RESURRECTION DAY: St. Mary Magdalene with Mary wife of Cleofas and Mary Salome

 

SA TATLONG MARIA: JACOBE, SALOME AT MAGDALENA

Ni Bro. Gene Chester Dasco / Nag-ayos: Bro. Jearvi Evidor

 

SA TATLONG MARIA: JACOBE, SALOME AT MAGDALENA

Huwarang mga ginang at binibini

Dahil kung sa tapang ay walang masasabi

At naging unang saksi ng kay Hesus na luwalhati

*Noong madaling araw ng Linggong mayumi.

 

MARIA JACOBE

Ina ni San Judas Tadeo na ngayo’y masaklolo

Sa mga bagay na pampalinaw ng ulo

At ni Santiagong bata na naging obispo

Ng banal na bayan ng Herusalem na pangulo.

 

Ayon sa Banal na Aklat na marangal,

Si San Judas at Santiagong mahal

Kung sa atin ngayong sariling wika’t pangunawa itanghal

Ay pinsan ni Hesus na karangal-rangal.

 

Si Santa Maria Jacobeng tangi

Ay asawa ni San Alfeong disipulong bunyi

Na saksing tunay sa hirap at luwalhati

Ni Hesus na buhay at siyang kapuri-puri.

 

*Noong madaling-araw ng Linggong mayumi,

Tangan niya’y walis tingting na panlinis

Sa kay Hesus na libing upang ganap matangi

Panghuling ritwal ng mga Hudiyo sa mga labi.

 

MARIA SALOME

Ina ni Juan Apostol at Ebanghelista

Na kung sa mga alagad ay mistikog mistula

At kapatid siya ni Satiagong matanda

At Espanyang bansa’y pinili upang Hesus makilala.

 

Sila rin baga iyong kay Hesus na anekdota

Na kayang uminom sa kalis ng alak na madata

Kaya’t kasaysayan ng mga alagad ay nahaka;

Santiago’y unang namatay, huli’y si Huang’ bata.

 

Si Santa Maria Salomeng maganda

Ay asawa ni Sebedeong mangingisda

Na hindi nang-iwan kay Hesus na biyaya

Simula pagmimisyon hanggang sa pagkabuhay na malaya.

 

*Noong madaling-araw ng Linggong mayumi,

Dala niya’y kamanyang na mabuti

At isusuob sa kay Hesus na labi,

Saliw ng tradisyong Hudiyong matangi.

 

MARIA MAGDALENA

Ay isa baga dating tanyag na makasalanan,

Siya baga iyong babae na dating pinamahayan

Ng pitong demonyong lilo’t sukaban

Na pinalayas ni Hesus na ating sinasampalatayanan.

 

Siya iyon baga na pinakatanyag

Sa kay Hesus na babaeng disipulong naglalayag

Upang ebangheliyo’t tradisyon ay maihayag

Sa mga taong sa “liwanag” ay nagmamatyag.

 

*Noong madaling-araw ng Linggong mayumi,

Buhat niya’y pabangong para sa mga labi

Ng kay Hesus na akala’y nahihimlay sa tabi,

Iyon pala’y, Hesus nabuhay na mag-uli.

 

Siya rin baga iyong lumuha sa paa

At buhok ay pinampunas at mukha

At nagbubo ng pabangong pampalaya

Saliw ng pinakamasamyong pabangong luha.

 

Siya din baga iyong pinagpakitaan

Ni Hesus na inakalang maghahalaman

At kumuha ng bangkay na dapat pamamahalaan

Ng mga panghuling ritwal ng pamamaalam.

 

Subalit si Hesus ay nagpakilala,

‘Siya nga’y totoong nabuhay talaga

Subalit huwag daw hawakan muna

Dahil di pa siya nakakaakyat sa Ama.’

 

Ang kahulugan ng kay Hesus na pananalita

Kay Santa Maria Magdalenang nakakita

Ay dahil dapat kalimutan ang ‘pisikal na presensiya’

Kundi dapat pag-ukulan ang ‘espiritwal na pagpapakita’.

 

“Mapalad ang mga di nakakakita na naniniwala”

Mapalad ang mga taong nananalig si Hesus ay nabuhay

Kahit walang ‘himalang’ nakikita

Dahil si Hesus na maluwalhati ay nasa puso na.

 

Itong tatlong Maria na saksi

Ng kay Hesus na pagkabuhay na mag-uli

Ay mga huwaran ng ganap na pananatili

Ng tagumpay nating Kristiyanong namamalagi.

 

Tatlong tanda ng kabutihang marikit

Ng tatlong Maria patungong langit:

Walis upang linisin salang malupit

Kamanyang at Pabango tanda ng kabanalang sapit.

 

Aral rin ng tatlong Maria ang pagsunod na maigi

Sa pag-asang inakalang namatay’t nalugami

Subalit sa awa at biyaya ay kayang mabuhay uli

Kung pag-ibig ng Diyos ay matuklasa’t mamalagi.