniniwala mo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin sa sinabi niya na kapopootan kayo at papatayin kayo ay mawawala na ang Iglesyang itinayo niya.

[,,,maliwanag sa talata na #papatayin ang mga alagad,,,,ng mapatay ang mga alagad,ano ba ang nangyari sa pangalan ng iglesia ARAL KATOLIKA 110 A.D Ikinapit sa iglesia ang pangalang katolika ngunit sa pagtalikod bang ito,ano ba ang pahayag in cristo tungkol sa pagtalikod na mangyayari???]

Malinaw ang talata ngunit hindi ito malinaw sa iyo. Hindi naman pinatay lahat ng mga alagad. Hindi mo mababasa na pinatay bilang martyr si Judas (Barsabbas) at si Silas. At maging ang mga taong binanggit ni Paul na sina Eubulus, Pudens, Linus, Claudia at Timothy. Wala kang mababasang pinatay sila. Ang totoong nangyari nang mamatay ang mga alagad, ay pinalitan sila. Nangyari yan kay Judas Iscariot, pinalitan siya ni Matthias (Acts 1:26). Kung ang isang hudas pinalitan nga, ano pa kaya ang mabubuting alagad na sina Pedro, Juan, Andres at iba pang mga apostoles.

Sinabi rin ni San Pablo, “I left you in Crete because I wanted you to put right what was defective and appoint elders in every town, following my instructions.” (Titus 1:5). Nag aapoint nga ng mga elders. Hindi man nakarecord sa NT ang mga appointees ang mahalaga meron. So, ang ibig sabihin niyan may kapalit sila pag namatay sila.

Regarding the word “Catholic”, magtataka ka kung hindi Catholic ang Simbahan na tatag ni Cristo. Bakit? Ibig niya talaga itong maging “Catholic” ibig sabihin “universal” both in time and place. Kahit anong bansa maririnig mong may Katoliko mula pa noon hanggang ngayon.

Kung kay Ignatius mo unang narinig ang salitang “Catholic” hindi naman mali yon dahil taga-Antioch siya. Taga-Antioch din naman ang unang gumamit ng salitang “Christians” para sa mga alagad o Simbahan na taga sunod kay Cristo (Acts 11:26).

Ang nakakapagtaka ay kung sa Pilipinas ka gumawa ng Simbahan at tinawag mo siyang “Iglesya ni Cristo”. At sasabihin mo kay Cristo yan dahil nakapangalan sa kanya. Philippine Arena nga hindi Pagmamay ari ng Pilipinas so hindi ibig sabihin nakapangalan kay Cristo sa Panginoong Hesus na. Ang salitang Cristo ay isang titulo na sa salitang Hebrew ay “Messiah”. So Hindi talaga ito pangalan bagamat sinanasabi ng mga INK nakapangalan kay Hesus.

Maaaring tanggapin natin na kay Kristo ito pero hindi kay Hesus. Sabi ng Panginoon, “Many will come, claiming my title and saying: ‘I am the Messiah,’ and they will mislead many people.” (Mt 24:5) Hula din yan kapatid. Does Felix claim to be Christ or Messiah? Not in words, my friend, but in deed. The real messiah founded a real Church, the true Church which started in Israel. Felix Manalo founded a church started in the Philippines and claimed to be the true church.

Alam mo pag ang levi’s na gawa ng tailoring shop sa Pinas ay hindi totoong levi’s. May mga branded na China made din, parang totoo pero peke naman talaga. Kaya hindi ibig sabihin na dala ang pangalan ay tunay na nga ito.

[(At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. John 10:16),,,sa talatang ito maliwanag na may binabanggit ang cristo na kaniyang mga tupa na wala pa sa kulongan o iglesiang kaharap nya,kaya ang sabi “maging isang kawan (in the future) at ang tinig ni cristo padin o aral ng cristo ang susundin at hindi aral ng kung sino sino Ang IGLESIA NI CRISTO at naninindigan na ito ang iglesiang hinulaan no cristo sa Juan 10:16 at ito lang ang IGLESIA na sa biblia lamang kumukuha ng aral]

Maliwanag ang talata ngunit madilim ang pagkaaninag mo nito. Meron siyang ibang mga tupa dahil ang unang mga Alagad na kausap niya ay mga Hudyo. Ang ibang mga tupa ay ang mga Hentil. Maging isang kawan sila dahil noon ang hudyo ay hindi sumasama sa mga hentil dahil tinagurian nila itong marurumi.

Nangyari nga ito nang naging bukas ang paniniwalang Kristyanismo para sa mga hentil gaya ni Cornelius ang isa sa mga unang hentil na tumanggap sa Panginoon Hesus at naging Kristiyano sa pamamgitan ni Pedro. Ito ay katuparan noon sa sinabi ni Hesus na maging isang kawan kayo. Hindi maging “ibang kawan” kayo.

Baliktad ang ginawa ninyo. Ang mga tupa magkakasama sa iisang kawan at sa iisang Pastol na si Cristo at sa pinili niyang maging pastol habang wala siya – si Pedro. Sabi niya kay Pedro, “Pakanin mo ang aking mga kordero”, “Alagaan mo ang aking mga tupa” At “Pakanin mo ang aking mga tupa” (Jn 21:15-17). Si Pedro ay ginawang pastol ng Panginoon sa kanyang nag iisang kawan na magkakasama hudyo man (na mga unang tupa ng Panginoon) at hentil (ang ibang mga tupa ng Panginoon).

BTW, base sa itaas, kumukuha kayo ng aral hindi sa Bibliya kundi sa maling application ninyo sa mga hula hula at sa modern interpretation ninyo.