.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155140219553785&id=204599813784..Mga Taga-Colosas 2:18-19[18]Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng MALING PAGPAPAKUMBABA at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman.[19]HINDI SILA NAGPAPASAKOP kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos…Col 1:18HUWAD NA PAGPAPAKUMBABAAng mga mamayang Hudyo ay nag-aayuno sa matagal nang panahon (cf. vv. 21 – 22) para sa kanilang pagpapakumbaba (e.g., Ezr 8:21; Ps 35:13), ngunit ang mga ilan sa kanila ay ginagamit ito upang maghangad ng paghahayag sa pagsamba sa mga anghel..Ipinapaalala ni Apostol Pablo na huwag palinlang sa mga bulaang guro (cf. 2 John 8) sa pamamagitan ng kanilang mapanuksong pangangatwiran…HINDI SILA NAGPAPASAKOP Col 1:19Cf. 1:18; basahin ang Eph. 4:15,16. Walang espirituwal na paglago sa katawan (Ang Iglesya) kung hiwalay ka sa pakiki-isa sa Ulo, ang Cristo (cf. John 15:4, 5; 2 Pet. 1:3).Sapagkat naka'y Cristo ang kabuuan ng kalikasan ng pagka-Diyos (vv.19); .Hindi din nila matatamasa ang kabuuan ng katubusan ng kasalanan ng Panginoong Jesus na kanyang napagtagumpayan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay sa krus. (vv. 10–15; 1:20–22)..Kaya ang mga kristiyano ay dapat pasakop sa ilalim ng pamumuno ni Kristo bilang kasapi ng iisa at tunay na Iglesya na ang Panginoon mismo ang nagtatag (Mat 16:18) na tinubos ng kanyang dugo (Gawa 20:28)..SAMAKATUWID ANG NAIS IPARATING NG SUMULAT AY PASAKOP SA IISA AT TUNAY NA IGLESYA NA ITINATAG MISMO NG PANGINOONG JESUS NA TINUBOS NG KANYANG DUGO.——–.QOUTED SA VIDEO NG CCF.Anong sinasabi ni Lord? Anong sinasabi niya dito, yung iba nagwoworship. Naku sobrang holy ni God hindi ko kayang lumapit sa kanya okaya naman sa ibang tao o sa ibang paraan. Yung iba naman magpapapray, kay pastor na lang tayo magpa pray. Pastor pag pray mo ako kasi nakakahiya kay Lord kasi alam mo hindi niya ako tatanggapin..Hey hey hey .You belong to the body of Christ. Kapag sinabi niyang HOLDING FAST TO THE HEAD, anong ibig sabihin non? Meron pa bang namamagitan sa iyo at saka ang ulo? Your part of the body. Kahit maglagay ka ng kwintas hindi yan puwede mamagitan. Kapag may namagitan dyan pugot yan, pugot. YOUR NOT PART OF THE BODY. Tama? You are attached to the head. .Kaya please lumapit ka na kay Jesus nang diretso.God listen to you if you are part of the body nagkakaintindihan? Hindi mo kailangang lumapit kung kani kanino man. Dahil ikaw ay nakadikit na sa katawan ni Jesus…——–.#MYRESPONSEKAPAG SINABING BODY OR KATAWAN IT IS THE CHURCH, ANG IGLESYA.Mga Taga-Efeso 1[23]ANG IGLESYA ANG KATAWAN at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay..Mga Taga-Colosas 1[24]Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo PARA SA IGLESYA NA KANYANG KATAWAN.(cf. Ef 4:12; 5:23; Col 5:29)..KAPAG SINABING ULO NG KATAWAN ITO AY TIMUTUKOY SA PANGINOONG JESUS.Mga Taga-Colosas 1[18]SIYA ANG ULO NG IGLESYA na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat..Mga Taga-Efeso 5[23]Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo NA SIYANG ULO NG IGLESYA, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito…THEREFORE ANG KATAWAN ANG IGLESYA AT SI CRISTO ANG ULO NITO. .SINASABI SA VIDEO ……"You belong to the body of Christ. Kapag sinabi niyang HOLDING FAST TO THE HEAD, anong ibig sabihin non? Meron pa bang namamagitan sa iyo at saka ang ulo? Your part of the body.THE QUESTION IS NASAAN ANG BODY OR KATAWAN NA SIYANG IGLESYA NA ITINATAG NG PANGINOONG JESUS? (Mat 16:18; Gawa 20:28).TUTUO NA WALA NANG NAMAMAGITAN SA ULO PERO IN A SENSE NA WALA NANG IBANG KATAWAN (IGLESYA) EH BAKIT MAY MGA CHURCH O IGLESYA O KATAWAN NA ITINATAG PA NG IBANG TAO???.LUMALABAS NYAN HINDI IKAW ANG KATAWAN NA BINABANGGIT SA COLOSAS 2:19 NA NAKADIKIT SA ULO..DAHIL BUKOD TANGING IISA ANG KATAWAN (IGLESYA)..————.QOUTED CCF……"Naku sobrang holy ni God hindi ko kayang lumapit sa kanya okaya naman sa ibang tao o sa ibang paraan."……."Hindi mo kailangang lumapit kung kani kanino man. Dahil ikaw ay nakadikit na sa katawan ni Jesus."..#MYRESPONSEWALA NAMANG NAGBABAWAL NA DIRETSO KA KAY GOD LALO NA KUNG NATITIYAK MO NA NASA LOOB KA NG KANYANG ITINATAG NA IGLESYA.NGUNIT BIBLIYA NA RIN ANG MAGLALAHAD NA PUWEDE RING DUMAAN SA IBANG PARAAN PATUNGO SA DIYOS. ISANG KATIBAYAN NA HINDI LAHAT AY DIRETSO KAY GOD…HALIMBAWA NA ANG MANALANGIN..PUWEDE TAYONG "TO ASK" NA IPANALANGIN NG ATING KAPUWA NA NASA LUPA PAPUNTA SA DIYOS.2 Mga Taga-Corinto 1[11]sa tulong ng INYONG MGA PANALANGIN. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin BILANG TUGON SA PANALANGIN NG MARAMI..2 Mga Taga-Corinto 9[14]Kaya't buong pagmamahal nila KAYONG IPAPANALANGIN, dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo..Mga Taga-Efeso 1[16]walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo TUWING IPINAPANALANGIN KO KAYO..Mga Taga-Filipos 1[4]Tuwing IPINAPANLANGIN KO KAYONG LAHAT, ako'y laging nagagalak.Mga Taga-Colosas 1[3]TUWING IPAPANALANGIN NAMIN KAYO, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo..1 Timoteo 2[1]Una sa lahat, ipinapakiusap kong IDULOG NINYO SA DIYOS ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat PARA SA LAHAT NG TAO..Filemon 1[4]Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing ISINASAMA KITA SA AKING PANALANGIN..1 Juan 5[16]Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, IPANALANGIN NIYA ANG KAPATID NA IYON SA DIYOS na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito..ANG PANALANGIN NG IGLESYA PARA KAY APOSTOL PEDROMga Gawa 12[5]kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesya nama'y taimtim na NANANALANGIN sa Diyos PARA KAY PEDRO..PANALANGIN PATUNGKOL PARA SA LAHAT NG MGA BANALNa magsipanalangin kayo sa Espiritu ng LAHAT NG PANALANGIN at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na PATUNGKOL SA LAHAT NG MGA BANAL.Ephesians 6:18.Mga Gawa 1[14]Lagi silang NAGSASAMA-SAMA SA PANALANGIN kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus; gayundin ang mga kapatid ni Jesus. (cf. Gawa 4:24..ILAN LAMANG YAN, NA PAGPAPATUNAY NA MAYROONG MGA URI NG PANALANGIN NA DUMADAAN MUNA SA IBA PAPUNTA SA DIYOS…TAKE NOTE HA!!!HINDI NAMAN HUMIHINGI NA IPANALANGIN NG IBA SA KADAHILANANG SILA MISMO ANG MAGBIBIGAY NG SAGOT SA PANALANGIN MO..SA DIYOS PA DIN NILA ILALAPIT ANG PANALANGIN NATIN "TO ASK" ..KAHIT SA LUMANG TIPAN HINDI NAMAN LAHAT NG PANALANGIN "TO ASK" AY DIRETSO SA DIYOSUpang sila'y makapaghandog ng mga hain na pinaka masarap na amoy sa Dios ng langit, AT IDALANGIN ANG BUHAY NG HARI AT NG KANIYANG MGA ANAK.Ezra 6:10.1 Samuel 12:19 MBB[19]SINABI NILA kay Samuel, “IPANALANGIN MO kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala.”…Mga Bilang 21[7]Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, “Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. IPANALANGIN MO KAMI na kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Nanalangin nga si Moises para sa Israel…Judith 8[31]Ikaw ay babaing may takot sa Diyos. IPANALANGIN MO KAMI. Hingin mo sa Panginoon na magpaulan para mapuno ang ating mga balon nang hindi tayo manlupaypay sa kawalan ng tubig.”.KATUNOG DIN NG PANALANGIN NA; SANTA MARIA INA NG DIYOS "IPANALANGIN MO KAMI" 😇..MAY MGA PANALANGIN "TO ASK" NA DIRETSO SA DIYOS SA BAGONG TIPAN1 Timoteo 5[5]Ang tunay na biyuda ay iyong nag-iisa na sa buhay, at tanging SA DIYOS LAMANG UMAASA, kaya't PATULOY SIYANG NANANALANGIN sa araw at gabi. (cf. Luc 1:13; 2:37).Mga Gawa 4[24]Nang marinig ito ng mga mananampalataya, SAMA-SAMA SILANG NANALANGIN sa Diyos, “Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito! (cf. Gawa 10:2, 31).Mga Taga-Filipos 4[6]Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, HINGIN NINYO SA DIYOS ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat..Mateo 18[19]“Tandaan din ninyo: kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa PAGHINGI NG ANUMAN SA PANANALANGIN, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit..Mateo 6[6]Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. SAKA KA MANALANGIN sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.. .SO IBIG KONG SABIHIN KUNG TALAGANG TUTUO ANG SINASABI NG MGA SEKTANG SULPOT NA DIRETSO LANG SA DIYOS MANALANGIN, BAKIT MAY MGA TAONG NAMAMAGITAN PA PARA MANALANGIN SA DIYOS??? ..INTERCESSION PRAYER.PUWEDE TAYONG "TO ASK" MANALANGIN DIRETSO SA DIYOS. (1Tim 5:5; Gawa 4:24; Fil 4:6; Mat 18:19; Mat 6:6; Neh 1:4, 2:4).PUWEDE DING "TO ASK" NA IPANALANGIN TAYO NG IBA DITO SA LUPA PAPUNTA SA DIYOS.(2Cor 1:11; 2Cor 9:14; Ef 1:16, 6:18; Fil 1:4; Col 1:3; 1Tim 2:1; 1Jn 5:16; Gawa 12:5, 1:14; Mat 5:44; Num 21:7; 1Sam 12:19: Judith 8:31)..ANG LAHAT NG MIYEMBRO NG IGLESYA NA ITINATAG NG PANGINOON AY BINUBUO NG MGA NASA LANGIT AT LUPA .Matthew 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my CHURCH; G1577 and the gates of hell shall not prevail against it. .Greek: ἐκκλησία G1577. CHURCHTransliteration: ekklēsiaPronunciation: ek-klay-see'-ahDefinition: From a compound of G1537 and a derivative of G2564; a calling out that is (concretely) a popular meeting especially a religious congregation (Jewish synagogue or CHRISTIAN COMMUNITY MEMBERS ON EARTH OR SAINTS IN HEAVEN OR BOTH): – assembly church.KJV Usage: church (115x), assembly (3x).Occurs: 118In verses: 115.1 Mga Taga-Corinto 12:26-27[26]Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat.[27]Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. .Mga Taga-Filipos 2[10]Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat NG NASA LANGIT, NASA LUPA, at NASA ILALIM NG LUPA..IBIG SABIHIN ANG KABUUAN NG IGLESYA AY HINDI LAMANG YUNG NASA LUPA, KASAMA DIN YUNG MGA NASA LANGIT AT MERON PA NGANG SINASABING NASA ILALIM NG LUPA .SO THEREFORE KUNG PATULOY NA MAY INTERCESSION PRAYER SA MIYEMBRO NG IGLESYA SA LUPA GANUN DIN SA LANGIT, DAHIL TAYONG LAHAT AY BAHAGI NG IISANG IGLESYA NA ITINATAG MISMO NG PANGINOONG JESUS..DAHIL ANG DIYOS NATIN AY DIYOS NG MGA BUHAY.MGA BANAL NA BUHAY SA LANGIT..KAYA PUWEDENG PUWEDE KANG MANALANGIN KAY INANG MARIA DAHIL SIYA'Y BUHAY NA BUHAY SA PILING NG DIYOS, AT SIYA NA ANG BAHALANG ILAPIT ANG PANALANGIN MO SA PANGINOONG JESUS. .IT IS YOUR CHOICE KUNG GUSTO MO DIRETSO SA DIYOS OR HUMINGI NG TULONG SA MGA MANANAMPALATAYA NG IGLESYA, NA NASA LUPA O NASA LANGIT MAN…KAYA PLEASE MAGBALIK LOOB NA KAYO SA KATAWAN (IGLESYA) THAT HOLDING PAST TO THE HEAD (Jesus) IBANG KATAWAN ANG NAPASUKAN NYO..Juan 15[5]“Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, SAPAGKAT WALA KAYONG MAGAGAWA KUNG KAYO'Y HIWALAY SA AKIN..WALA KAYONG MAGAGAWA KUNG HIWALAY KAYO SA PINAKAMATAAS NA URI NG PAGSAMBA SA DIYOS.HINDI MAGAGAWA NG TAO ANG KALIGTASAN SA KANYANG SARILI, NGUNIT SA DIYOS AY WALANG IMPOSIBLE.ANG EUKARISTIYA.Juan 6:47-51[47]Pakatandaan ninyo: ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan.[48]Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay.[49]Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay.[50]Narito ang tinapay na bumabâ mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay.[51]Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay na bumabâ mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan.”.The New Covenant in Jesus' Body and Blood"This IS My Body, which IS for you; DO THIS in remembrance of Me…This cup is the NEW COVENANT in My Blood; DO THIS, whenever you drink it, in remembrance of Me" (1 Cor. 11:25).The Apostles were ordained as "Priests of the New Covenant" and instructed by Christ, the Great High Priest, to "DO THIS"–to offer the Real Body and Blood of the Lord as a Sacrifice and a Memorial "until He comes" (1 Cor. 11:26). This command implies a Succession of Priests until Christ's Return.The Apostle Paul's Priestly Ministry"I have written you…because of the GRACE God gave me to be a MINISTER of Christ Jesus to the Gentiles with the PRIESTLY duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an OFFERING ACCEPTABLE to God, sanctified by the Holy Spirit" (Rom. 15:15-16; 12:1)..PAKAHANGARIN NATIN ANG TINAPAY NA NAGBIBIGAY BUHAY…IF YOU ARE NOT PART OF THIS BODY, YOU ARE NOT ATTACHED TO THE HEAD BECAUSED THERE IS ONLY ONE BODY. .Ephesians 4:4[4]There is ONE BODY, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;.Romans 12:5[5]So we, being many, ARE ONE BODY IN CHRIST, and every one members one of another..(cf. Rom 12:4; 1Cor 6:16; 12:17; 12:12; 12:13; 12:20; Eph 2:16: Col 3:15)..NAIINTINDIHAN!..God bless us always..

Posted by Apologetics – Know, Live, Defend and Share thy Catholic Faith on Monday, December 4, 2017

 

https://m.facebook.com/story.php…

Mga Taga-Colosas 2:18-19
[18]Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng MALING PAGPAPAKUMBABA at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila’y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman.
[19]HINDI SILA NAGPAPASAKOP kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos.
.
.
Col 1:18
HUWAD NA PAGPAPAKUMBABA
Ang mga mamayang Hudyo ay nag-aayuno sa matagal nang panahon (cf. vv. 21 – 22) para sa kanilang pagpapakumbaba (e.g., Ezr 8:21; Ps 35:13), ngunit ang mga ilan sa kanila ay ginagamit ito upang maghangad ng paghahayag sa pagsamba sa mga anghel.
.
Ipinapaalala ni Apostol Pablo na huwag palinlang sa mga bulaang guro (cf. 2 John 8) sa pamamagitan ng kanilang mapanuksong pangangatwiran.
.
.
HINDI SILA NAGPAPASAKOP Col 1:19
Cf. 1:18; basahin ang Eph. 4:15,16. Walang espirituwal na paglago sa katawan (Ang Iglesya) kung hiwalay ka sa pakiki-isa sa Ulo, ang Cristo (cf. John 15:4, 5; 2 Pet. 1:3).
Sapagkat naka’y Cristo ang kabuuan ng kalikasan ng pagka-Diyos (vv.19); 
.
Hindi din nila matatamasa ang kabuuan ng katubusan ng kasalanan ng Panginoong Jesus na kanyang napagtagumpayan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay sa krus. (vv. 10–15; 1:20–22).
.
Kaya ang mga kristiyano ay dapat pasakop sa ilalim ng pamumuno ni Kristo bilang kasapi ng iisa at tunay na Iglesya na ang Panginoon mismo ang nagtatag (Mat 16:18) na tinubos ng kanyang dugo (Gawa 20:28)
.
.
SAMAKATUWID ANG NAIS IPARATING NG SUMULAT AY PASAKOP SA IISA AT TUNAY NA IGLESYA NA ITINATAG MISMO NG PANGINOONG JESUS NA TINUBOS NG KANYANG DUGO
.
——–
.
QOUTED SA VIDEO NG CCF
.
Anong sinasabi ni Lord? Anong sinasabi niya dito, yung iba nagwoworship. Naku sobrang holy ni God hindi ko kayang lumapit sa kanya okaya naman sa ibang tao o sa ibang paraan. Yung iba naman magpapapray, kay pastor na lang tayo magpa pray. Pastor pag pray mo ako kasi nakakahiya kay Lord kasi alam mo hindi niya ako tatanggapin.
.
Hey hey hey 
.
You belong to the body of Christ. Kapag sinabi niyang HOLDING FAST TO THE HEAD, anong ibig sabihin non? 
Meron pa bang namamagitan sa iyo at saka ang ulo? Your part of the body. Kahit maglagay ka ng kwintas hindi yan puwede mamagitan. Kapag may namagitan dyan pugot yan, pugot. YOUR NOT PART OF THE BODY. Tama? You are attached to the head. 
.
Kaya please lumapit ka na kay Jesus nang diretso
.
God listen to you if you are part of the body nagkakaintindihan? 
Hindi mo kailangang lumapit kung kani kanino man. Dahil ikaw ay nakadikit na sa katawan ni Jesus..
.
——–
.
#MYRESPONSE
KAPAG SINABING BODY OR KATAWAN IT IS THE CHURCH, ANG IGLESYA.
Mga Taga-Efeso 1
[23]ANG IGLESYA ANG KATAWAN at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.
.
Mga Taga-Colosas 1
[24]Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo PARA SA IGLESYA NA KANYANG KATAWAN.
(cf. Ef 4:12; 5:23; Col 5:29)
.
.
KAPAG SINABING ULO NG KATAWAN ITO AY TIMUTUKOY SA PANGINOONG JESUS.
Mga Taga-Colosas 1
[18]SIYA ANG ULO NG IGLESYA na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya’y maging pangunahin sa lahat.
.
Mga Taga-Efeso 5
[23]Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo NA SIYANG ULO NG IGLESYA, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito.
.
.
THEREFORE ANG KATAWAN ANG IGLESYA AT SI CRISTO ANG ULO NITO. 
.
SINASABI SA VIDEO 
……”You belong to the body of Christ. Kapag sinabi niyang HOLDING FAST TO THE HEAD, anong ibig sabihin non? 
Meron pa bang namamagitan sa iyo at saka ang ulo? Your part of the body
.
THE QUESTION IS NASAAN ANG BODY OR KATAWAN NA SIYANG IGLESYA NA ITINATAG NG PANGINOONG JESUS? (Mat 16:18; Gawa 20:28)
.
TUTUO NA WALA NANG NAMAMAGITAN SA ULO PERO IN A SENSE NA WALA NANG IBANG KATAWAN (IGLESYA) EH BAKIT MAY MGA CHURCH O IGLESYA O KATAWAN NA ITINATAG PA NG IBANG TAO???
.
LUMALABAS NYAN HINDI IKAW ANG KATAWAN NA BINABANGGIT SA COLOSAS 2:19 NA NAKADIKIT SA ULO.
.
DAHIL BUKOD TANGING IISA ANG KATAWAN (IGLESYA)
.
.
————
.
QOUTED CCF
……”Naku sobrang holy ni God hindi ko kayang lumapit sa kanya okaya naman sa ibang tao o sa ibang paraan.”
…….”Hindi mo kailangang lumapit kung kani kanino man. Dahil ikaw ay nakadikit na sa katawan ni Jesus.”
.
.
#MYRESPONSE
WALA NAMANG NAGBABAWAL NA DIRETSO KA KAY GOD LALO NA KUNG NATITIYAK MO NA NASA LOOB KA NG KANYANG ITINATAG NA IGLESYA
.
NGUNIT BIBLIYA NA RIN ANG MAGLALAHAD NA PUWEDE RING DUMAAN SA IBANG PARAAN PATUNGO SA DIYOS. ISANG KATIBAYAN NA HINDI LAHAT AY DIRETSO KAY GOD.
.
.
HALIMBAWA NA ANG MANALANGIN.
.
PUWEDE TAYONG “TO ASK” NA IPANALANGIN NG ATING KAPUWA NA NASA LUPA PAPUNTA SA DIYOS
.
2 Mga Taga-Corinto 1
[11]sa tulong ng INYONG MGA PANALANGIN. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin BILANG TUGON SA PANALANGIN NG MARAMI.
.
2 Mga Taga-Corinto 9
[14]Kaya’t buong pagmamahal nila KAYONG IPAPANALANGIN, dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo.
.
Mga Taga-Efeso 1
[16]walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo TUWING IPINAPANALANGIN KO KAYO.
.
Mga Taga-Filipos 1
[4]Tuwing IPINAPANLANGIN KO KAYONG LAHAT, ako’y laging nagagalak
.
Mga Taga-Colosas 1
[3]TUWING IPAPANALANGIN NAMIN KAYO, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo.
.
1 Timoteo 2
[1]Una sa lahat, ipinapakiusap kong IDULOG NINYO SA DIYOS ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat PARA SA LAHAT NG TAO.
.
Filemon 1
[4]Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing ISINASAMA KITA SA AKING PANALANGIN.
.
1 Juan 5
[16]Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, IPANALANGIN NIYA ANG KAPATID NA IYON SA DIYOS na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito.
.
ANG PANALANGIN NG IGLESYA PARA KAY APOSTOL PEDRO
Mga Gawa 12
[5]kaya’t nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesya nama’y taimtim na NANANALANGIN sa Diyos PARA KAY PEDRO.
.
PANALANGIN PATUNGKOL PARA SA LAHAT NG MGA BANAL
Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng LAHAT NG PANALANGIN at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na PATUNGKOL SA LAHAT NG MGA BANAL.
Ephesians 6:18
.
Mga Gawa 1
[14]Lagi silang NAGSASAMA-SAMA SA PANALANGIN kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus; gayundin ang mga kapatid ni Jesus. (cf. Gawa 4:24
.
.
ILAN LAMANG YAN, NA PAGPAPATUNAY NA MAYROONG MGA URI NG PANALANGIN NA DUMADAAN MUNA SA IBA PAPUNTA SA DIYOS.
.
.
TAKE NOTE HA!!!
HINDI NAMAN HUMIHINGI NA IPANALANGIN NG IBA SA KADAHILANANG SILA MISMO ANG MAGBIBIGAY NG SAGOT SA PANALANGIN MO.
.
SA DIYOS PA DIN NILA ILALAPIT ANG PANALANGIN NATIN “TO ASK” 
.
.
KAHIT SA LUMANG TIPAN HINDI NAMAN LAHAT NG PANALANGIN “TO ASK” AY DIRETSO SA DIYOS
Upang sila’y makapaghandog ng mga hain na pinaka masarap na amoy sa Dios ng langit, AT IDALANGIN ANG BUHAY NG HARI AT NG KANIYANG MGA ANAK.
Ezra 6:10
.
1 Samuel 12:19 MBB
[19]SINABI NILA kay Samuel, “IPANALANGIN MO kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala.”

Mga Bilang 21
[7]Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, “Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. IPANALANGIN MO KAMI na kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Nanalangin nga si Moises para sa Israel

Judith 8
[31]Ikaw ay babaing may takot sa Diyos. IPANALANGIN MO KAMI. Hingin mo sa Panginoon na magpaulan para mapuno ang ating mga balon nang hindi tayo manlupaypay sa kawalan ng tubig.”
.
KATUNOG DIN NG PANALANGIN NA; SANTA MARIA INA NG DIYOS “IPANALANGIN MO KAMI” 😇
.
.
MAY MGA PANALANGIN “TO ASK” NA DIRETSO SA DIYOS SA BAGONG TIPAN
1 Timoteo 5
[5]Ang tunay na biyuda ay iyong nag-iisa na sa buhay, at tanging SA DIYOS LAMANG UMAASA, kaya’t PATULOY SIYANG NANANALANGIN sa araw at gabi. (cf. Luc 1:13; 2:37)
.
Mga Gawa 4
[24]Nang marinig ito ng mga mananampalataya, SAMA-SAMA SILANG NANALANGIN sa Diyos, “Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito! (cf. Gawa 10:2, 31)
.
Mga Taga-Filipos 4
[6]Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, HINGIN NINYO SA DIYOS ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.
.
Mateo 18
[19]“Tandaan din ninyo: kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa PAGHINGI NG ANUMAN SA PANANALANGIN, ito’y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit.
.
Mateo 6
[6]Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. SAKA KA MANALANGIN sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

.
SO IBIG KONG SABIHIN KUNG TALAGANG TUTUO ANG SINASABI NG MGA SEKTANG SULPOT NA DIRETSO LANG SA DIYOS MANALANGIN, BAKIT MAY MGA TAONG NAMAMAGITAN PA PARA MANALANGIN SA DIYOS??? 
.
.
INTERCESSION PRAYER
.
PUWEDE TAYONG “TO ASK” MANALANGIN DIRETSO SA DIYOS. 
(1Tim 5:5; Gawa 4:24; Fil 4:6; Mat 18:19; Mat 6:6; Neh 1:4, 2:4)
.
PUWEDE DING “TO ASK” NA IPANALANGIN TAYO NG IBA DITO SA LUPA PAPUNTA SA DIYOS.
(2Cor 1:11; 2Cor 9:14; Ef 1:16, 6:18; Fil 1:4; Col 1:3; 1Tim 2:1; 1Jn 5:16; Gawa 12:5, 1:14; Mat 5:44; Num 21:7; 1Sam 12:19: Judith 8:31)
.
.
ANG LAHAT NG MIYEMBRO NG IGLESYA NA ITINATAG NG PANGINOON AY BINUBUO NG MGA NASA LANGIT AT LUPA 
.
Matthew 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my CHURCH; G1577 and the gates of hell shall not prevail against it. 
.
Greek: ἐκκλησία G1577. CHURCH
Transliteration: ekklēsia
Pronunciation: ek-klay-see’-ah
Definition: From a compound of G1537 and a derivative of G2564; a calling out that is (concretely) a popular meeting especially a religious congregation (Jewish synagogue or CHRISTIAN COMMUNITY MEMBERS ON EARTH OR SAINTS IN HEAVEN OR BOTH): – assembly church.
KJV Usage: church (115x), assembly (3x).
Occurs: 118
In verses: 115
.
1 Mga Taga-Corinto 12:26-27
[26]Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat.
[27]Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito.
.
Mga Taga-Filipos 2
[10]Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat NG NASA LANGIT, NASA LUPA, at NASA ILALIM NG LUPA.
.
IBIG SABIHIN ANG KABUUAN NG IGLESYA AY HINDI LAMANG YUNG NASA LUPA, KASAMA DIN YUNG MGA NASA LANGIT AT MERON PA NGANG SINASABING NASA ILALIM NG LUPA 
.
SO THEREFORE KUNG PATULOY NA MAY INTERCESSION PRAYER SA MIYEMBRO NG IGLESYA SA LUPA GANUN DIN SA LANGIT, DAHIL TAYONG LAHAT AY BAHAGI NG IISANG IGLESYA NA ITINATAG MISMO NG PANGINOONG JESUS.
.
DAHIL ANG DIYOS NATIN AY DIYOS NG MGA BUHAY.
MGA BANAL NA BUHAY SA LANGIT.
.
KAYA PUWEDENG PUWEDE KANG MANALANGIN KAY INANG MARIA DAHIL SIYA’Y BUHAY NA BUHAY SA PILING NG DIYOS, AT SIYA NA ANG BAHALANG ILAPIT ANG PANALANGIN MO SA PANGINOONG JESUS. 
.
IT IS YOUR CHOICE KUNG GUSTO MO DIRETSO SA DIYOS OR HUMINGI NG TULONG SA MGA MANANAMPALATAYA NG IGLESYA, NA NASA LUPA O NASA LANGIT MAN.
.
.
KAYA PLEASE MAGBALIK LOOB NA KAYO SA KATAWAN (IGLESYA) THAT HOLDING PAST TO THE HEAD (Jesus) IBANG KATAWAN ANG NAPASUKAN NYO
.
.
Juan 15
[5]“Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, SAPAGKAT WALA KAYONG MAGAGAWA KUNG KAYO’Y HIWALAY SA AKIN.
.
WALA KAYONG MAGAGAWA KUNG HIWALAY KAYO SA PINAKAMATAAS NA URI NG PAGSAMBA SA DIYOS
.
HINDI MAGAGAWA NG TAO ANG KALIGTASAN SA KANYANG SARILI, NGUNIT SA DIYOS AY WALANG IMPOSIBLE
.
ANG EUKARISTIYA
.
Juan 6:47-51
[47]Pakatandaan ninyo: ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan.
[48]Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay.
[49]Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila’y nasa ilang, ngunit sila’y namatay.
[50]Narito ang tinapay na bumabâ mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay.
[51]Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay na bumabâ mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan.”
.
The New Covenant in Jesus’ Body and Blood

“This IS My Body, which IS for you; DO THIS in remembrance of Me…This cup is the NEW COVENANT in My Blood; DO THIS, whenever you drink it, in remembrance of Me” (1 Cor. 11:25).

The Apostles were ordained as “Priests of the New Covenant” and instructed by Christ, the Great High Priest, to “DO THIS”–to offer the Real Body and Blood of the Lord as a Sacrifice and a Memorial “until He comes” (1 Cor. 11:26). This command implies a Succession of Priests until Christ’s Return.

The Apostle Paul’s Priestly Ministry

“I have written you…because of the GRACE God gave me to be a MINISTER of Christ Jesus to the Gentiles with the PRIESTLY duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an OFFERING ACCEPTABLE to God, sanctified by the Holy Spirit” (Rom. 15:15-16; 12:1).
.
PAKAHANGARIN NATIN ANG TINAPAY NA NAGBIBIGAY BUHAY.
.
.
IF YOU ARE NOT PART OF THIS BODY, YOU ARE NOT ATTACHED TO THE HEAD BECAUSED THERE IS ONLY ONE BODY. 
.
Ephesians 4:4
[4]There is ONE BODY, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
.
Romans 12:5
[5]So we, being many, ARE ONE BODY IN CHRIST, and every one members one of another.
.
(cf. Rom 12:4; 1Cor 6:16; 12:17; 12:12; 12:13; 12:20; Eph 2:16: Col 3:15)
.
NAIINTINDIHAN!

God bless us always