Milyon-milyon ang tumatawag sa Diyos gamit ang kaniyang mga titulo gaya ng Panginoon, ang Walang Hanggan, Allah, o basta Diyos. Pero may personal na pangalan ang Diyos. Dapat mo ba itong gamitin?

Ano ang pangalan ng Diyos?

ANG SINASABI NG ILAN

Maraming nag-aangking Kristiyano ang naniniwalang Jesus ang pangalan ng Diyos. Sinasabi ng iba na dahil isa lang naman ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, hindi na kailangang gamitin ang kaniyang personal na pangalan. At may mga nagsasabi rin na di-angkop gamitin ang pangalan ng Diyos.

ANG SABI NG BIBLIYA

Hindi Jesus ang pangalan ng Makapangyarihan-sa-lahat, dahil hindi naman si Jesus ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. Sa katunayan, itinuro ni Jesus sa kaniyang mga kapuwa mananamba na manalangin sa Diyos: “Ama, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.” (Lucas 11:2) Si Jesus mismo ay nanalangin sa Diyos: “Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan.” —Juan 12:28.

Sa Bibliya, sinasabi ng Diyos: “Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian.” (Isaias 42:8) Ang “Jehova” ay mula sa saling Ingles para sa apat na Hebreong katinig na YHWH, na kumakatawan sa banal na pangalan. Lumilitaw nang mga 7,000 ulit ang pangalang ito sa Hebreong Kasulata n. * Mas madalas itong lumitaw kaysa sa anumang titulo gaya ng “Diyos,” “Makapangyarihan-sa-lahat,” o “Panginoon,” at mas marami kaysa sa anumang pangalan gaya ng Abraham, Moises, o David.

Walang binabanggit sa Bibliya na ipinagbawal ni Jehova ang magalang na paggamit sa kaniyang pangalan. Sa halip, ipinakikita ng Kasulatan na ang banal na pangalan ng Diyos ay laging ginagamit ng kaniyang mga lingkod. Isinama nila ito sa pangalang ibinigay nila sa kanilang mga anak, gaya ng Elias na nangangahulugang “Ang Aking Diyos ay si Jehova,” at Zacarias na nangangahulugang “Inalaala ni Jehova.” At hindi sila nag-atubiling gamitin ang pangalan ng Diyos sa pang-araw-araw nilang pag-uusap. —Ruth 2:4.

Gusto ng Diyos na gamitin natin ang kaniyang pangalan. Pinasisigla tayo na ‘magpasalamat kay Jehova at tumawag sa kaniyang pangalan.’ (Awit 105:1) Nagbibigay-pansin pa nga siya sa mga taong “palaisip sa kaniyang pangalan.
—Malakias 3:16.

“Upang malaman ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”
—Awit 83:18.

Ano ang kahulugan ng pangalan ng Diy os?

Naniniwala ang ilang iskolar na sa Hebreo, ang pangalang Jehova ay nangangahulugang “Pinangyayari Niyang Maging Gayon.” Ipinahihiwatig nito na pinangyayari ng Diyos ang kaniyang sarili o ang kaniyang mga nilalang na maging anuman na kailangan para matupad ang kaniyang kalooban. Tanging ang Maylalang na makapangyarihan-sa-lahat ang karapat-dapat sa pangalang iyan.

ANG KAHULUGAN NITO PARA SA IYO

Kapag alam mo ang pangalan ng Diyos, mababago ang pananaw mo tungkol sa kaniya. Magiging mas madali sa iyo na lumapit sa kaniya. Sa katunayan, paano ka mapapalapít sa isang tao kung hindi mo alam ang pangalan niya? Kaya dahil ipinaalam ng Diyos ang pangalan niya sa iyo, katunayan iyan na gusto niyang mapalapít ka sa kaniya.
—Santiago 4:8.

Makatitiyak ka na laging tutuparin ni Jehova ang kaniyang mga pangako gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan niya. Kaya sinasabi ng Bibliya: “Yaong mga nakaaalam ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo.” (Awit 9:10) Magkakaroon ka ng gayong tiwala habang natututuhan mo na ang pangalan ni Jehova ay nauugnay sa kaniyang mga katangian gaya ng matapat na pag-ibig, awa, habag, at katar ungan. (Exodo 34:5-7) Nakapagpapatibay malaman na habang tinutupad ni Jehova ang kaniyang mga pangako, hindi siya kikilos ng anumang salungat sa kaniyang mga katangian.

Isa ngang karangalang malaman ang pangalan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat! Magdudulot ito ng pagpapala sa iyo ngayon at sa hinaharap. Ipinapangako ng Diyos: “Ipagsasanggalang ko siya sapagkat nalaman niya ang aking pangalan.”
—Awit 91:14.

“Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay makaliligtas.”
—Joel 2:32.

[Pangalan ng Diyos]

ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS AY HINDI JEHOVAH DAHIL ANG JEHOVAH AY LATINIZED VERSION LANG AT NAIMBENTO LANG ITO NUONG 13TH CENTURY. KAYA IMPOSIBLE NA IYAN ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS. HE HE HE…

[Milyon-milyon ang tumatawag sa Diyos gamit ang kaniyang mga titulo gaya ng Panginoon, ang Walang Hanggan, Allah, o basta Diyos. Pero may personal na pangalan ang Diyos. Dapat mo ba itong gamitin?]

ANG PANGALAN NG DIOS NA BINIGAY NIA KAY MOISES AT SA MGA PROPETA AY HINDI JEHOVAH. ANG TETRAGRAMMATON AY YHWH AT HINDI JEHOVAH. HE HE HE… ANG SALITANG JEHOVAH AY 13TH CENTURY LANG NAIMBENTO AT UNANG GINAMIT NG PARING CATOLICO NA SI PADRE RAYMUNDUS MARTINI, OP. HA HA HA…

KAWAWA NAMAN SI CHARLES TAZE RUSSELL HINDI LANG TANGA SA HEBREW, BOBO PA SA HISTORY KAYA HINDI NIA ALAM NA ANG GINAGAMIT NIA AY GALING SA PARING CATOLICO. HA HA HA…

[Ano ang pangalan ng Diyos?]

ANG PANGALAN NG DIYOS AY YHWH AT ANG TAMANG PRONUNCIATION NIAN AY ‘YAHWEH’ AT HINDI JEHOVAH NA LATER LANG NAIMBENTO. NUONG 13TH CENTURY LANG NAIMBENTO. HA HA HA…

[ANG SINASABI NG ILAN

Maraming nag-aangking Kristiyano ang naniniwalang Jesus ang pangalan ng Diyos. Sinasabi ng iba na dahil isa lang naman ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, hindi na kailangang gamitin ang kaniyang personal na pangalan. At may mga nagsasabi rin na di-angkop gamitin ang pangalan ng Diyos.]

MERONG MGA TANGA NA FOLLOWERS NI CHARLES TAZE RUSSELL NA WALANG ALAM SA HEBREW KAYA NAGTURO NG KAMANGMANGAN NA JEHOVAH DAW ANG PANGALAN NG DIOS. HINDI NIA ALAM NA 13TH CENTURY LANG NAIMBENTO ANG JEHOVAH. HA HA HA…

[ANG SABI NG BIBLIYA

Hindi Jesus ang pangalan ng Makapangyarihan-sa-lahat, dahil hindi naman si Jesus ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. Sa katunayan, itinuro ni Jesus sa kaniyang mga kapuwa mananamba na manalangin sa Diyos: “Ama, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.” (Lucas 11:2) Si Jesus mismo ay nanalangin sa Diyos: “Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan.” —Juan 12:28.]

ANG SABI NG BIBLIA ‘YHWH’ ANG PANGALAN NG DIOS AT HINDI JEHOVAH. KAYA ANG MGA SAKSI NI BAHO AY MGA HANGAL HA HA HA… NILOLOKO NILA ANG KANILANG MGA SARILI. HA HA HA…

[Sa Bibliya, sinasabi ng Diyos: “Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian.” (Isaias 42:8) Ang “Jehova” ay mula sa saling Ingles para sa apat na Hebreong katinig na YHWH, na kumakatawan sa banal na pangalan. Lumilitaw nang mga 7,000 ulit ang pangalang ito sa Hebreong Kasulata n. * Mas madalas itong lumitaw kaysa sa anumang titulo gaya ng “Diyos,” “Makapangyarihan-sa-lahat,” o “Panginoon,” at mas marami kaysa sa anumang pangalan gaya ng Abraham, Moises, o David.]

HINDI BINANGGIT ANG JEHOVAH SA TUNAY NA BIBLIANG HEBREO AT GRIEGO. YAN AY IMBENTO LANG LATER. ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS AY YHWH AT ANG PRONUNCIATION AY ‘YAHWEH’ AT HINDI JEHOVAH. KAYA NAPAKALAKING KASINUNGALINGAN NG MGA SAKSI NI BAHO NA JEHOVAH DAW ANG PANGALAN NG DIOS. HA HA HA…

[Walang binabanggit sa Bibliya na ipinagbawal ni Jehova ang magalang na paggamit sa kaniyang pangalan. Sa halip, ipinakikita ng Kasulatan na ang banal na pangalan ng Diyos ay laging ginagamit ng kaniyang mga lingkod. Isinama nila ito sa pangalang ibinigay nila sa kanilang mga anak, gaya ng Elias na nangangahulugang “Ang Aking Diyos ay si Jehova,” at Zacarias na nangangahulugang “Inalaala ni Jehova.” At hindi sila nag-atubiling gamitin ang pangalan ng Diyos sa pang-araw-araw nilang pag-uusap. —Ruth 2:4.]

HINDI KELAN MAN BINANGGIT NI PROPETA ISAIAS AT NI RUTH ANG SALITANG JEHOVAH DAHIL 13TH CENTURY A.D. LAMANG NAIMBENTO ANG SALITANG IYAN. WALA PANG SALITANG JEHOVAH NUNG LUMANG TIPAN. HA HA HA WALANG WALA…. NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

[Gusto ng Diyos na gamitin natin ang kaniyang pangalan. Pinasisigla tayo na ‘magpasalamat kay Jehova at tumawag sa kaniyang pangalan.’ (Awit 105:1) Nagbibigay-pansin pa nga siya sa mga taong “palaisip sa kaniyang pangalan.
—Malakias 3:16.]

HINDI KELAN MAN BINANGGIT NI PROPETA MALAKIAS AT NG AKLAT NG MGA AWIT ANG SALITANG JEHOVAH DAHIL 13TH CENTURY A.D. LAMANG NAIMBENTO ANG SALITANG IYAN. WALA PANG SALITANG JEHOVAH NUNG LUMANG TIPAN. HA HA HA WALANG WALA…. NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

[“Upang malaman ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”
—Awit 83:18.]

HINDI KELAN MAN BINANGGIT NG AKLAT NG MGA AWIT ANG SALITANG JEHOVAH DAHIL 13TH CENTURY A.D. LAMANG NAIMBENTO ANG SALITANG IYAN. WALA PANG SALITANG JEHOVAH NUNG LUMANG TIPAN. HA HA HA WALANG WALA…. NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

[Ano ang kahulugan ng pangalan ng Diyos?

Naniniwala ang ilang iskolar na sa Hebreo, ang pangalang Jehova ay nangangahulugang “Pinangyayari Niyang Maging Gayon.” Ipinahihiwatig nito na pinangyayari ng Diyos ang kaniyang sarili o ang kaniyang mga nilalang na maging anuman na kailangan para matupad ang kaniyang kalooban. Tanging ang Maylalang na makapangyarihan-sa-lahat ang karapat-dapat sa pangalang iyan.]

ANG YHWH NA SIYANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS AT HINDI JEHOVAH AY NANGANGAHULUGANG ‘I AM WHO AM’. IT MEANS GOD IS PERFECT AND ABSOLUTE EXISTENCE. ANG JEHOVAH AY HINDI TUNAY NA PANGALAN NG DIOS KASI IYAN AY 13TH CENTURY LANG NAIMBENTO. PARING CATOLICO ANG UNANG GUMAMIT NIAN HA HA HA…

[ANG KAHULUGAN NITO PARA SA IYO

Kapag alam mo ang pangalan ng Diyos, mababago ang pananaw mo tungkol sa kaniya. Magiging mas madali sa iyo na lumapit sa kaniya. Sa katunayan, paano ka mapapalapít sa isang tao kung hindi mo alam ang pangalan niya? Kaya dahil ipinaalam ng Diyos ang pangalan niya sa iyo, katunayan iyan na gusto niyang mapalapít ka sa kaniya.
—Santiago 4:8.]

HINDI ALAM NG MGA SAKSI NI BAHO ANG PANGALAN NG DIOS KASI TANGA ANG FOUNDER NILA NA SI CHARLES TAZE RUSSELL. BOBO SA HEBREW KAYA AKALA NIA AY CORRECT HEBREW ANG JEHOVAH HA HA HA HINDI NIA ALAM LATINIZED YAN. HA HA HA AT DAHIL MANGMANG SA HISTORY SI CHARLES TAZE RUSSELL HINDI NIA ALAM NA PARING CATOLICO ANG NAG IMBENTO NG TERM NA JEHOVAH. HA HA HA…

[Makatitiyak ka na laging tutuparin ni Jehova ang kaniyang mga pangako gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan niya. Kaya sinasabi ng Bibliya: “Yaong mga nakaaalam ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo.” (Awit 9:10) Magkakaroon ka ng gayong tiwala habang natututuhan mo na ang pangalan ni Jehova ay nauugnay sa kaniyang mga katangian gaya ng matapat na pag-ibig, awa, habag, at katar ungan. (Exodo 34:5-7) Nakapagpapatibay malaman na habang tinutupad ni Jehova ang kaniyang mga pangako, hindi siya kikilos ng anumang salungat sa kaniyang mga katangian.]

JEVAHO KAYO NG JEVAHO… WALANG JEHOVAH SA ORIGINAL BIBLE KASI LATER INVENTED LANG IYANG JEHOVA NIO. HA HA HA… LOKOHIN NIO PA KAMI GAMIT ANG MGA BULOK NIONG BIBLES NA TAGALOG. HA HA HA…

[Isa ngang karangalang malaman ang pangalan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat! Magdudulot ito ng pagpapala sa iyo ngayon at sa hinaharap. Ipinapangako ng Diyos: “Ipagsasanggalang ko siya sapagkat nalaman niya ang aking pangalan.”
—Awit 91:14.]

ISANG KARANGALAN PARA SA MGA CATOLICO NA MALAMAN NA ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS AY YHWH. KARANGALAN DIN PARA SA AMIN NA MALAMAN NA BOBO SA HEBREW SI CHARLES TAZE RUSSELL AT HINDI NIA ALAM NA HINDI HEBREW ANG JEHOVAH HA HA HA… AT MAS NATATAWA KAMING MGA CATOLICO DAHIL ALAM NAMIN NA ANG TERM NA JEHOVAH PARI NAMIN ANG MAY GAWA. HA HA HA…

[“Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay makaliligtas.”
—Joel 2:32.]

KAYO AY TUMATAWAG SA JEVAHO NIO AT HINDI SA TUNAY NA DIOS. DAHIL HINDI JEHOVAH ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS KUNDI YHWH. HA HA HA… MAG-ARAL KASI KAYO PARA HINDI KAYO KASING TANGA NG FOUNDER NIO NA SI CHARLES TAZE RUSSELL. HA HA HA…