#DinuguanDay2017

MASAMA BANG KUMAIN NG ‘DINUGUAN’ DAHIL MAY SANGKAP ITONG DUGO?
.
.
Bakit nga ba may tuntunin sa Lumang Tipan na bawal kainin ang dugo? Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay ang dugo nito(cf. Gen. 9:1-4).
.
Lev. 17:14, “You must not eat the blood of any creature, because the life of every creature is its blood; anyone who eats it must be cut off.”
.
SUBALIT ANG TUNTUNIN NOON PATUNGKOL SA PAGBABAWAL NA KAININ ANG DUGO NG HAYOP AY ANINO LAMANG NG MGA BAGAY NA DARATING. KAYA HUWAG NA TAYONG PASASAKOP PA SA TUNTUNING ITO DAHIL BATID NA NATIN ANG TUNAY NA PINAGMUMULAN NG BUHAY, ANG PANGINOONG JESU-CRISTO.
.
Col. 2:17, Ang mga ito’y anino lamang ng mga bagay na darating at si Cristo ang kaganapan nito.
.
SI CRISTO ANG TUNAY NA PINAGMUMULAN NG BUHAY(cf. Filipos 1:21). SIYA ANG “MULING PAGKABUHAY AT ANG BUHAY”; AT “ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY”(cf. Juan 11:25-26; 14:6).
.
DAHIL SI CRISTO ANG TUNAY NA BUHAY, INIUTOS NIYA MISMO NA KAININ AT INUMIN ANG KANYANG LAMAN AT DUGO PARA MAGKAMIT NG BUHAY.
.
Juan 6:53, “Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.”
.
DAHIL SA DUGO NI CRISTO, WALA NA TAYO SA ILALIM NG KAUTUSAN. HINDI NA TAYO SAKOP NG LUMANG TUNTUNIN TUNGKOL SA PAGKAIN NG DUGO.
.
Roma 7:6, Ngunit ngayo’y patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim ng Kautusan. Kaya’t naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa lumang tuntuning nasusulat kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu.
.
ALAM NA NATIN ANG TUNAY NA BUHAY AT KUNG PAANO MAGKAKAMIT NITO. KAYA WALANG EPEKTO SA ATIN KUNG KUMAIN MAN TAYO NG DINUGUAN O ANUMANG PAGKAIN NA MAY SANGKAP NA DUGO.
.
1Cor. 8:8, Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugud-lugod sa Diyos.
.
Marcos 7:18, “Kayo man ba’y wala ring pang-unawa?” tugon ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya.”
.
Roma 14:17, Sapagkat ang pagpasok ng tao sa Kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundu-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo.
.
KAYA NGA DAPAT ITURING NATIN ANG ANUMANG URI NG PAGKAIN NA BIYAYA NG DIYOS. HUWAG NATING IPALAGAY NA MARUMI O MASAMA ANG IBANG PAGKAIN. GAYA SA PANGITAIN NI SAN PEDRO, IPINAHIWATIG SA KANYA NG DIYOS NA PWEDENG KAININ ANG LAHAT NG PAGKAIN DAHIL ANG MGA ITO’Y NILINIS NA NG DIYOS(cf. Gawa 11:5-10).
.
Gawa 11:9, Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, ‘HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG MGA NILINIS NG DIYOS!’
.
1Tim. 4:4-5, Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, at walang dapat na ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at panalangin.
*******************************************************
Lay Apologist