www.facebook.com/Psalm.83.18/

SI KRISTO AY NAG-ALAY NG SARILING DUGO SA PAGTUBOS NG ATING KASALANAN DAHIL SIYA ANG HAING PANTUBOS (Mateo 20:28) (1 Timoteo 2:5,6) (Roma 5:6-8) (Juan 1:29) (1 Pedro 1:18,19). Malaki ang pagkakaiba nito ni kaunting kahalintulad man sa dugo na ibinuhos sa mga digmaan ng tao.

BATAS NA MAY KINALAMAN SA DUGO

Mariing iginiit ang “PAG-IWAS SA DUGO” na ating mabab asa sa -Gawa 25: 28 at 29:

“28. Sapagkat minagaling ng banal na espiritu at namin mismo na huwag nang magdagdag ng higit pang pasanin sa inyo, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, 29. na ‘PATULOY NA UMIWAS’ sa mga bagay na inihain sa mga idolo AT SA DUGO at sa mga bagay na binigti at sa pakikiapid. Kung pakaiingatan ninyo ang inyong sarili sa mga bagay na ito, kayo ay uunlad. Mabuting kalusugan sa inyo!”

Samakatuwid, bilang isang Kristiyano ay dapat tayong puspusang “SUMUNOD” sa ipinag-uutos sa atin ng mga talata sa itaas, mas lawakan pa natin ng pa gkaunawa at hindi lamang sa pagkain kundi maging ng “PAGPASOK” nito sa “SISTEMA NG ATING KATAWAN” sa ANUMANG PARAAN, sa ANUMANG KONSEPTO at sa anumang interpretasyon ng salitang ipinag-uutos sa atin na “KINAKAILANGAN”, “PATULOY NA UMIWAS” sa “DUGO” upang sa Diyos na Jehovah TAYO AY HINDI MAGKULANG… (Awit 119: 1, 79, 80) (ROMA 7:12) (KAWIKAAN 1:7)

Samakatuwid, ang pagsasalin ng dugo ay nagpapanggap na mabuti dahil nagawa mong “PANSAMANTALA” na madugtungan ang kasalukuyan mong buhay ngunit dahil sa PAGSUWAY SA BATAS ng Diyos patungkol sa dugo ay maari mong maiwala ang buhay na walang hanggan… Isaalang-alang “TALINGHAGA” ng bible verse sa 
Mateo 16: 25 – “Sapagkat ang SINUMANG NAGNANAIS MAGLIGTAS NG KANIYANG KALULUWA ay MAWAWALAN nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kaniyang kaluluwa ALANG-ALANG SA AKIN ay MAKASUSUMPONG nito.”

17. “Ang taong napabibigatan ng PAGKAKASALA SA DUGO DAHIL SA ISANG KALULUWA ay TATAKAS DIN PATUNGO SA HUKAY. Huwag nila siyang pigilin. 18. Siyang lumalakad nang “WALANG PAGKUKULANG” ay “MALILIGTAS”, ngunit siyang liko sa kaniyang mga lakad ay biglang mabubuwal” (Kawikaan 28: 17, 18).

Ibig sabihin nito ay kung hindi ka magpapasalin ng dugo at susundin ang pamantayan ng Diyos patungkol sa dugo at magtitiis sa magiging resulta nito. Maaring ikamatay mo man ang hindi pagsalin ng dugo. PERO ano ang maa ri mong matamo? Dahil sa taglay nating kaalaman at sa pagsunod sa pamantayan ng Diyos na Jehovah ay matatamo natin ang “Buhay na walang hanggan”…
(MATEO 24:13, JUAN 17:3).

 

The Splendor of the Church

[SI KRISTO AY NAG-ALAY NG SARILING DUGO SA PAGTUBOS NG ATING KASALANAN DAHIL SIYA ANG HAING PANTUBOS (Mateo 20:28) (1 Timoteo 2:5,6) (Roma 5:6-8) (Juan 1:29) (1 Pedro 1:18,19). Malaki ang pagkakaiba nito ni kaunting kahalintulad man sa dugo na ibinuhos sa mga digmaan ng tao.]

KAHIT NAMAN HINDI SA DIGMAAN MAGSAGWA TALAGA MGA UGALIONG MGA SAKSI NI BAHO. BAKIT DIGMAAN BA ANG BLOOD DONATION PARA TULUNGANG GUMALING ANG MGA MAYSAKIT? BAKIT PINAGBABAWAL NIO PA? 

KAHIT PAGGALANG SA WATAWAT AT SA PAMBANSANG AWIT AYAW NIO KAHIT HINDI NAMAN DIGMAAN IYON. BAKIT? KASI MAKITID ANG INYONG MGA PAG-IISIP. KAHIT HINDI PINAGBABAWAL SA BIBLIA PINAGBABAWAL NIO DAHIL SA KAKITIRAN NG INYONG PANANAW SA BUHAY AT SA MALI-MALING INTERPRETASYON NG BIBLIA. HA HA HA…

AT KAHIT SA DIGMAAN MALI KAYO DAHIL SI HARING DAVID, SI MOISES, SI JOSHUA, SI SAMSON, SI HARING SAUL AT IBA PANG MGA TUNAY NA ALAGAD AT SAKSI NI YHWH AY NAKIDIGMA. KAYONG MGA SAKSI NI BAHO NA IMBENTO NG INUTIL NA SI CHARLES TAZE RUSSELL AY MGA WALANG PAKINABANG. HA HA HA… 

[BATAS NA MAY KINALAMAN SA DUGO]

SIGE, TIGNAN NATIN AT USISAIN ANG MGA TALATANG GINAGAMIT NIO.

[Mariing iginiit ang “PAG-IWAS SA DUGO” na ating mabab asa sa -Gawa 25: 28 at 29:

“28. Sapagkat minagaling ng banal na espiritu at namin mismo na huwag nang magdagdag ng higit pang pasanin sa inyo, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, 29. na ‘PATULOY NA UMIWAS’ sa mga bagay na inihain sa mga idolo AT SA DUGO at sa mga bagay na binigti at sa pakikiapid. Kung pakaiingatan ninyo ang inyong sarili sa mga bagay na ito, kayo ay uunlad. Mabuting kalusugan sa inyo!”]

HA HA HA… ANO BA NAMANG KATANGAHAN IYAN. ANG SABI UMIWAS SA MGA DUGO NA INIHAIN SA DIOS DIOSAN. NATURAL ANG DUGO NA HINDI INIHAIN SA DIOS DIOSAN HINDI DAPAT IWASAN. HA HA HA… TIGNAN NIO ANG KATANGAHAN NI CHARLES TAZE RUSSELL. HA HA HA…

UNA, KUNG ANG LAHAT NG DUGO DAPAT IWASAN E BAKIT MAY DUGO SA INYONG MGA UGAT? DAPAT IWASAN NIO ANG MGA IYAN DAPAT LAHAT NG SAKSI NI BAHO ALISAN NG MGA DUGO. HA HA HA… TAMA BA YON? SIEMPRE HINDIE… NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA….

LAHAT NG KARNE SA PALENGKE KAHIT HINUGASAN NA E MAY DUGO PA RIN SA LOOB, KAHIT STEAK O FRIEND CHICKEN MAY MGA DUGO PA RIN IYAN. SO ANONG KINAKAIN NIONG KARNE? 100% VEGETARIAN BA KAYO? HA HA HA… DI BA NILOLOKO NIO MGA SARILI NIO. HA HA HA…

HIGIT SA LAHAT WALANG SINABI DYAN SA TALATA NA WAG KANG MAG DONATE NG DUGO SA MGA TAONG NANGANGAILANGAN NG DUGO PARA MABUHAY. WALA RING SINASABI NA WAG KANG LUMABAN SA DIGMAAN PARA GAPIIN ANG KASAMAAN.

[Samakatuwid, bilang isang Kristiyano ay dapat tayong puspusang “SUMUNOD” sa ipinag-uutos sa atin ng mga talata sa itaas, mas lawakan pa natin ng pa gkaunawa at hindi lamang sa pagkain kundi maging ng “PAGPASOK” nito sa “SISTEMA NG ATING KATAWAN” sa ANUMANG PARAAN, sa ANUMANG KONSEPTO at sa anumang interpretasyon ng salitang ipinag-uutos sa atin na “KINAKAILANGAN”, “PATULOY NA UMIWAS” sa “DUGO” upang sa Diyos na Jehovah TAYO AY HINDI MAGKULANG… (Awit 119: 1, 79, 80) (ROMA 7:12) (KAWIKAAN 1:7)]

HA HA HA ANG IYONG INTERPRETASYON AY ISANG MALAKING KATANGAHAN AT KAHIBANGAN. PAGKAIN NG DUGO NA INIHAIN SA DIOS-DIOSAN ANG PINAGBAWAL GINAWA MO NANG PAG-IWAS SA LAHAT NG DUGO PATI NA PAGTULONG SA KAPWA PARA SUMAGIP NG BUHAY PINAGBAWAL NIO NA. IYAN AY TALIWAS SA SINASAAD NG BANAL NA KASULATAN. IYAN AY BUNGA NG INYONG MABABAW AT MAKITID NA OPINION HINGGIL SA SINASAAD NG SALITA NG DIOS.

ANG SABI NI CRISTO ‘MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL MO SA IYONG SARILI’ [cf. Mt 22:39/ Mk 12:31]. KUNG MAHAL MO ANG IYONG KAPWA TUTULUNGAN MO NA MAIAHON SA BINGIT NG KAMATAYAN AT KUNG KAILANGAN MAGDO DONATE KA NG DUGO PARA SA KANYANG IKABUBUHAY, TULAD NI CRISTO NA NAG-ALAY NG KANYANG DUGO. KAYONG MGA SAKSI NI BAHO AY HINDI LANG MAKITID ANG ISIP AT PANANAW SA BIBLIA KUNDI MADAMOT AT MASAGWA ANG MGA UGALI.

[Samakatuwid, ang pagsasalin ng dugo ay nagpapanggap na mabuti dahil nagawa mong “PANSAMANTALA” na madugtungan ang kasalukuyan mong buhay ngunit dahil sa PAGSUWAY SA BATAS ng Diyos patungkol sa dugo ay maari mong maiwala ang buhay na walang hanggan… Isaalang-alang “TALINGHAGA” ng bible verse sa 
Mateo 16: 25 – “Sapagkat ang SINUMANG NAGNANAIS MAGLIGTAS NG KANIYANG KALULUWA ay MAWAWALAN nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kaniyang kaluluwa ALANG-ALANG SA AKIN ay MAKASUSUMPONG nito.”]

HA HA HA TANGA. WALANG SINABI ANG DIOS NA WAG KANG MAG DONATE NG DUGO SA MGA TAONG MAYSAKIT. ANG SABI WAG KANG KAKAIN NG DUO NA INIALAY SA DIOS DIOSAN. ANG BLOOD OFFERING AY MABUTING GAWA NA NAGLILIGTAS NG BUHAY. ANG TURO NG SAKSI NI BAHO AY KASAMAAN AT WALANG AWA AT WALANG PUSO. ITO AY BUNGA LANG NG KATANGAHAN NI CHARLES TAZE RUSSELL.

ANG Mt 16:25 AY HINDI NAGSASABI NA WAG KANG MAGBIGAY NG DUGO SA KAPATID MONG NANGANGAILANGAN. SA HALIP IYAN AY DAPAT TIGNAN BILANG KAWALAN NG TAKOT NA MAHIRAPAN PARA MAILIGTAS ANG KAPWA NA SIYANG KALOOBAN NG DIOS.

[17. “Ang taong napabibigatan ng PAGKAKASALA SA DUGO DAHIL SA ISANG KALULUWA ay TATAKAS DIN PATUNGO SA HUKAY. Huwag nila siyang pigilin. 18. Siyang lumalakad nang “WALANG PAGKUKULANG” ay “MALILIGTAS”, ngunit siyang liko sa kaniyang mga lakad ay biglang mabubuwal” (Kawikaan 28: 17, 18).]

KAYONG MGA SAKSI NI BAHO ANG NAGKAKASALA SA DUGO KASI PINAGDADAMOT NIO ANG DUGO PARA MATULUNGAN ANG MGA NASA BINGIT NG KAMATAYAN AT MGA MAY SAKIT. ANG PAGKAKASALA SA DIOS AY HINDI LAMANG PAGKAIN NG DUGO NA INIALAY SA DIOS DIOSAN, PATI RIN ANG PANANAMPALATAYANG WALANG KALAKIP NA GAWA. KUNWARI SAKSI KAYO NG DIOS SUBALIT WALA KAYONG AWA AT PUSO. KAYO AY MGA SAKSI NI BAHO. MGA SAKSI KAYO NG INYONG AMANG DIABLO. ANG PANANAMPALATAYANG WALANG KALAKIP NA GAWA AY PATAY [cf. James 2:14-26].

KAHIT ANONG SABI NIO NA SAKSI KAYO NG DIOS KUNG INUTIL KAYO AT AYAW TUMULONG SA MGA NANGANGAILANGAN KAYO AY WALANG SAYSAY. MGA PATAY ANG INYONG PANANAMPALATAYA AT ANG INYONG MGA BUDHI. WALA KAYONG CONSCIENCIA. MAHIYA NAMAN KAYO SA KAPAL NG APOG NIO. HA HA HA…

[Ibig sabihin nito ay kung hindi ka magpapasalin ng dugo at susundin ang pamantayan ng Diyos patungkol sa dugo at magtitiis sa magiging resulta nito. Maaring ikamatay mo man ang hindi pagsalin ng dugo. PERO ano ang maa ri mong matamo? Dahil sa taglay nating kaalaman at sa pagsunod sa pamantayan ng Diyos na Jehovah ay matatamo natin ang “Buhay na walang hanggan”…
(MATEO 24:13, JUAN 17:3).]

IYAN AY KATANGAHAN. BALIW… WALANG SINABI ANG DIOS SA BIBLIA NA WAG MAG DONATE NG DUGO. ANG UTOS WAG KAKAIN NG DUGO NA INIHAIN SA DIOS DIOSAN. YUNG MGA DUGO NA INIHAIN SA DIOS DIOSAN YON ANG DAPAT IWASAN. SUBALIT ANG BLOOD DONATION AY HINDI HAIN SA DIOS DIOSAN KUNDI “ACT OF CHARITY”. GIVING BLOOD TO SAVE ANOTHER PERSON IS ACT OF LOVE.

KAHIT NA MAG CLAIM KA PA NA SAKSI KA NI JEHOVAH KUNG IKAW AY WALANG PAG-IBIG MADAMOT KA IMPIERNO ANG PUNTA MO. WALA KANG SAYSAY [1 Cor 13:1-13]. KAHIT NA ANONG URI NG PAGBABAWAL SA DUGO ANG GAWIN NIO KUNG KAYO AY WALANG PUSO SA KAPWA NIO WALA KAYONG KABULUHAN. PALPAK ANG BULOK ANG PANG UNAWA NIO SA PAGBABAWAL NG DUGO. MGA DUGONG HAIN SA DIOS DIOSAN ANG BAWAL. MAHIYA NAMAN KAYO PARANG WALA KAYONG DUGO NA DUMADALOY SA INYONG KATAWAN. MULI NIO ITONG ISAKSAK SA MGA KUKOTE AT MGA UTAK NIO AT SA BAGA AT PUSO NIO: SI CRISTO NAG-ALAY NG KANYANG DUGO UPANG MABUHAY ANG IBA… PARA MABUHAY ANG MGA TAO. KAYO  AYAW NIONG MAG ALAY NG DUGO. MADAMOT KAYO!!!