ANG AMA NGA LANG BA ANG NAKAKA-ALAM???

Mateo 24
[36]“Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

SINASABI NG BIBLIYA NA NASASALIKSIK NG “Espiritu” MAGING ANG PINAKAMALALIM NA LAYUNIN NG DIYOS.

1 Mga Taga-Corinto 2:10-11
[10]Ngunit ito’y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, MAGING ANG PINAKAMALALIM NA LAYUNIN NG DIYOS.

[11]Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayundin naman, WALANG NAKAKAALAM SA MGA INIISIP NG DIYOS MALIBAN SA ESPIRITU NG DIYOS.

NAKASULAT SA BIBLIYA NA KUNG ANO MAYROON ANG AMA AY GAYUNDIN ANG PANGINOONG JESUCRISTO

Juan 17
[10]Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin; at napaparangalan ako sa pamamagitan nila.

SINASABI DIN NG BIBLIYA

Juan 1
[32]Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at NANATILI SA KANYA.

THEREFORE KUNG ANG ESPIRITU NG DIYOS AY NANATILI SA ANAK (JESUS) ALAM NIYA KUNG ANO ANG ALAM NG AMA.

1Cor 2:10
…….”Sinasalikisik ng Espiritu ang lahat ng bagay, MAGING ANG PINAKAMALALIM NA LAYUNIN NG DIYOS.”

1Cor 2:11
…….”Gayundin naman, WALANG NAKAKAALAM SA MGA INIISIP NG DIYOS MALIBAN SA ESPIRITU NG DIYOS.”

DAHIL IISA ANG ESPIRITU NG AMA AT ANAK.

IPADADALA ANG ESPIRITU SANTO NG AMA SA NGALAN NG PANGINOONG JESUS

John 14:26 Ituturo naman sa inyo ng Tagapagtanggol ang lahat — ang Espiritu Santong ipadadala ng Ama SA NGALAN KO — at ipaaalaala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. .

IPADADALA NG ANAK ANG TAGAPAGTANGGOL MULA SA AMA

John 15:26 Pagdating ng Tagapagtanggol na IPADADALA KO sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, iyon ang magpapatunay mula sa akin.

NILIWANAG DIN NG PANGINOON NA ANG LAHAT NG SA AMA AY KANYA (JESUS) KAYA SINABING TATANGGAPIN ANG Espiritu.

Juan 16
[15]Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, KAYA KO SINABING TATANGGAPIN ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.”


ALAM NG PANGINOONG JESUCRISTO KUNG ANO ANG ALAM NG DIYOS AMA DAHIL NGA IISA ANG KANILANG ESPIRITU 

1Cor 2:10
…….”Sinasalikisik ng Espiritu ang lahat ng bagay, MAGING ANG PINAKAMALALIM NA LAYUNIN NG DIYOS.”

1Cor 2:11
……”WALANG NAKAKAALAM SA MGA INIISIP NG DIYOS MALIBAN SA ESPIRITU NG DIYOS.”

Juan 17:10
……”Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin;”

Juan 16:15
……”Ang lahat ng sa Ama ay sa akin,”

Juan 1:32
……”Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at NANATILI sa kanya.”

Juan 14:17
…….”Siya ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan”

John 14:26
…….”ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama SA PANGALAN KO,”
.. 

DAHIL ANG AMA, ANAK, ESPIRITU SANTO AY IISANG DIYOS.

ONE GOD THREE PERSON. KUNG ONE GOD SILA SYEMPRE IBIG SABIHIN ALAM NILA ANG GAWAIN NG ISA’T ISA.

For THERE are THREE (3) that bear WITNESS in HEAVEN: the FATHER, the WORD, and the HOLY SPIRIT; and these THREE (3) are ONE 
(1John 5:7 KJV, AMP, NKJV). Cross REFF:… (John 1:1-14 (JESUS CHRIST the WORD Revelation 19:13) 

There are THREE (3) distinct PERSONs in the GODHEAD 
(Roma.1:20, Acts 17:29, Colossians 2:9) 

ALAM NAMAN NATIN NA KAPAG NAGSASALITA ANG PANGINOONG JESUS SA PAGKAPANTAY NYA SA AMA IBA ANG REAKSYON NG MGA JUDIO

Juan 5
[18]Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Judio na IPAPATAY SIYA, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos.

Juan 10:19
[19]Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Judio.
[20]Marami sa kanila ang nagsabi, “SINASAPIAN SIYA NG DEMONYO AT NABABALIW! Bakit kayo makikinig sa kanya?”

Juan 10
[33]Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, “Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin BABATUHIN, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.”
.
.
DAHIL SA PANINIWALA NG MGA JUDIO SA KANILANG KAUTUSAN
.
King James Version
Ex.20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in VAIN.
.
.
ALAM NG PANGINOONG JESUS KUNG KAILAN SIYA BABALIK

Pahayag 3
[3]Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon; pagsisihan mo’t talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ANG ORAS NG PAGDATING.

Pahayag 16
[15]“Makinig kayo! AKO’Y DARATING NA PARANG MAGNANAKAW! Mapalad ang nanatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao!”

ALAM NG PANGINOON JESUS DAHIL DARATING SIYANG PARANG “MAGNANAKAW”.


JESUS IS LORD (2nd Person)

But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our “Lord Jesus Christ;”
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
Jude 1:17,21

God bless us always