Ang Tunay na Iglesia: Isang masusing paglalakbay at pag-aaral patungkol sa simbahang itinatag ng Panginoon

Isinulat ni: Ka Ian

Hindi alintana sa panahon natin ngayon ang mga sekta ng relihiyon na ipinapalaganap na sila ang tunay na Iglesia ng Panginoong Jesukristo. Paano nga ba natin maipagtatanggol na tayo ang tunay na Iglesia?

Ating sasagutin gamit ang Katesismo, Bibliya at Lohika.

1. Ano ba ang ideya ng Simbahang Katolika patungkol sa Iglesia ng Panginoon?

Sagot: Ang simbahan ay isang institusyon na kung saan binubuo ito ng mga mananampalataya at naniniwala na si Kristo ang siyang tagapagtatag ng Iglesia, si Kristo na nangako na mananatili sa atin hanggang sa wakas ng panahon (Mt 28:20). Ang Iglesia ay ibinigay sa atin dito sa lupa upang siya ang mangalaga,magpatuloy sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagtuturo at pagpapabanal sa kanyang mga nasasakupan. Naniniwala na ito ay kanyang itinayo at naglagay ng taong mamamahala nito sa lupa. At ang kapangyarihan ng impyerno ay hindi makapananaig laban sa kanya (Mt. 16:18). Dahil ang simbahan din ang siyang haligi at suhay ng katotohanan (1 Timoteo 3:15).

2. Kailangan ba natin ng Simbahan para sa kaligtasan?

Sagot: Ang simbahan ay mahalaga sa ating kaligtasan, dahil sabi ni Kristo ang sinumang pumasok sa kanya ay maliligtas (Jn 10:9) gayundin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay. Ipinadala ng Diyos Ama at Diyos Anak ang Espiritu Santo upang pamugaran at gabayan ang Santa Iglesya. Sa pamamagitan niya (Espiritu Santo) ay nabibigyang daan ang Iglesia na makapagturo ng tama, magpabanal sa kawan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagbaba ng Espiritu Santo sa mga Apostol upang bigyang liwanag, palakasin, pabanalin at ipalaganap ang Ebanghelyo gayundin ang Santa Iglesya sa lahat ng mga bansa. Ang Santa Iglesya ang siyang instrumento ng tao upang makamit ang kaligtasan, at nasa tao na ito kung siya ay mananatili at magtitiis bandang huli (Mt 24:13). Kung ang isang tao ay nalalaman na ang kanyang inaaniban ay ang tunay na simbahan at hindi nagpasakop dito ay hindi maliligtas.

3. Paano ba natin makikilala ang tunay na Iglesya kung gayon naman marami ang nagsasabi na sila ang tunay?

Sagot: Malalaman natin na nasa tunay na Iglesia tayo kung ating titignan ang sumusunod:

Una, ito ay itinatag mismo ng ating Panginoong Jesukristo.

Pangalawa, ang simbahan ay patuloy na lumaganap mula pa noong panahon ni Kristo at ipinagpatuloy ng mga Apostol.

Pangatlo, ito ay hindi tatag lamang ng tao at hindi kailanman rehistrado sa gobyerno.

Panghuli, mayroon itong apat na marka na kung saan ito ay binigay mismo sa atin ni Kristo. Kung sa bagay, ang Simbahang Katolika lamang ang mayroong apat na markang ito.

4. Ano ang apat na markang ito?

Sagot: Isa, Banal, Katoliko at Apostoliko.

Ating bibigyang pansin ang mga ito upang tayo ay maging mapanuri at handang ipagtanggol ang Santa Iglesya.

5. Bakit ang Simbahang Katolika ay Isa? (One or Unity)

Sagot: Ang Simbahan ay isa dahil mayroon itong isang tagapagtatag. Ang Panginoong Jesukristo (CCC. 813) Ang mga miyembro ng Simbahang Katolika ay may iisang pananampalataya o sinasampalatayanan, iisang bautismo at kaisa ng mga sakramento. Sa buong kasaysayan ng mundo, ang Simbahang Katolika ang siyang nanatili pa rin na pinakamaraming tagasunod. Katulad na lang ng nais ni Jesus na maging isa gaya ng kanyang Ama (JN 17:11).Kung magsusuri ka mabuti hindi nais ng ating Panginoong Jesukristo na magkaroon ng iba’t ibang sekta katulad ng INC, BAC at JW na magkakaiba ang kanilang doktrina at pananampalataya. Nasaan ang kanilang unity o pagiging isa?

Sa isang survey ng BBC mahigit kumulang 1.2 bilyong Katoliko ang nagkakaisa sa isang doktrina at gayundin iisang pananampalataya na nagmula pa sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa buong Judea, si San Pedro na ipinagpatuloy ang misyon ni Jesus dito sa lupa hanggang sa marating niya ang Antioch at Roma, iisa lang din ang ginawa ni San Pablo ang ipalaganap ang ebanghelyo sa mga taga Corinto at Efeso at parehas din sa pinapalaganap ng mga Apostol mula sa iba’t ibang bansa. Hindi kailanman matatapos at patuloy pa rin magpasa hanggang ngayon ang pagtuturo ng Simbahang Katolika sa mga tao. Dahil si Kristo ang siyang kahapon, ngayon at magpakailan man (Heb 13:8).

6. Bakit tinawag na banal ang Simbahang Katolika?

Sagot: Tinawag na Banal ang Simbahan dahil sa tagapagtatag pa lamang nito ay isa ng tunay na banal, ang ating Panginoong Jesukristo. Dahil kung paano ang punongkahoy ay banal gayundin ang kanyang bunga (Rom 11:16). Ang simbahan ay banal dahil ito ay may iisang modelo ng kabanalan, ang mga doktrina nito ay nakaayon sa kalooban ni Kristo, at ang mga tinuturo sa loob ng simbahan ay makatutulong sa mga miyembro na ito na maging banal dahil may isa tayong tinutularan at walang iba kundi ang Panginoong Jesukristo.

Walang ibang tagapagtatag ang mas hihigit pa sa kabanalan ni Kristo. Tayo rin ay tinawag ni San Pedro ang mga unang Kristiyano na bansang banal (1 Pedro 2:9). Ang Simbahan din ang siyang nagtuturo na maging banal sa mga tao. Sa pamamagitan ng mga panalangin na itinuturo niya, sa mga Banal na Sakramento, at kung papaano mamuhay bilang isang banal sa lupa.

Ang Simbahang Katolika ang siyang nakakapagbigay ng mga bunga ng kabanalan ng mga miyembro nito. Ang mga SANTO AT SANTA sa simbahan. Tayo ang tinaguriang Simbahan ng mga banal at martyr na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod at naaayon sa kalooban ni Kristo.

Tayo ay may kapintasan din sa loob ng Simbahan, sa panahon pa lamang ni Kristo ay may isang Judas. Nakakalungkot isipin na ang ibang miyembro ay tuluyan ng nanlamig sa Santa Iglesya pero tandaan natin sa kwento ni Jesus tungkol sa mabuting binhi at masasamang damo. Bandang huli ito ay aanihin ang mga mabubuting trigo ay ihihiwalay sa masamang damo na kung saan ang mga damong ito ay itatapon sa apoy (Mat. 13:24-30).

Kagaya ng nabanggit sa umpisa, ang ating tinutularan ay si Kristo na siyang mapagmahal at banal. Tinawag na banal ang Simbahan dahil ito ang nagpatuloy sa ministeryo ni Jesus ang tumulong sa mga nangangailangan, ating tandaan na ang Simbahang Katolika ang siyang pinakamalaking institusyon pagdating sa pagkakawang-gawa. Bakit walang santo ang ibang sekta? Dahil walang kwalipikadong dito na maging banal!

7. Bakit tinawag na Catholic o Katoliko?

Sagot: Ang salitang Katoliko ay nagmula sa salitang griyego na Katholicos ibig sabihin ay unibersal o laganap. Tayo ay laganap dahil ito ay hindi kailanman mawawala sa mundo at patuloy na lumalaganap habang tumatagal ang panahon. Hindi kailanman nabigo ang simbahan na ipalaganap ang katuruan, banal na doktrina at ebanghelyo ni Kristo mula pa sa panahon ng mga Apostol hanggang sa mga Unang Kristiyano na namuhay dito sa lupa.

Unang binanggit ang salitang Katoliko noong si San Ignacio ng Antioch upang malaman na ito ang simbahang tatag ni Kristo. Sa panahon ni Ignacio marami na rin ang lumalaganap na pekeng simbahan.

Kahit saan man tayo naroroon; sa Asia, Europa, Africa, Australia at America man makikita pa rin natin ang Simbahang Katolika. Hindi katulad ng ibang sekta na laganap lamang sa Pilipinas o sa iisang bansa.

Ang Simbahang Katolika ang siyang laganap sa mundo, itinatag ito ni Kristo upang marating ang mensahe ng Kaligtasan sa lahat ng tao. Sa kasalukuyan ang Simbahang Katolika ay laganap sa iba’t ibamg lugar, tumutulong sa mayaman at mahirap, sa mga matalino at mangmang gayundin para sa mga banal at makasalanan. Ang Simbahan ay nandirito at patuloy na lumalaganap hanggang sa wakas ng panahon.

Sabi ni Propeta Malachi:

“ Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako’y pinaparangalan nilang lahat. ” (Mal 1:11)

Wika ni Jesus:

“ Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.”

7. Bakit tinawag na Apostoliko o Apostolic ang Simbahang Katolika?

Sagot: Ang huli at pang-apat na marka ng Tunay na Iglesia ay Apostoliko o Apostolic.

Tinawag na Apostoliko ang Simbahang Katolika dahil itinatag ni Kristo ang Iglesia sa mga Apostol.

Si San Pedro na unang Santo Papa ng Simbahan ay siyang namahala at binigyan ng awtoridad upang magtali at magkalag;

Basahin natin ang Mateo 16:18-19.

16.. ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. 19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit.”

Makikita po natin dito na ganoon na lamang ang tiwala ni Jesus sa kanyang alagad na si Pedro. Ultimo susi ng kaharian ng langit ay ibinigay sa kanya gayundin ang awtoridad upang magbawal at magpahintulot. Kaya kung hahanapin po natin ang tunay na Iglesia. Doon tayo sa Iglesia na naroon ang susi ng kaharian ng langit!

Ang Apostolosidad (Apostolicity) ng ating Simbahan ay naitala na sa iba’t ibang libro ng kasaysayan. Kung tatanungin mo ang INC ni G. Felix Manalo kung ang iglesia niya ba ay tatag ni Kristo sa mga apostol ay wala itong maipapakita. Huwag po tayo maniwala doon dahil 1914 lamang sila.

Kung nasaan si Pedro , nandoon rin ang tunay na Iglesia. Ang pundasyon ng Iglesia ay ang mga Apostol at si Cristo ang batong sandigan nito.

Kung hahanapin natin ang tunay na Iglesia dapat isaalang-alang natin ang “Apostolic Succession” dahil sila lamang ang binigyan ng awtoriad upang magbawal at magpahintulot. Hindi si Felix, o si Quibuloy man. 
Dahil ating mababasa sa Mateo 18:18;

“Tandaan ninyo: anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit.”

Mahahanap natin ang Apostolikong marka sa Simbahang Katolika, dahil ito lamang ang magbibigay ng patunay na ito ay itinayo ni Kristo sa mga Apostol. Kung ang isang sekta ay walang maipakitang Apostolic Succession. Awtomatik peke ang simbahang iyan.

Konklusyon:

Naipakita natin na ang Simbahang Katolika ang siyang tunay na Iglesia na itinayo ng Panginoong Jesukristo. Wala ng ibang mas laganap pa sa mundo kung hindi ang Simbahang Katolika mismo! Napatunayan natin na ang Apat na Marka ng tunay na Iglesia ay ang Catholic Church.

Ang kasaysayan ng Simbahang Katolika ay nagbibigay ng katibayan ng mapaghimala na lakas, pananatili sa kaayusan, at walang pagbabago, ito ay nagpapakita sa mundo na nasa ilalim ito ng espesyal na pangangalaga ng Diyos. Ang Iglesia Katolika ay nagpatunay na hindi maalis sa kasaysayan ng halos dalawang libong taon laban sa iba’t ibang uri at bilang ng mga mabibigat na kaaway dulot ng masasamang balak ng diablo. Ang Simbahan ay nagdusa mula sa pag-uusig at ilang miyembro na tumalikod dito, at mula sa pagkakahati-hati at heresiya sa loob ng sarili nitong hanay, gayon pa man ay nabubuhay ito ng matatag at marangal.

Sa kabila ng katiwalian at pag-uusig, sa kabila ng pinagsamang pwersa ng kasinungalingan at kasamaan, ang Iglesiang itinatag ni Kristo ay patuloy na namumuhay at isakatuparan ang layunin nito na ipalaganap sa buong mundo ang Ebanghelyo gaya ng ipinangako ng Tagapagtatag, ni kapangyarihan ng impyerno ay hindi makapananaig laban sa kanya (Mat 16:18). Ang Diyos lamang ang maaaring magpanatili nito ng mahabang panahon. Nasubaybayan nito ang kasaysayan at pagkabulok ng bawat pamamahala at mga erehe sa lupa ng halos 2000 taon. Pagkatapos ng bawat pag-atake laban dito, tumataas ito, kailanman ay mananatiling nakatayo sa bato kasama si Kristo.

Pagpalain nawa kayo ng Diyos!