Tinapay + Salita ng Dios = Banal na Misa / Holy Mass

Mateo 4:4
……”sinabi ng Kasulatan: Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat Salita na namumutawi sa bibig ng Dios.

Ang sitas na nilalaman ng talatang ito ay parehas na kailangan ng tao ang TINAPAY at SALITA NG DIOS. 
Hindi pwede na isa lang ang kunin o tanggapin, ito ay palaging magkakambal na dapat ay kilalanin ng bawat naniniwala kay Kristo Hesus.

Sapagkat,nakasaad sa banal na Kasulatan, na ang Dios Ama ay Siyang naghirang kay Jesus na Siya ang ating pakinggan.

Lucas 9:35
At narinig mula sa ulap ang salitang ito: “Ito ang aking Anak, ang aking Hinirang; pakinggan ninyo siya.”

Ngayon, ano ang kinalaman ni Jesus sa Tinapay at Salita ng Dios?
Paano na ang Tinapay ay si Jesus at ang Salita ng Dios ay si Jesus?

Juan 1:1,14
Sa simula naroon na nga ang Salita at naroong kaharap ng Dios ang Salita at DIOS ang SALITA.
At NAGING TAO ng SALITA, itinayo ang kanyang tolda sa atin at nakita natin ang kanyang Luwalhati, Luwalhati mula sa Ama na bagay sa bugtong na Anak, lipos ng Kagandahang loob at Katotohanan.

Ito ang katunayan na si Jesus ay Salita ng Dios at si Jesus ay Dios kaya nga SALITA ng Dios, ito ang katuparan ng Lucas 9:35 na si Jesus ang ating pakinggan.

Juan 6:48,51
Ako ang tinapay ng buhay.
Ako ang tinapay na buhay, na bumaba mula sa langit, kung may kakain sa tinapay na ito, mabubuhay sya magpakailanman. At ang laman ko ang tinapay na aking ibibigay alang alang sa ikakabuhay ng sanlibutan.

Si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang TINAPAY NG BUHAY, ano pa nga ba’t ang ating Panginoong Jesukristo ang tinutukoy sa Mateo 4:4. At kung sinuman daw na kakain sa tinapay na ito ay may buhay na wlang hanggang.

Kaya nga ang tinapay na ibibigay ni Kristo ay ang kanyang katawan o ang kanyang laman na mababasa sa Banal na Kasulatan

Mateo 26:26
Habang sila’y kumakain, KINUHA NYA ANG TINAPAY at matapos magpasalamat sa Dios, pinaghati hati niya iyong at ibinigay sa mga alagad habang sinasabi “KUNIN NINYO AT KAININ; ITO ANG AKING KATAWAN.”

Walang kaduda duda, na si Kristo ay siyang TINAPAY at SALITA NG DIOS., na lagi nating tinatanggap, tayong mga Kristiano Katoliko sa ating Banal na Misa.

Kaya nga ang ganda ng ating mga aral at doktrina na nilalaman ng ating Simbahang Katolika, sa loob lamang ng isang oras,binibigay ng ating Simbahan ang Tinapay at Salita ng Dios na nakakapagbigay ng buhay na wlang hanggang.

Kaya sa bawat pagkumunion natin,kilalanin natin si Jesus sa anyo ng tinapay o nang hustia,kilalanin natin na ito ang katawan ni Kristo ang Salita ng Dios at ng Tinapay na nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan.

Mahalin at isabuhay natin ang mga totoong aral ng ating Simbahan.
Wag tayong magpausig sa ibang mangangaral.

#ProudToBeCatholic