NAMAMATAY BA ANG KALULUWA?
.
SOUL SLEEP IS A BIG LIE

DUALISM
.
One of the biggest theological lies is that there is no body-soul dualism in the Bible
.
( as it said in Human Sexuality, Paulist Press, N.J., June 1977, p.2 report authorized by the Catholic Theological Society of America). 
.
Of course, there is abviously a lot of body-soul dualism in the New Testament, but this is presumed to be due to the influence of Greek philosophy. What the authors of the report mean, is that there is body-soul dualism in the EXPURGATED Bible; expurgated, that is, of things such as the influence of Greek philosophy.
.
– “While the word NEPHESH in Hebrew Old Testament is not entirely synonymous with the Greek word for soul (psyche), and is often translated by the words “life” or “person”, it requires a sustained act of violence to the obvious meaning of the text in order not to see that there is body-soul dualism even here; and the New Testament, which is the key to the understanding of the Old, establishes the fact beyond the doubt. 
.
“In the first place, the existence of the soul is recognized in the New Testament, as is evident from the express opposition between body and soul in several passages. 
.
(cf. Mt 10:28; 1Cor 15:44; 1Thes 5:23; Heb 4:12; 1Pet 2:11; Apoc 6:9-10 ) 
.
At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa KALULUWA: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.
Matthew 10:28
.
Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman.
1 Corinthians 15:44
.
At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at KALULUWA at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.
1 Thessalonians 5:23
.
Sapagka’t ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng KALULUWA at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.
Hebrews 4:12
.
Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo’y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa KALULUWA;
1 Peter 2:11
.
At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga KALULUWA ng mga pinatay dahil sa salita ng Dios, at dahil sa patotoong sumakanila:
At sila’y sumigaw ng tinig na malakas, na nagsasabi, Hanggang kailan, Oh Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo, sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?
Revelation 6:9-10
.
.
There is indeed an immense amount of body-soul dualism in the New Testament as well as the clear and consistent biblical teaching that this mortal body of ours is inferior to that spiritual component in us, which is the seed of immortality. 
.
In the second place the exixtence of human soul is recognized in the Old Testament, even though the several terms used, such as 
.
RUACH (“spirit”), 
NEPHESH (“soul”), 
NESHAMAH (“breath”), 
and LEB (“heart”), 
.
do not refer directly to the philosophical substance of the soul, but rather to its vital activities. 
.
The ancient Hebrews believed in the place called Sheol, where the soul departed after death and lived a shadowy, insubstantial existence, somewhat similar to the Greek concept of Hades such as we may find in Homer and Greek mythology.
.
While not a witness to everlasting life in the sense promised by the Gospel, it is certainly a clear indication that the ancient Hebrews believed in the dualism of soul and body; since the soul went to sheol while the body rotted in the tomb. Thus, between the earlier Hebrew and earlier Greek ideas, there is no substantial difference. 
.
.
KALULUWA
.
Karunungan ni Solomon 16:13-14
[13]Ikaw ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan; ikaw ang makapagdadala sa tao sa DAIGDIG NG MGA PATAY, at ikaw rin ang tanging makapagbibigay sa kanya ng panibagong buhay.
[14]Ang masamang tao ay maaaring pumatay ng kapwa, ngunit hindi siya maaaring bumuhay ng patay o magpalaya sa isang KALULUWANG BILANGGO NG KAMATAYAN.
.
Ecclesiastico 51
[6]Ang buhay ko’y nabingit sa kamatayan, ang kaluluwa ko’y nasa labi na ng Hades.
.
.
God bless us always