ROSARY VS. VAIN REPITITION
.
Matthew 6:7
[7]But when ye pray, use not VAIN REPETITIONS ( G3155 ), as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
.
“VAIN REPETITIONS”
.
Mateo 6
[7]“Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang WALANG KABULUHAN, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi.
.
“WALANG KABULUHAN”
.
ANG NAKAKATAWA DITO NG MABASA LANG NG ATING MGA KAPATID SA LABAS ANG TERMINONG “MARAMING SALITA OR PAULIT ULIT AY IPINATUNGKOL KAAGAD SA ROSARYO.
.
IBIG BANG SABIHIN NAGROROSARYO DIN ANG MGA HENTIL 😊😊😊???
.
ANO BA YUNG “VAIN REPETITIONS” SA ORIHINAL NA MANUSKRITO
.
Hebrew: βαττολογέω G3155
Transliteration: battologeō
Pronunciation: bat-tol-og-eh’-o
Definition: From Βάττος Battos (a proverbial stammerer) and G3056; to stutter that is (by implication) to prate tediously: – use vain repetitions.
.
STAMMERER; STUTTER.
.
MERRIAM WEBSTER
stam·mer\ˈsta-mər\
verb
: to speak with many pauses and repetitions BECAUSE YOU HAVE A SPEECH PROBLEM or because you are very nervous, frightened, etc.
.
stut·ter\ˈstə-tər\
verb
: TO HAVE A SPEECH PROBLEM that causes you to repeat the beginning sound of some words
.
YUN PALANG SINASABI NILANG “VAIN REPITITIONS” O WALANG KABULUHAN AY DAHIL MAYROONG SPEECH PROBLEM – NAGSASALITA NG PAUTAL- UTAL.
.
HINDI YUNG KAGAYA NG SINASABI AT PAGKAKAUNAWA NILA NA PAULIT-ULIT NA DASAL.
.
ANG AWIT O SALMO, PAPURI AY ISANG URI NG PANALANGIN. ITO MAN AY PAULIT ULIT NGUNIT MAYROONG KABULUHAN
.
ILANG BESES PINURI ANG PANGINOON MINASAMA BA NG PANGINOON. NAKULITAN BA SIYA??? HINDI
.
Psalms 150:1-6
[1]Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.
[2]Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.
[3]Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.
[4]Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs.
[5]Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals.
[6]Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD.
.
MARAMING BESES NA PAULIT ULIT NA PINURI ANG PANGINOON NAKULITAN BA SIYA??? HINDI
.
Awit ng Tatlong Kabataan 1:28-68
[28]Habang naroon sa loob ng pugon, ang tatlong kabataan ay sama-samang nagpuri at nagparangal sa Diyos,
[29]“Pinupuri ka namin, Panginoon; Diyos ng aming mga ninuno; karapat-dapat po kayong parangalan at dakilain magpakailanman!
[30]Purihin po ang iyong marangal at banal na pangalan. Nararapat kang purihin at parangalan magpakailanman.
[31]Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan; lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.
[32]Purihin ka mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita po ninyo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.
[33]Purihin ka, na nakaupo sa maningning mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.
[34]Purihin ka sa buong sangkalangitan; karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.
[35]“Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[36]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[37]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga anghel ng Panginoon; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[38]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tubig sa ibabaw ng langit; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[39]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[40]Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[41]Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[42]“Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[43]Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa buong daigdig; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[44]Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[45]Purihin ninyo ang Panginoon, matinding lamig at nakakapasong init; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[46]Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at yelong nalalaglag; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[47]Purihin ninyo ang Panginoon, mga gabi at mga araw; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[48]Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[49]Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at ginaw; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[50]Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at taglamig; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[51]Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[52]“O lupa, dakilain mo ang Panginoon; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[53]Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[54]Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[55]Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[56]Purihin ninyo ang Panginoon, mga batis at mga bukal; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[57]Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[58]Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[59]Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at maiilap na hayop; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[60]“Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tao sa daigdig; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[61]Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[62]Purihin ninyo ang Panginoon, mga paring naglilingkod sa Panginoon; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[63]Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[64]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[65]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga banal at mapagpakumbabá; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
[66]Purihin ninyo ang Panginoon, Hananias, Azarias, at Misael; awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Sapagkat hinango niya tayo sa daigdig ng mga patay; iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Hinango niya tayo sa nagliliyab na pugon; iniligtas niya tayo sa apoy.
[67]Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya; nananatili magpakailanman ang kanyang habag.
[68]Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na sumasamba sa kanya; awitan siya ng papuri, ang Diyos ng mga diyos. Pasalamatan natin siya dahil sa habag niyang walang hanggan.” (cf.Psalms 136:1-26)
.
.
ANG PANALANGIN SA PAMAMAGITAN NG AWIT AY ISANG URI NG PANALANGIN
Nehemias 11
[17]Kasama rin nila si Matanias na anak ni Mica at apo ni Zabdi, mula sa angkan ni Asaf. Siya ang tagapanguna sa KORONG UMAAWIT NG PANALANGIN NG PASASALAMAT. Kasama rin niya si Bakbukuias na naging lingkod ni Matanias.Si Abda na anak ni Samua at apo ni Galal na mula sa angkan ni Jeduthun.
.
ARAW-ARAW GABI-GABI MANALANGIN
Mga Awit 42
[8]Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw, gabi-gabi siya nawa’y purihin ko at awitan; DALANGIN AKO SA DIYOS dalangin ako sa Diyos, na sa aki’y bumubuhay.
.
Ecclesiastico 51
[11]LAGI KITANG PUPURIHIN AT AAWITAN ng pasasalamat. Dininig mo ang aking dalangin
.
Acts 6:4
[4]But we will give ourselves CONTINUALLY to prayer, and to the ministry of the word.
.
.
JESUS SAID MY HOUSE IS THE HOUSE OF PRAYER
Luke 19:46
[46]Saying unto them, It is written, My house is the HOUSE OF PRAYER: but ye have made it a den of thieves.
.
.
SI SATANAS KASI AYAW NIYA NG PALAGIAN O PAULIT-ULIT NA PANALANGIN PARA MADALI KA NIYANG MATUKSO.
Lucas 22
[40]Pagdating doo’y sinabi niya sa kanila, “Manalangin kayo UPANG HINDI KAYO MADAIG NG TUKSO.”
[46]“Bakit kayo natutulog?” tanong niya. “Bumangon kayo at MANALANGIN UPANG HINDI KAYO MADAIG NG TUKSO.”
(cf. Mat 26:41; Mar 14:38)
.
YAN ANG ROSARYO ANG PALAGIANG PANANALANGIN LABAN SA TUKSO AT DEMONYO SA TULONG NG ESPIRITU SANTO
.
1 Mga Taga-Tesalonica 5
[17]palagi kayong manalangin,
.
Judas 1
[20]Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. MANALANGIN KAYO SA TULONG NG Espiritu Santo.
.
EWAN KO BA KUNG BAKIT AYAW NILANG MANALANGIN NG PAULIT ULIT NA MAYROONG KABULUHAN, HINDI NAMAN SILA DEMONYO.
.
.
May mga bagay na paulit ulit na nagdudulot ng kaganapan .
May paulit ulit na nagdudulot ng kapahamakan
.
Ang paulit ulit in general ay hindi basehan upang sabihing mali ang nakikita ng mata.
.
Ano ang pagkakaiba ng paulit ulit na dasal kada segundo, kada minuto, kada oras, kada araw, kada linggo, kada buwan, kada taon
.
Lahat ay paulit ulit
Takbo ng buhay ay paulit ulit
.
Ano ang pagkaaiba kung paulit ulit naman lahat
.
KAHIT ANG LUMIKHA AY PAULIT ULIT NA NAGLILIGTAS

Nehemias 9
[28]Ngunit nang ang buhay nila’y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya’t pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila’y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at PAULIT-ULIT MO SILANG INILILIGTAS sapagkat ikaw ay mahabagin.
.
Kayat ang pagdarasal ng paulit-ulit sa maylikha ay hindi masama lalo nat paulit ulit naman tayong nagkakasala
.
Kayat ang Rosaryo ay hindi dapat tuligsain dahil itoy dasal na paulit ulit mula sa isip at puso ng nananalig sa Diyos.
.
.
LAHAT NG YUGTO SA PAGDARASAL NG ROSARYO AY NASA BIBLIYA. BINABAKAS, NILILIMI-LIMI AT INAALA-ALA ANG TAGUMPAY NG PANGINOONG JESUS SA KRUS NG KALBARYO PARA SA ATING KALIGTASAN.
.
SA NGALAN NG AMA NG ANAK AT NANG ESPIRITU SANTO AMEN.
.
MISTERYO NA PINAGNINILAY SA DEBOSYON NG SANTO ROSARYO.
.
THE MYSTRIES OF THE ROSARY AND ITS BIBLICAL FROOF

■■THE JOYFUL MYSTERIES

1. The Annunciation –> Luke 1:26-38
2. The Visitation –> Luke 1:40-56
3. The Nativity of Jesus –> Luke 2:6-20
4. The Presentation of
Jesus in the Temple –> Luke 2:21-39
5. The Finding of Jesus
in the Temple –> Luke 2:41-51

■■ SORROWFUL MYSTERIES

1. The Agony in the Garden –> Matt. 26:36-46
2. The Scourging at
the Pillar –> Matt. 27:26
3. The Crowning with Thorns–> Matt. 27:29
4. Carrying of the Cross –> John 19:17
5. The Crucifixion –> Luke 23:33-46

■■ GLORIOUS MYSTERIES

1. the Resurrection –> Luke 24:1-12
2. the Ascension –> Luke 24:50-51
3. the Descent of the Holy Spirit –> Acts 2:1-4
4. the Assumption of Mary
into heaven –> Rev. 12
5. Coronation of Mary –> cf. Rev. 12:1

■■LUMINOUS MYSTERIES (Mystery of Light)

1. The Baptism of Jesus –> Mat. 3:13-17,
Mark 1:9-11
2. The Wedding at Cana –> John 2:1-11
3. The Proclaimation of
the Kingdom of God –> Mat. 4:13-17, 23-25
4. The Transfiguration –> Mat. 17:1-8
5. The Institution of
the Eucharist –> Luke 22:14:20, Mat. 26:26-28
.
.
ANG MGA TUMUTULIGSA DITO AY NASA ILALIM NG TINATAWAG NA HIDDEN BLASPHEMY SA DIYOS NA HINDI NILA NALALAMAN. KAGAYA PO NG MAY GAWA NG PICTURE SA IBABA.
.
.
God bless us always
.
.
Ps.
.
Gamit na Bible passages ng mga kapatid natin sa labas

Sino naman at ilan ang Tagapamagitan sa Diyos at sa
mga tao na itinuro ni Apostol Pablo?

Sa I Tim. 2:5, ay ganito ang sinasabi: Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.

IIsa lamang hindi marami ang itinuro ni Apostol Pablo na Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus hindi si Maria.

#myresponse,,,,,,

So anong problema dyan? Maliwanag naman ang Tagapamigatan sa Ama ay ang Panginoong Jesus hindi sinabing si Inang Maria.
.
Kaya nga si Inang Maria ang tagapamagitan patungo sa Panginoong Jesus.
.

2. The Wedding at Cana –> John 2:1-11
.
KITA NYO NA NASA BIBLIYA
.
.
INC1914 (belief) – Tao lang ang Panginoon na Tagapamagitan patungo sa Diyos Ama

So tao rin ang Inang Maria na tagapamagitan patungo sa Panginoong Jesus.

Ganun at ganon pa rin ang kalalabasan hindi sinasaklawan ni Inang Maria ang pagiging Tagapamagitan ng Panginoong Jesus patungo sa Diyos Ama

Sapagkat ang Panginoong Jesus lamang ang Tagapamagitan para sa ating kaligtasan.
.
.
SALAMAT PO ULIT