PART 2: SANTISIMA TRINIDAD

Napatunayan na po natin sa Lumang Tipan ang pag-iral ng Santisima Trinidad.Ngunit sa lumang Tipan ay hindi pa lubos na nakilala ang Tatlong Persona ng Diyos.
Sa panahon ng Bagong Tipan ay dito po nahayag ang katotohanan at pagpapakilala sa Tatlong Persona ng Diyos Ang Santisima Trinidad.
Tunghayan ang mga talata na nagpapatunay sa pagpapakilala ng Banal na Santatlo.

•Unahin na natin ang nakasulat sa Lukas 1:35 na ganito po ang atibg mababasa.
” At sumagot ang anghel, at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang ESPIRITU SANTO, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan DIYOS: kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging ANAK ng DIYOS.”

Abay napakaliwanag po ng nabanggit sa talata.Nabanggit po sa talatang iyan ang Banal na Santatlo.
Unang nabanggit ay Espiritu Santo
Pangalawa,ang Diyos Ama
Pangatlo ay ang Anak.

So napakaliwanag lamang na dito pa lang sa talatang ito ay napakilala na ang Santisima Trinidad.Umiral at naipakilala ng isang Anghel ang Santisima Trinidad.

•Pangalawang talata ay ang 
(Lukas 3:21-21)na ganito po ang aging mababasa:

“Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit,At bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisinta kong Anak; sa iyo ako lubos na nalulugod.”

Sa talatang din pong ito ay napakaliwanag lamang po na dito ay hayag na hayag ang pag-iral ng Santisima Trinidad.

Nung ang Panginoong Jesukristo ay Binautismuhan in Juan Bautista ay doon napatunayan na meron ngang tatlong persona ang Diyos.

1.So Kristo(2nd person) na Binautismuhan
2.Bumaba ang Espiritu Santo sa Anyong Kalapati
3.At Ang Ama na nagsalita mula sa Langit.

Abay very biblical pala ang Santisima Trinidad.

hindi pala to imbento ng mga katoliko.

•Eh anong talata ba naipakilala ng Panginoong Jesukristo ang Santisima Trinidad sa mga Apostol??

•Basahin nga po natin ang Mateo 28:19 na ganito po ang aging mababasa:
” Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo”

So napakaliwanag lamang po sa talatang ito na mismo ang Panginoong Jesukristo na ang may sabi na Bautismuhan ang lahat ng tao sa pangalan ng Ama Anak at Espiritu Santo.

sa English Version ang nakasulat ay “NAME” hindi po “NAMES” pinapatunayan lamang doon na bagama’t tatlo ang binanggit na Pangalan ay pinapatunayan lamang na IISA lamang ang tatlong iyan.at dito narevealed kung sino yung tatlong tao na nagpakita Kay Abraham sa puno ng Mamre(genesis 18:1) yong tatlong taong iyon ay walang IBS kundi ang Tatlong Persona ng Diyos.

at kahit nga si San Pablo ay pinakilala niya ang Santisima Trinidad sa pamamagitan ng blessing.

He to po basahin natin sa 
•2 Corinto 13:14 na ganito po ang ating mababasa

” Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagibig ng Dios, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.”

Malinaw na malinaw po.MA’s maliwanag pa sa sikat ng araw na ginamit po ni San Pablo ang Trinitarian formula sa pagblessing niya.

So Si San Pablo ay hindi po Oness kundi trinitarian😇

at kung mapapansin niyo sa bawat talatang ginamit ko ay pwede silang magkabaliktad.

•minsan naunang mabanggit ang Espiritu Santo.(Lukas 1:35)
•Pangalawa ay una namang binanggit ang Ama(Mateo 28:19)
•Pangatlo ay una namang binanggit ang Anak (2 corinto 13:14)

so pinapatunayan lamang sa mga talatang iyan na walang nagkamalangan Jan.lahat ay pantay ng kapangyarihan,at pagka-Diyos.

Ngayon saan naman sila nagkaisa bukod sa pagka-Diyos nila?

Sila ay nagkaisa sa Pag-ibig

Basahin nga po natin sa 1 Juan 4:8
” Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka’t ang Dios ay pagibig.”

Ngayon kung ang Diyos ay is lamang ang persona.
sino ang kanyang minamahal??wala.hindi pagibig gun pag wala kang minamahal.

Kaya ang Diyos ay Pag-ibig dahil meron siyang minahal.
at ang kanyang minahal ay ang kanyang kaisa-isang Anak na walang iba kundi ang aging Panginoong Jesukristo.

At ang Resulta naman ng pagmamahal ng Ama at ng Anak ay ang Espiritu Santo.

Marami pang talata sa bibliya na nagpapatunay sa pag-iral ng Santisima Trinidad.

John 14:15,26
Act 1:6-8
Roman 8:9
1 Cor.6:10-11
Eph.4:4-6
1Peter 1:2
1 Juan 5:6-7
Jude 20:21

Hanggang dito lang po muna ako.
open po kayong magcorrect sa akin o di kaya ay palaliman pa ang pagpapaliwanag sa Banal na Santatlo.😇

Magandang Gabi po sa ating Lahat
At pagpalain nwa tayong Lahat ng ating makapngyarihang Diyos Ama,Anak at Espiritu Santo

PRO DEO ET ECCLESIA
VIVA CRISTO REY