THE CROSS OF JESUS ON TOP OF THE CHURCH IN JERUSALEM

 

ANG TANDA NG KRUS” (sa
ngalan ng Ama ng Anak at ng Espirito Santo)

Marami ngayong mga taong nasa labas ng
pananampalatayang katoliko ang nililibak at
ginagawang biro ngayon ang pag-aantanda sa krus ng
mga katoliko.

Marahil narin sa kakulangan nila ng kaalaman tungkol sa Biblikal at makasaysayang saligan
ng tradisyonal na Espiritwal na ito.

Nag-aantanda tayo ng
krus sa noo; nilalagyan natin ng krus ang ating mga
simbahan at sinisimulan ang pagdiriwang ng mga
sakramento sa parehong tanda.

“BATAYANG BIBLIKAL”

1.)PAG-ALAALA NA SI CRISTO AY NAMATAY SA KRUS SA
IKAPAGPAPATAWAD NG ATING MGA KASALANAN. (1 Corinto 15:3)

“Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong
pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin; si Cristo ay
namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan
ng nasasaad sa kasulatan.”

2.) PAGGALANG SA TATLONG PERSONA.

(Mateo 28:19) “Kaya, humayo kayo at gawin ninyong
alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa
ngalan na Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.”

3.) PAGMAMAPURI SA KRUS NI CRISTO

. (Galacia 6:14) “Ang krus lamang ng ating Panginoong
Jesu-Cristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa
pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibuta’y patay na
para sa akin at ako’y patay na para sa sanlibutan.”

4.) PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA KRUS NI CRISTO (1 CORINTO 1:18)

“Sa mga napapahamak, ang aral
tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay kahangalan;
ngunit sa ating ililigtas itoy kapangyarihan ng Diyos. Ang wika ng mga Protestante at Pundamentalista. Ito
ang tatak ng halimaw na sinasabi sa (Pahayag 13:16)

“Sapilitang pinatatakan ng halimaw, sa kanang kamay o
noo, ang lahat ng tao–dakila at aba, mayaman at
mahirap, alipin at malaya.” Ang sinasabi dito ay tatak. Iba ang ang kahulugan ng
tatak “mark” sa antanda”sign”. Ang nagiging malaking
problema ng mga Protestante at Pundamentalista,
sapagkat wala silang ” Magisterium” kanya-kanya sila ng
interpretasyon sa Bibliya kung kaya hanggang ngayon ay
patuloy ang kanilang pagkakahati-hati.

Napakarami na ngayong Bible Christian Churches, wala kang makitang
nagkaisa ng interpretasyon sa Bibliya. Subukan ninyo,
panuorin ninyo sa telebisyon ang programa ng Ang
Dating Daan, pagkatapos panoorin ninyo rin ang
programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at iba pang
programa ng mga Protestante, iba-iba sila ng paliwanag sa iisang talata ng Bibliya.

Ngayon,panoorin ninyo ang mga Misa ng Katoliko sa
telebisyon sa iba’t-ibang”channel”, kahit sumimba pa
kayo sa lahat ng Simbahang Katoliko sa buong Mundo,
iisa ang paliwanag at diwa ng Ebanghelyo sa araw na
iyon. subukin din ninyo na magtanong sa Pari sa Parokya
sa iba’t-ibang bayan tungkol sa “Catholic Teachings” iisa ang kanilang sagot.

Ang ibig sabihin ay nagkakaisa ang
katoliko sa kanyang mga aral “Roma 12:5)”.

Nagkakaisa
ang mga Katoliko sa pagtatanggol ng Mabuting Balita
(Filipos 1:27).

Nagkakaisa ang mga Katoliko sa pag aantanda sapagkat
inaalala sa (Genisis 9:14-15)

“Tuwing magkakaroon ng
ulap at lilitaw ang Bahaghari, aalahanin ko ang aking
mga pangako sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Hindi ko
na lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay.”

Ang wika ng ni Moises sa mga Israelita kapag
ipinagdidiwang nila ang araw ng kanilang paglaya buhat
sa pagkaalipin sa bansang Ehipto ay ganito: (Exodo 13:9)

” Ang pag-aalaalang ito’y magiging parang isang tanda sa
inyong kamay o noo, upang hindi ninyo malimutan ang
mga utos ni Yaweh, pagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan”. Ito ang wika ni Jeus sa (Juan 8:34-36)

“Sumagot si Jesus,
“Tandaan ninyo: alipin ng kasalanan ang lahat ng
nagkasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa
habang panahon, subalit ang Anak ay kabilang
magpakailanman. Kapag kayo’y pinalaya ang Anak, tunay
nga kayong malaya.” Samakatuwid ang pag-aantanda ng Katoliko bilang
pagalaala sa pagpapalaya sa atin ni Cristo buhat sa
pagkaalipin sa kasalanan ay hindi lumalabag sa Bibliya.

Ang isa pa sa problema sa mga Protestante at
Pundamentalista ay ginagawa nilang parang”techinical
book, instruction manual or word book” ang Bibliya, hindi isang”Sagradong Aklat”. Paalaala: Bilang Katoliko, minsan na pagnilayan kung ating bang
naisasabuhay ang ibig sabihin ng tanda ng krus. Ito ba ay
isang “Habit” na lamang ba sa ating buhay, itinuro ng
ating mga magulang ngunit hindi naman natin
nauunawaan?

Ito ay kadalasang nagiging biglaang
reaksyon na lamang sa pagkabigla o pagkatakot?

Ang pagninilay sa bagay na ito maaring makatulong sa ating
paglago sa pananampalataya.