Limz Roaβ€Ž

“”””ANG MALI AY MALI! KAYA DOON TAYO SA TAMA!!!! By Limz Roa””””

2 Timoteo 3:16
[16]Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay,

KAYA…..πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡
Mga Kawikaan 14:3,6-8,12
[3]Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino’y nag-iingat sa mga salita niya.
[6]Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino.
[7]Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman.
[8]Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa.
[12] MAY DAANG MATUWID SA TINGIN NG TAO, NGUNIT KAMATAYAN ANG DULO NITO.
2 Timoteo 3:13
[13]samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ANG MANLILINLANG AY PATULOY NA MANLILINLANG AT SILA MAN AY MALILINLANG DIN.
OCTOBER 31,1517 UMALIS SI MARTIN LUTHER SA IGLESIA KATOLIKA…….
At DOON NA NAGSIMULANG MAGSILITAWAN ANG MGA IBA’T IBANG MGA SEKTA O RELIHIYON….

BAKIT KAYA!????……πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡

1 TIMOTEO 6:5
“”SAPAGKAT INIISIP NILA NA ANG RELIHIYON AY ISANG PARAAN PARA YUMAMAN”””
AT ITO PA….SABI NI APOSTOL PABLO.
MGA GAWA 20:30
“”””””MULA NA RIN SA INYO’Y MAY LILITAW NA MGA TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN UPANG MAHIKAYAT NA SUMUNOD SA KANILANG MGA ALAGAD.”””

PRO DEO ET ECCLESIA ✝✝✝✝
πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡βœŒβœŒβœŒβœŒβœŒβœŒπŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡βœŒβœŒβœŒβœŒβœŒπŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡βœŒβœŒβœŒβœŒβœŒ