Ang artikulo pong ito ay hindi po paninira sa ibang relihiyon.
Pawang katotohanan lamang po ang nakapaloob sa artikulong ito.

INC: Hindi Diyos si Cristo dahil hindi niya alam ang lahat ng bagay.Ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay.

“Ang kagalang-galang na Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay na dapat malaman” (Sirach 42:8)

Samantalang si Cristo ay hindi niya alam kung kailan darating at oras sa paghuhukom.

“Nguni’t tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.”
Mateo 24 :36

malinaw po na hindi alam ng anak ang araw at oras kaya hindi siya Diyos.

KATOLIKO:
Alam mo kapatid.Alam ng Panginoong Jesus Cristo ang lahat ng bagay.

basahin natin ang nakasulat sa Juan 16:30 na ganito ang sabi:

” Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang LAHAT ng mga BAGAY, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito’y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios.”
Juan 16 :30

ayan maliwanag po iyan,alam ng Panginoong Jesukristo ang lahat ng bagay.Gusto mo pa ng isang talata.
heto pa

“Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang LAHAT NG MGA BAGAY; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa.
(Juan 21 :17)

si pedro na po mismo ang nagsabi na alam ni Jesus ang lahat ng bagay.

Ngayon bakit basabi ni Kristo na hindi alam ang oras at araw ng pagbalik??

Sagot:Dahil may mga bagay o hiwaga sa Diyos na hindi pwedeng malaman ng tao.

basahin natin ang Deuteronomio 29:29 na ganito ang sabi:

” Ang mga BAGAY na LIHIM ay nauukol sa Panginoon nating Dios: nguni’t ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailan man, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.”
Deuteronomio 29 :29

maliwanag po ang sabi na ang mga lihim ay nauukol lamang sa Diyos..kaya nasabi niya iyon sa mga apostol dahil yun ay isang lihim na tanging Diyos lang ang nakakaalam.

Sa ibang salin ay ganito ang sabi:
“Ang lahat ngipinahayag sa tao ay sa tao ngunit ang mga hiwaga ng Diyos ay sa Diyos.

ayan maliwanag na maliwanag.

kasi kung sinabi ni Kristo ang katotohanan.

abay makapaghanda tayo niyan..hindi na natupad yung sinabi sa kasulatan.

kasi ang pagbabalik ng Anak ng tao ay parang magnanakaw.

” Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip.”
Mateo 24 :44

“Darating ang panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay, at oras na hindi niya nalalaman.”
Mateo 24 :50.

PRO DEO ET ECCLESIA