ANO ANG HUGIS NG TANDA O TATAK SA NOO? By Nablo Daniel
.
Ezekiel 9:4, 6
And the LORD said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a MARK H8420 upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof.
.
Slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not near any man upon whom is the MARK; H8420 and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. 
.
Ezekiel 9:4-6
[4]Sinabi niya rito, “Libutin mo ang lunsod ng Jerusalem at LAGYAN MO NG TATAK SA NOO ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon.”
.
[6]MALIBAN SA MGA MAY TANDA SA NOO. Patayin ninyong lahat ang mga tagaroon: matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuwaryo.” Inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay.
.
SINASABI NG BIBLIYA NA HUWAG ISALI ANG MGA TAO NA MAY TATAK O TANDA SA NOO SA GAGAWING HATOL NG DIYOS SA LUMANG TIPAN.
.
Hebrew: תּו MARK H8420
Transliteration: tâv
Pronunciation: tawv
Definition: From H8427; a mark; by implication a signature: – {desire} mark.
KJV Usage: mark (2x), desire (1x).
Occurs: 3
In verses: 3
.
……”This tav (תו/ ) as a sign from God is
Biblically very significant: the BDB dictionary has for the tav: mark (AS A SIGN OF EXEMPTION FROM JUDGEMENT)! We encounter it in Job 31: 35 (which is much richer in the (Old) Hebrew original than in anytranslation); 
and in Ezekiel 9: 4-6, where we read:
.
4 And YaHUaH said to him [the cherub], Go through in the midst of the city, in the midst ofJerusalem, 
and set a TAV (CROSS-MARK) on the foreheads of the men who are groaning and are mourning because of all the abominations that are done in her midst. 
5 And He said to those in my hearing, Go over in the city after him, and strike. Let not your eye spare, nor have pity. 6 Fully destroy old men, young men and virgins, and little children and women. 
But do not come near any man on whom is the TAV (CROSS-MARK). 
And begin at My sanctuary. And theybegan at the old men who were before the house.
.
.
SEE PICTURE (screenshot)
.
.
NOTE:
……”and set a TAV (CROSS-MARK) on the foreheads”
.
……”But do not come near any man on whom is the TAV (CROSS-MARK).”
.
MAAARING ANG NASA KALOOBAN O ISIP NI APOSTOL JUAN NG ISULAT NIYA ANG AKLAT NG PAGBUBUNYAG (APOC.) AY INIHAHAMBING DIN NIYA SA AKLAT NI EZEKIEL. GINAWA NG DIYOS ANG PAGLILIGTAS SA PAMAMAGITAN NG PAGLALAGAY NG TANDA SA NOO NA HUGIS KRUS (TAV) 
.
ITO MARAHIL ANG DAHILAN KUNG BAKIT NIYA NABANGGIT ANG SALITANG TATAK NG DIYOS.
.
MAARING INIHAMBING NIYA ANG NAKASULAT SA AKLAT NI EZEKIEL AT GANUN SA KANYANG AKLAT PARA SA KALIGTASAN NG KRISTIYANO.
.
🌞 ANG TATAK NG DIYOS 🌞
.
 MAYROONG TATAK PARA SA LINGKOD NG DIYOS.
Pahayag 7:3-4 na sinasabi: “Huwag n’yong pinsalain ang lupa ni ang dagat ni ang mga punongkahoy hanggang “MATATAKAN” NATIN AMG MGA LINGKOD NG DIYOS SA KANILANG MGA NOO.”
At narinig ko ang mga BILANG NG MGA TINATAKAN: sandaa’t aputnapu’t apat na libo ang tinatakan mula sa tribu ng mga anak ng Israel:
.
 MAGHAHARING KASAMA NG PANGINOONG JESUCRISTO ANG HINDI TUMANGGAP NG TATAK NG HALIMAW
Pahayag 20
[4]At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. BINUHAY SILA UPANG MAGHARING KASAMA NI CRISTO sa loob ng sanlibong taon.
.
ANO PO ANG PUNTO?
.
🌞 SA DARATING NA ASH WEDNESDAY TAYONG MGA KATOLIKO AY PINAPAHIRAN NG ABO SA NOO NA HUGIS KRUS.
.
🌞 MAY MGA IBA’T IBANG ISINASALARAWAN NG ALABOK O ABO AYON SA BIBLIYA.
.
 TAYO AY NAGMULA SA ALABOK KATULAD NI ADAN
1 Mga Taga-Corinto 15
[47]Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok; ang pangalawang Adan ay mula sa langit.
.
 MULA SA ALABOK, SA ALABOK BABALIK
Genesis 3
[19]sa pagod at pawis pagkain mo’y manggagaling maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin.”
.
Mga Awit 90
[3]Yaong taong nilikha mo’y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
(c.f. Job 34:14-15; Awit 103:14)
.
 TANDA NG PAGSISISI
Job 42
[6]Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo, ako ay nakaupo.”
.

.
🌞 ANO NAMAN KAYA ANG ISINASALARAWAN NG. 
KRUS?
.
 UPANG HINDI NA TAYO MAALIPIN PA NG 
KASALANAN
Mga Taga-Roma 6
[6]Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan.
.
 ITO’Y KAPANGYARIHAN NG DIYOS PARA SA ATING 
MGA MALILIGTAS
1 Mga Taga-Corinto 1
[18]Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito’y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas.
.
 PAGIGING MAPAGPAKUMBABA AT MASUNURIN 
Mga Taga-Filipos 2
[8]nagpakumbabá siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus.
.
 MAKIPAGKASUNDO SA DIYOS
Mga Taga-Colosas 1
[20]at sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang dugo sa krus.
.
 MAMUHAY AYON SA KALOOBAN NG DIYOS
1 Pedro 2
[24]Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo’y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo’y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat.
.

.
🌞TANONG: ANO NAMAN KAYA ANG TATAK NG DIYOS 
SA ATIN? 
🌞 SAGOT: ANG ESPIRITU SANTO
.

 KATIBAYAN NA TAYO’Y TUTUBUSIN PAGDATING NG
TAKDANG ARAW
Mga Taga-Efeso 4
[30]At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat SIYA ANG TATAK NG DIYOS SA INYO, ang katibayan na kayo’y TUTUBUSIN PAGDATING NG TAKDANG ARAW.
.
 TATAK NG PAGKAHIRANG
Mga Taga-Efeso 1
[13]Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Cristo, kaya’t IPINAGKALOOB sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos BILANG TATAK NG PAGKAHIRANG SA INYO.
.
 TUTUPARIN ANG IPINANGAKO BILANG PATUNAY
2 Mga Taga-Corinto 1
[22]Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu BILANG PATUNAY na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako.
.

.
🌞 KAYA’T BILANG MAY TATAK NG DIYOS (Espiritu Santo)
DAPAT NATING ISABUHAY ANG BUNGA NG ESPIRITU
Mga Taga-Galacia 5:22-26
[22]Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan,
.
[23]kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito.
.
[24]At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Cristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito.
.
[25]Kung ang Espiritu ang nagbibigay-buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay.
[26]Huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa’t isa, at huwag na rin tayong mag-inggitan.
.
.
N.C.E.
The Wednesday after Quinquagesima Sunday, which is the first day of the Lenten fast.
.
The name dies cinerum (day of ashes) which it bears in the Roman Missal is found in the earliest existing copies of the Gregorian Sacramentary and probably dates from at least the eighth century. 
.
On this day all the faithful according to ancient custom are exhorted to approach the altar before the beginning of Mass, and there the priest, dipping his thumb into ashes previously blessed, marks the forehead — or in case of clerics upon the place of the tonsure 
.
— of each the sign of the cross, saying the words:
.
“Remember man that thou art dust and unto dust thou shalt return.” 
.
.

.
.
🌞 PAPAANO NAMAN KUNG MAY TATAK KA NG HALIMAW
.
 MAAARING SAKTAN
Pahayag 9
[4]Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punongkahoy o anumang halaman. ANG MGA TAO LAMANG NA WALANG TATAK NG DIYOS SA NOO ANG MAAARI NILANG SAKTAN.
.
 HINDI MAKABIBILI O MAKAPAGBIBILI 
Pahayag 13:17 At walang sinumang makabibili o makapagbibili liban sa may TATAK NG PANGALAN NG HALIMAW o ng bilang ng pangalan niya.
.
 PAHIHIRAPAN SA APOY AT ASUPRE
Pahayag 14:9-10 At isa pang anghel, ang ikatlo, ang sumunod sa kanila, na nagsasabi sa malakas na tinig:”Kung may sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sinumang TUMATANGGAP NG TATAK SA KANYANG NOO O SA KANANG KAMAY, iinom din siya sa alak ng matinding galit ng Diyos na tinimplang walang halo sa kopa ng kanyang galit at PAHIHIRAPAN SA APOY AT ASUPRE sa harap ng mga banal at sa harap ng kordero. 
.
 ARAW AT GABI AY MAGHIHIRAP
Pahayag 14
[11]Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. ARAW AT GABI AY MAGHIHIRAP nang walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang mga natatakan ng kanyang pangalan.”
.
 MAGKAKAROON NG MAHAHAPDI AT NAKAPANDIDIRING PIGSA
Pahayag 16
[2]At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. KAYA’T NAGKAROON NG MAHAHAPDI AT NAKAKAPANDIDIRING PIGSA ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito.
.

.
🌞 TANONG: ANO NAMAN ANG TATAK NG HALIMAW?
SAGOT: BILANG OR PANGALAN NG TAO
.
Pahayag 13:17 At walang sinumang makabibili o makapagbibili liban sa may TATAK NG “PANGALAN NG HALIMAW” o ng “BILANG NG PANGALAN” niya.
.
Pahayag 13
[18]Kailangan dito ang karunungan: maaaring malaman ng sinumang matalino ang KAHULUGAN NG BILANG NG HALIMAW, sapagkat ito’y BILANG NG ISANG TAO. Ang bilang ay 666.
.
 BUNGA NG TATAK NG HALIMAW
Mga Taga-Galacia 5:19-21
[19]Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan;
.
[20]pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot sa isa’t isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi,
.
[21]pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan: ANG GUMAGAWA NG MGA ITO AY HINDI MAGKAKAROON NG BAHAGI SA KAHARIAN NG DIYOS.
.
🌞 NGUNIT HINDI LANG PO YAN, SAPAGKAT ANG KAAWAY AY ISA RING MAPANLINLANG.
.
 BABALA NANG PANGINOONG JESUS AT NI APOSTOL PABLO.
Mateo 24:4-5,11,24-25
[4]Sumagot si Jesus, “Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman!
.
[5]Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Cristo, at marami silang maililigaw.
.
[11]Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao.
.
[24]Sapagkat may lilitaw na mga huwad na mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos.
.
[25]Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito upang kayo’y makapaghanda.
.
.
2 Corinthians 11:14-15
At hindi katakataka: sapagka’t si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
.
[15]Kaya, hindi kataka-taka na MAGKUKUNWARING LINGKOD NG KATUWIRAN ANG KANYANG MGA LINGKOD. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa.
.
.
🙆 ANO PO ANG PUNTO?
ALAM NAMAN NATIN AT HINDI MAIKUKUBLI NA MARAMI PA RING MGA KAPATID SA LABAS NG IGLESYA ANG TUMUTULIGSA SA IPINAPAHID NA ABO NA HUGIS KRUS SA NOO TUWING ASH WESNESDAY
.
KAYA BILANG ISANG KATOLIKO AY YAN PO ANG SAGOT KO AYON MISMO SA BIBLIYA.
.
.
God bless us always