Tunay nga bang sugo ng Dios sa mga HULING ARAW si Felix Y. Manalo??

Ang mga salitang : HULA, LIHIM, at sa mga HULING ARAW ay napakahalaga sa mga kaanib ng INC, sapagkat dito daw isinakuparan ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan sa kataohan ni Felix Y. Manalo.

Pinaninindigan ng mga INC na isinakuparan daw di umano ng Dios na may sugo sa huling araw sa kataohan ni Felix Y. Manalo, at kanilang ginagamit ang Isaias 46:11 at Isaias 43:5 patungkol sa HULA sa kanya. Pero sinagot nadin mismo ng Biblia na hindi nga si F. Manalo kundi si Haring Ciro ng Persia sa Ezra 1:1.

Babasagin na natin ang maling akala ng mga INC 1914, na ang mga inaakala nilang HULA ay isa palang LUHA ng paghihinappis at LUHA ng kahihiyan.

Sinalaysay na nga sa aklat ni Propeta Daniel kung anu ang mangyayari sa bayan tungkol sa mga HULING ARAW at sa mga susunod na marami pang araw.

DANIEL 10:14
“Ngayon naparito ako upang ipatalastas sa inyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay utol sa maraming mga araw pa.”

Ang salitang SA MGA HULING ARAW, katumbas ba nito ng kawakasan ng sansinukob? Hindi! Sapagkat sabi nga ni Propeta Daniel ” utol sa MARAMING MGA ARAW PA.”, at ganito ang pagpapaliwanag ni Apostol Pedro sa kanyang ika-lawang sulat.

2 PEDRO 3:8
“Datapuwat huwag ninyong kalilimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon at ang isa libong taon ay katumbas ng isang araw.”

= kaya huwag tayo basta basta naniniwala sa mga pekeng mangangaral na sa panahong ito ay ang mga hulinh araw na, at isinakuparan na daw ito ng Dios.

= Ano nga ba ang ipinapahiwatig ni Propeta Daniel tungkol sa maraming pang araw sa mga HULING ARAW.?

HEBREO 1:1-2
“Ang Dios, na nagsalita sa unang panahon, sa ating mga magulang sa ibat ibang panahon at sa ibat ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siyay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak na siyay itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamamgitan nman niyay ginawa ang sanlibutan.”

= Sapagkat sa Lumang Tipan, ito ang mga unang araw na nagpahayag ng Dios sa mga sinaunang propeta Niya tungkol sa mga HULING ARAW at sinakuparan ni Kristo ang pinahayag ng Dios sa mga unang panahon, at sa mga huling araw ay nagsalita muli ang Dios sa pamamamgitan ng kanyang Anak.
= Kasingliwanag ng sikat ng araw na ang ating Panginoong Jesukristo ang HULING SUGO ng DIOS sa mga HULING ARAW.
= Ano pa ang pwedeng idahilan ng mga INC kung sa isang talata pa lang ay bagsak na sila sa knilang paninindigan?

Nagbabala na nga si Apostol Timoteo tungkol sa mangyayari sa mga huling araw.

2 Timoteo 3:1
” Dapatwat alamin mo ito na sa mga HULING ARAW ay darating ang mga panahong mapanganib.”

Dumating na nga ang panahong mapanganib sapagkat marami na ang nalabasang mga bulaang propeta, ganito ang babala mismo ni Kristo sa panahong mapanganip.

MATEO 24:11
” at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami.”

Ano nga ba ang katangian ng mga bulaang propeta?

2 PEDRO 3:3
” Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga HULING ARAW ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa.”

= anong relihiyon ang namumuhay sa kanilang sariling pagnanasa? Dba ang INC 1914! Kung saan mahilig sila sa mga hula hula na d umano ay sinakuparan ng Dios sa kataohan ni Felix Manalo na siya ay ang HULING SUGO.

= at ang pagnanasa ng INC na mawaglit o mawala ang pananampalatayang Katoliko at lahat ay umanib daw sa IGLESIA NI CRISTO na tatag ni F. Manalo.

= naaayun din ang talatang ito sa mga bagong usbong na sekta protestante, lahat silay namumuhay sa sarili nilang pagnanasa.

JUDAS 1:4
” Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng LIHIM, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga DI banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Dios na itinatutwa ang ating iisang GURO at PANGINOONG JESUS.

=hindi bat para sa INC 1914 itinatutwa nila na ang ating Panginong Jesus na siyay tao at hindi Dios? Ito ang pangaral mismo ng kanilang kinikilalang SUGO sa mga HULING PANAHON.

2 PEDRO 2:1
” Ngunit nagsilitaw din naman sa bayan ang bulaang propeta, na gaya naman sa inyoy magkakaroon ng mga bulaang guro na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga HIDWAANG PANANAMPALATAYA na itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mangagtataglay sa kanilang sariling madaling pagkapahamak.

BULAAN GURO \
HIDWAANG PANANAMPALATAYA 》lahat ng mga ito ay taglay ng INC1914
ITATATUWA PATI ANG PANGINOON /

PAHAYAG 20:10
” at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din nman ng mga hayop at mga bulaang propeta at silay pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman.”

= alam na natin kung nasan na ngayon ang nakukunwaring sugo di umano sa mga huling araw, at ang mga bulaang propeta, nasa DAGATDAGATANG apoy at asupre.
= kawawa nman yung kaluluwa ni Felix Manalo at ang kanyang mga ministro pati nadin ang susunod sa yapak ng kanilang pinaniniwlaang sugo.

Tungkol naman sa kanilang pangangatwiran na ang Dios di umano ay naghirang ng mga taong tungkol sa lihim at hiwaga ng Kanyang mga Salita.

Ano kaya ang masasabi ng Biblia sa ganitong pangangatwiran ng mga INC? Alamanin natin!

ISAIAS 45:19
” Akoy hindi nagsalita ng lihim, sa dako ng lupain ng kadiliman; hindi ako nagsabi sa lahi ni Jacob, hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan; akoy Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran, akoy nagpapahayag ng mga bagay na matuwid.”

=anong kalukohang pinagsasabi ng mga ministro ng INC na nakatago ang lihim ng mga salita ng Dios , nabasa kaya ng mga gonggong na ministro ang talatang ito? Dahil mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinalita ng Panginoong Dios na hindi Sya nagsalita ng lihim.

= ang Dios nagsasalita ng hindi lihim at nagsasalita ng katuwiran at ng mga bagay na matuwid, anu kayong mga ministro ng INC? Anong lihim ang pinagsasabi ninyo?

Sabi naman sa aklat ng Karunungan ni Job na hindi ililihim ang lahat ng kanyang katuruan.

JOB 27:11
” Aking tuturuan kayo ng tungkol sa kamay ng Dios, ang nasa Makapangyarihan sa lahat ay hindi ko ililihim.”

= kung ang aklat ng Karunungan ni Job ay ganito ang sinasabi, ano nman ang karunungang taglay ng mga taong nagsasabi na lihim daw ang salita ng Dios? Mas marunong pa kaya sila sa aklat ng Karunungan ni Job?

Ano ang katugunan natin tungkol sa kanilang pinaninindigan na mga hula daw na nagpapatotoo sa kanilang sugo? Mahirap magkunwari sa mata ng buhay na Dios kung hindi Nya ito sinasang-ayunan, sapagkat mahirap kalabanin ang kapanagyarihan ng Dios sa mga nagpapanggap na sugo o mga mangangaral, hindi kayang saluhin ng katawang lupa ng tao ang bigat at galit na igagawad ng Dios. Basahin natin ang kasagutan mismo ng Biblia.

JEREMIAS 23:16, 20-21, 25-26, 30-32, 34, 36, 40

verse 16
Ganito ang sabi ng Panginoon ng hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng propeta na NANGAGHUHULA sa inyo, silay nagtuturo sa inyo ng wlang kabuluhan, silay nangagsalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon.

verse 20-21
Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kaniyang magawa at hanggang sa kaniyang maisagawa ang haka ng kaniyang puso, sa mga HULING ARAW ay lubos ninyong mauunawaan. HINDI KO SINUGO ang propetang ito, gayon may nagsitakbo sila, AKO’Y HINDI NAGSALITA sa kaniya gayon may NANGHULA SILA.

verse 25-26
Aking narinig kung ano ang sinabi ng mga propetang na NANGHUHULA ng mga kasinungalingan sa aking Pangalan na nangagsasabi, Akoy nanaginip, akoy nanaginip. Hanggang kailan masusumpungan ito sa puso ng mga propeta na NANGAGHUHULA ng mga kasinungalingan, sa makatuwid bagay ng mga propeta na NANGAGHUHULA ng daya ng kanilang sariling puso.

verse 30-32
Kayat narito ako, laban sa mga propeta sabi ng Panginoon na ninanakaw ang bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Narito ako laban sa mga propeta sabi ng Panginoon na nanagsisipagsalita at nangagsasabi, kaniyang sinasabi. Narito ako laban sa kanila na NANGHUHULA ng mga sinungaling na panaginip at sinasaysay at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamamagitan ng kanilang wlang kabuluhang kahambugan; gayon man ay HINDI KO SINUGO sila o inutusan ko man sila; at hindi man pinakikinabangan nila ang bayang ito sa anomang paraan, sabi ng Panginoon.

verse 34
At tungkol sa propeta at sa saserdote at sa bayan, na magsasabi; Ang hula na mula sa Panginoon ay aking nganga parurusahan ang LALAKING iyon at ang kaniyang sangbahayan.

verse 36
At ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa; sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula; sapagkat inyong binago ang mga salita ng buhay na Dios ng Panginoon ng nga hukbo na ating Dios.

verse 39
Kayat narito, aking lubos na kalilomutan kayo at aking itatakwil kayo at ang bayang ibinigay ko sa inyong mga magulang mula sa aking harapan.

verse 40
Akoy magpaparating ng walang hanggang kahihiyan na hindi malilimutan.

=kung binasa talaga ni Felix Manalo ang buong kasulatan ng Biblia, may tapang pa kaya siyang magkunwari na sya ay sugo at ang mga hula na hindi naman para sa kanya? Malamang mga piling bahagi lamang ng Biblia ang kanyang binigyan diin. Kaya bang basahin ng mga ministro ni Manalo sa harapan ng kanilang kaanib ang mga talatang ito? Marahil pag nalaman ito ng mga kaanib nila, isa isa na silang mag-aalisan sa kanilang pinaniniwalaan.

Hindi nga lang sa pagpapanggap ni F. Manalo sya mapaparusahan pati nadin sa batas ng tao.

LEVITICO 5:3
O kayay syay nakahipo ng karumaldumal ng tao, maging anomang karumaldumal nyaon na ikinapaging karumaldumal nya at nalihim sa kanya, pagkat nalaman nya ay magiging makasalanan nga siya.

= ang kinikilala sugo ng INC sa huling panahon ay napatunayan ng Kataas taasang Hukuman ng Pilipinas na sya nagkasala sa Paninirang Puri o Libel. At natupad nga ang sinasabi sa Jerimias 23:40 ( Ako’y MAGPAPARATING NG WALANG HANGGANG KAHIHIYAN NA HINDI MALILIMUTAN.)

” Felix Manalo’s immoraliry was proven by the court and Manalo was satisfied without appeal.”
No. for Criminal Accusation of Tomasa Gerimino : 23858
No. for Criminal Accusation of Baslia Santiago: 23859

Sa Batas ng Tao sya nga’y napatunayan nagkasala. Lalo’t na sa Batas ng Buhay na Dios, kaluluwawa nya ang sasagut sa igagawad na kaparusahan.

DEUTERONOMIO 27:15
Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binuno, bagay na karumaldumal sa Panginoon na gawa ng mga kamay ng manggagawa at INILAGAY SA DAKONG LIHIM. At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, SIYA NAWA.

= napakatindi ng pagtuligsa ng mga INC sa ating nga Katoliko tungkol sa mga inanyuang larawan, ngunit higit silang nagkakasala dahil sa paggawa nila ng rebulto ni F. Manalo at INILAGAY pa nila sa DAKONG LIHIM. Kung papansinin ang mga kapilya nila ay wlang rebulto ni F. Manalo, pero sa kanilang Central, nandon at nakatayu ang kanyang rebulto, wala nga sa loob ng kanilang Central pero nakalagay naman sa lihim at hindi masyadong nakikita ng karamihang kaanib, sa mga probinsya, alam kaya nila na may pinagawang rebulto ng kanilang kinikilalang sugo? Kaya tupad na tupad sa kanila ang sitas na ito at talaga naman silay ISINUMPA.

JUAN 12:48
Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kaniya ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanyang hahatol sa huling araw.

Kaya nga sabi sa ebanghelio ni Marcos tungkol sa mga lihim at mga bagay na hindi nalalalaman ng iba, ang mga ito’y ibubunyag.

MARCOS 4:22
Walang natatagong di malalantad, at walang lihim na di mabubunyag.

Kaya mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong patangay sa mga pekeng mangangaral tungkol sa magaganap sa mga hulinga araw, manalangin tayo na sana gabayan tayo ng Espirito ng Dios upang malaman natin ang dapat gawin. Alamain natin ang katuruan ng ating Inang Santa Iglesia, isabuhay at ipaalam sa buong lupain ang totoong aral na sinasabi ng Biblia sa tulong ng ating Inang Simbahan.

MATEO 26:41
Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espirito ay nakahanda ngunit ang laman ay mahina.

2 PEDRO 3:2
Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng nga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol.