PART 3: SANTISIMA TRINIDAD

Ngayon ay nasa ikatlong yugto na po ako ng artikulo tungkol po sa Banal na Santatlo.

Kung sa part 1 ay pinatunayan po natin na ang Santisima ay nagrevealed o umiral na sa panahon palang ng creation ngunit hindi pa pinakilala.

Sa Part 2 naman ay napatunayan natin na ang Banal na Santatlo na umiral na sa Simula palang ay napakilala pagdating sa New Testament at ang nagpakilala nga po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesukristo at mga apostol.

Sa part 3 ay ating papatunayan na ang Ama,Anak at Espiritu Santo ay magkaiba ng Persona pero IISA sa Pagiging Diyos.

Unahin na natin ang tanong na.

Ang Diyos Ama ba ay persona?
=Yes ang Ama ay persona dahil meron siyang pag-iisip,may free will ang Diyos Ama,The God the Father is the Creator of the World.kaya persona siya.
Pakibasa na lamang po sa (Catechism of the Catholic Church paragraph 290 page 86) at
Pakibasa na lamang po sa (Kawikaan Chapter 8)

Ang Anak ba ay Persona??
=Yes,ang Anak ay persona,Ang Anak ng Diyos ay bumaba sa Sanlibutan at siya ay nakisalamuha sa mga tao.
(Juan 1:1-14).The name Jesus in Hebrew means “GOD SAVE”

so its very clear that the Second Person of the Holy Trinity is the Redeemer of the world.

Ang Espiritu Santo ba ay Diyos?
=Yes,Ang Espiritu Santo ay Diyos dahil ang Espiritu Santo ay may kakayahang magsiyasat,may kakayahang magtanggol at tagapagturo ng katotohanan.

Basahin nga natin ang nakasulat sa Juan 14:26
“Ngunit ang
TAGAPAGTANGGOL,ang ESPIRITU SANTO na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang MAGTUTURO sa inyo sa lahat ng bagay at magpaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo.”

See siya ang magtuturo.EDI persona nga ang Espiritu Santo.
may free will ang Espiritu Santo.

NGAYON AY SAAN SILA IISA??

Tunghayan natin:

*TAGAPAGLIKHA:
•Diyos Ama:
Mga Awit, 90:2 – Bago nalabas ang mga bundok, O bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Dios.

•Diyos Anak:
× Mga Awit, 33:6
“Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig.”

malinaw lamang po sa talata ng mga awit..ang salita ng Panginoon na tinutukoy Jan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesukristo

×Juan, 1:3
” Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.”

•Espiritu Santo:
Genesis, 1:2 – At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.

*ETERNAL:
•Diyos Ama:
Mga Awit, 90:2
“Bago nalabas ang mga bundok, O bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Dios.”

•Diyos Anak:
=Juan, 1:1
” Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.”
= Juan, 8:58
“Sumagot si Jesus,Pakatandaan ninyo:bago pa ipinanganak so Abraham,Ako ay Ako na.”

•Diyos Espiritu Santo:
Hebreo, 9:14 – Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng ESPIRITU na WALANG HANGGAN ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?

*OMNISCIENT:
•Diyos Ama:
=Ecclesiastico 42:18
“Nasusukat niya ang walang Hanggang kalaliman,gayundin ang kaibuturan ng puso ng tao,natatalos niya ang kanilang mga lihim,sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa run niya ang tanda ng Panahon.”

•Diyos Anak:
=Lucas, 6:8
“Datapuwa’t nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At siya’y nagtindig at tumayo.”

=Juan, 21:17=
“Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa.”

•Diyos Espiritu Santo
1 Mga Taga-Corinto, 2:10-11 “Nguni’t ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka’t nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios.Sapagka’t sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios.

*OMNIPRESENT:

•Diyos Ama:
Jeremias, 23:23-24
” Ako baga’y Dios lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Dios sa malayo?May makapagkukubli bagang sinoman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya? sabi ng Panginoon, Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? sabi ng Panginoon.”

•Diyos Anak:
Efeso 4:10
“Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha.”

•Diyos Espiritu Santo:
2 Kay Timoteo, 1:14
“Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin.”

*SOURCE OF LIFE:

•Diyos Ama:
Genesis, 2:7 – At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.

•Diyos Anak:
Juan, 5:21 – Sapagka’t kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila’y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin.

•Diyos Espiritu Santo:
Job, 33:4 – Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.

ayan po.malinaw na po sa atin na sila nga pong tatlo ay iisa.IISA SA PAGKA DIYOS NGUNIT MAGKAIBA SA PERSONA.

GAYA NG SABI SA TALATA 1 CORINTO 12:4-6 na ganito po ang aging mababasa:

“Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t iisang Espiritu.
At may iba’t ibang mga pangangasiwa, datapuwa’t iisang Panginoon.At may iba’t ibang paggawa, datapuwa’t iisang Dios na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat.

ayan so. malinaw na po sa atin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Banal na Santatlo.

God the Father-Creator
God the Son-The Redeemer
God the Holy Spirit-The Sanctifier

Dito na po nagtatapos ang Hiking article ko tungkol sa Santisima Trinidad.
Naway sa inyong pagbabasa ay may natutunan po kayo.
Maraming Salamat at Patnubayan nawa tayo ng Makeup an guar I hang Diyos Ama,Anak at Espiritu Santo.

PRO DEO ET ECCLESIA
VIVA CRISTO REY
VIVA IGLESIA CATHOLICA