www.facebook.com/Psalm.83.18/

KUNG BAWAL ANG IMAHE NG LANGIT AT NASA LUPA BAKIT MARAMING IMAHE NGAYON???
Sagot: yun imahe ko halimbawa o pictures natin ay hindi mo dapat i-relate sa imahen na tinutukoy sa “Pagsamba o Pagpitaganan” sa mga imahe na binabanggit sa 
—Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8.
.
ANG IPINAGBABAWAL AY ANG IMAHE NG DIUSDIOSAN
.
DIUSDIOSAN BA SI JESUS , SI INANG MARIA AT ANG MGA SANTO ???
Sagot: si Jesus, Maria at mga santo ay hindi diyos-diyosan… Pero ang literal na imahen Eg; pictures, rebulto nila ay ayon sa sagot ng mga talata sa bibliya ay tumutukoy nga na ang pagyukod sa mga iyon ay ipinagbabawal ng Diyos. 
—Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8

GUMAWA DAW NG REBULTO

Exodus 31:1-5
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi,

Tingnan mo aking tinawag sa pangalan si Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda:

At aking PINUSPOS siya ng Espiritu ng Dios, sa karunungan at pagkakilala, at kaalaman, at sa lahat ng sarisaring gawain,

Upang KUMATHA ng mga gawang kaayaaya, upang GUMAWA sa GINTO, at sa PILAK, at sa TANSO,
At upang UMUKIT ng mga BATONG pangkalupkop, upang GUMAWA ng mga nililok na KAHOY, at upang GUMAWA sa lahat na sarisaring gawain.

TANONG: kung dapat bang luhuran ang mga iyan ay magiging contradiction ito s a —Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8 ngunit ang mga talata sa —Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8 ay mariin parin na iniutos at ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang kaniyang ipinag-uutos. Bagaman sa talaga sa Exodus 31:1-5 iniutos na “Kumatha” “Gumawa” ay wala namang diin para sa pag-uukol dito ng debosyon o panalangin at bilang patunay pa nga ay nagbigay ang Diyos ng ibang talata sa bibliya katulad ng —Exodo 20:4, 5 at —Isaias 42:8 upang lubos niyang ipaunawa sa atin ang tamang pamantayan ng direktang panalangin, pakikipag-usap at papuri sa Diyos na ayon sa kaniyang pamantayan at kaayaaya sa kaniyang paningin…
……………
Leviticus 26:11-12
At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo: at hindi ko kayo kapopootan.
At lalakad ako sa gitna ninyo at ako’y magiging inyong Dios, at kayo’y magiging aking bayan.

NGUNIT ANO ANG GINAWA NILA???

Psalms 74:5-10
Sila’y tila mga tao na nangagtaas ng mga PALAKOL sa mga kakahuyan. 

At ngayo’y LAHAT NG GAWANG INANYUAN doon. Kanilang PINAGPUTOLPUTOL ng PALAKOL AT NG MGA PAMUKPOK.

Kanilang SINILABAN NG APOY ang iyong santuario; kanilang DINUMIHAN ang tahanang dako ng iyong pangalan hanggang sa lupa.

Kanilang sinabi sa kanilang puso, ATING GIBAING PAMINSAN: kanilang sinunog ang lahat na sinagoga ng Dios sa lupain.

Hindi namin nakikita ang aming mga tanda: Wala nang propeta pa; at wala mang sinoman sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan.

Hanggang kailan, Oh Dios, MANGDUDUWAHAGI ang kaaway? 

LALAPASTANGANIN ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailan man?

☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷
Sagot: ⤵⤵⤵⤵⤵

KAILANGAN DITO NG LOGICAL NA PANG-UNAWA

Bago magpunta sa talata sa PSALMS 74:5-10 ay pansinin, bulayin at hanapan ng kasagutan sa TALATA 1… At pagkatapos ng TALATA 5-10 ay ituloy hanggang 11. Pansinin din sa mga ibang talata sa bibliya na may kinalaman sa mga nililok katulad halimbawa ng PSALMS 74:5-10 gayon din sa EXODUS 31:1-5 ay wala namang diin para sa mga nililok na iyon na siyang dapat bigyan ng debosyon o padaanan man lang ng panalangin…

KARAGDAGANG PANG IMPORMASYON AT DIIN BAGO AT MATAPOS ANG TALATA SA Psalms 74: 5-10

PSALMS 74:1 “O Diyos, bakit ka nagtakwil magpakailanman?
Bakit umuusok pa ang iyong galit laban sa kawan ng iyong pastulan?”

PSALMS 74:11 “Bakit mo inilalabas ang iyong kamay, ang iyo ngang kanang kamay,
Mula sa iyong dibdib upang tapusin kami?”

SAGOT: DANIEL 9:11 “At lahat niyaong nagmula sa Israel ay lumabag sa iyong kautusan, at nagkaroon ng paglihis dahil sa hindi pagsunod sa iyong tinig, anupat ibinuhos mo sa amin ang sumpa at ang ipinanatang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng tunay na Diyos, sapagkat nagkasala kami laban sa Kaniya.”

Ano ang pinangyari ng Diyos sa pagkakasumpa ng buong Israel?

Sagot: DANIEL 4:23 “At sapagkat ang hari ay nakakita ng isang tagapagbantay, ng isa ngang banal, na bumababa mula sa langit, na nagsasabi rin: “IBUWAL ninyo ang PUNUNGKAHOY at sirain ninyo iyon. Gayunman, IWAN ninyo ang UGAT nito sa lupa, ngunit may bigkis na bakal at tanso, kasama ng damo sa parang, at bayaang mabasâ ito ng hamog ng langit, at bayaan g ang bahagi nito ay makasama ng mga hayop sa parang hanggang sa PITONG PANAHON ang MAKALIPAS dito.”

The Splendor of the Church

[KUNG BAWAL ANG IMAHE NG LANGIT AT NASA LUPA BAKIT MARAMING IMAHE NGAYON???]

UNA, MARAMING IMAHE NGAYON KASI ANG DIOS NAG UTOS GUMAWA NG MGA IMAHE PARA ILAGAY SA TEMPLO AT DAMBANA AT DAKONG KABANAL BANALAN. KUNG WALANG MGA IMAHE ANG MGA SAKSI NI BAHO IBIG SABIHIN PEKE SILA. HA HA HA…

IKALAWA, DAHIL MAY MGA IPOCRITO NA TULAD NG MGA SAKSI NI BAHO NA MARAMING LARAWAN NI CHARLES TAZE RUSSELL ANG FOUNDER NILANG MUKANG UNGGOY AT KAMBING. HA HA HA… NAKABANDERA PA SA KANILANG WATCHTOWER MAGAZINES. KUNWARI GALIT SA LARAWAN NI CRISTO AT NG MAHAL NA BIRHENG MARIA PERO PAG LARAWAN NI CHARLES TAZE RUSSELL KAHIT NA MUKANG KAMBING E OK LANG. ANO BA YAN? DOUBLE STANDARD. OBVIOUS NA HINDI SINCERE SA KANILANG PRINCIPIO AT ARAL. HA HA HA…

[Sagot: yun imahe ko halimbawa o pictures natin ay hindi mo dapat i-relate sa imahen na tinutukoy sa “Pagsamba o Pagpitaganan” sa mga imahe na binabanggit sa 
—Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8.]

TIGNAN NIO ANG KAIPOCRITOHAN NIO MGA SAKSI NI BAHO. SABI KAYO NG SABI NA BAWAL LAHAT NG IMAHE TAPOS NGAYON ANG MGA LARAWAN NIO INI EXCUSE NIO. HA HA HA IPOCRITO.

THE FACT NA MAY MGA PERSONAL OR PRIVATE IMAGES KAYO NG MGA MUKA NIO AT NG MUKANG KAMBING NIONG FOUNDER NA SI CHARLES TAZE RUSSELL AY NAGPAPATUNAY NA MGA IPOCRITO KAYO. ANG UTOS NG DIOS HINDI LANG DUON SA WAG KANG LULUHOD KASAMA DUON ANG “WAG KANG GAGAWA”:

Ex 20:4  Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa

BAKIT KAYO GUMAGAWA NG MGA LARAWAN AT NAKA PASKEL PA SA INYONG WATCHTOWER MAGAZINES? PLEASE LANG WAG IPOCRITO… WAG KANG IPOCRITA MR. SAKSI NI BAHO. MAGPAKA-TOTOO KA.
.
[ANG IPINAGBABAWAL AY ANG IMAHE NG DIUSDIOSAN]

HA HA HA YUN NAMAN PALA E. MAY UTAK KA RIN PALA. NGAYON ANG TANONG SI LORD JESUS BA DIOS DIOSAN? HINDE. NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA… SO PWEDE ANG IMAHE NI LORD JESUS. SI BIRHENG MARIA BA DIOS-DIOSAN? HINDE.  NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA… SO PWEDE ANG LARAWAN NG BIRHENG MARIA. HA HA HA… GAMITIN ANG ISIP AT KUKOTE PARA HINDI CROOKED ANG PAG-IISIP AT MGA ARGUMENTO. HA HA HA…
.
[DIUSDIOSAN BA SI JESUS , SI INANG MARIA AT ANG MGA SANTO ???
Sagot: si Jesus, Maria at mga santo ay hindi diyos-diyosan… Pero ang literal na imahen Eg; pictures, rebulto nila ay ayon sa sagot ng mga talata sa bibliya ay tumutukoy nga na ang pagyukod sa mga iyon ay ipinagbabawal ng Diyos. 
—Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8]

HA HA HA… MAY UTAK KA NA SANA KASO TINAPON MO PA SA PUSALIAN. HA HA HA… KUNG HINDI DIOS DIOSAN ANG PANGINOONG JESUS AT BIRHENG MARIA E DI PWEDENG GAWIN ANG KANILANG LARAWAN AT IMAHE.

HINGGIL SA PAGLUHOD… KUNG HINDI KA BA NAMAN SANDAMAKMAK NA MAKITID ANG ISIP ANG PAGBABAWAL SA PAGLUHOD AY SA LARAWAN NG DIOS-DIOSAN DIN. ANG SABING BAWAL GUMAWA NG LARAWAN…. BAWAL ANG LARAWAN NG DIOS DIOSAN. AT BAWAL LUHURAN ANG LARAWAN NG DIOS DIOSAN. SUBALIT WALANG UTOS SA BIBLIA NA BAWAL PAGPUGAYAN ANG LARAWAN NG PANGINOONG JESUCRISTO O LARAWAN NG MAHAL NA BIRHEN. WALA. WALANG WALA. HA HA HA NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

[GUMAWA DAW NG REBULTO

Exodus 31:1-5
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi,

Tingnan mo aking tinawag sa pangalan si Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda:

At aking PINUSPOS siya ng Espiritu ng Dios, sa karunungan at pagkakilala, at kaalaman, at sa lahat ng sarisaring gawain,

Upang KUMATHA ng mga gawang kaayaaya, upang GUMAWA sa GINTO, at sa PILAK, at sa TANSO,
At upang UMUKIT ng mga BATONG pangkalupkop, upang GUMAWA ng mga nililok na KAHOY, at upang GUMAWA sa lahat na sarisaring gawain.]

HA HA HA SO MALINAW YANG MGA TALATANG IYAN NA ANG DIOS MISMO PINAGPALA ANG MGA SCULPTORS NG KAHOY, GINTO AT PILAK UPANG UMUKIT NG MGA LARAWAN NA GAGAMITIN SA SANTUARIO NG DAKONG KABANAL BANALAN. HA HA HA… BAKIT MAKITID PA RIN ANG KUKOTE NIO MGA SAKSI NI BAHO?

[TANONG: kung dapat bang luhuran ang mga iyan ay magiging contradiction ito s a —Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8 ngunit ang mga talata sa —Exodo 20:4, 5. at —Isaias 42:8 ay mariin parin na iniutos at ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang kaniyang ipinag-uutos.]

HA HA HA MULI, I ADVISE YOU TO USE YOUR BRAIN AND YOUR RIGHT REASONING. ANG PINAGBABAWAL GAWIN AY LARAWAN NG DIOS DIOSAN. ANG PINAGBABAWAL LUHURAN AY LARAWAN NG DIOS DIOSAN. KUNG HINDI KA BA NAMAN TANGA MR. SAKSI NI BAHO, ANG MGA LARAWANG IYAN PINALAGAY NG DIOS SA TEMPLO, SA SANCTUARY, SA ALTAR AT SA HOLY OF HOLIES. DUON LUMULUHOD ANG MGA HEBREO PARA SAMBAHIN ANG DIOS AT PAPURIHAN SIYA.

KUNG HINDI KA IGNORANTE SA BIBLIA DAPAT ALAM MO NA ANG DIOS KINAKAUSAP SI MOISES AT AARON SA PAGITAN NG MGA MALALAKING ESTATWA NG KERUBIN SA ARK OF THE COVENANT:

Ex 25:18-21  At gagawa ka ng dalawang querubing ginto; na yari sa pamukpok iyong gagawin, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. 19  At gawin mo ang isang querubin sa isang dulo, at ang isang querubin sa kabilang dulo: kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga querubin sa dalawang dulo niyaon. 20  At ibubuka ng mga querubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nilililiman ang luklukan ng awa, ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap, sa dakong luklukan ng awa ihaharap ang mga mukha ng mga querubin. 21  At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban; at sa loob ng kaban, ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo, na aking ibibigay sa iyo. 

Ex 25:22  At diya’y makikipagkita ako sa iyo, at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang querubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel.

PAMPABAWAS PO NG KATANGAHAN NA GALING  KAY CHARLES TAZE RUSSELL, SI MOISES AT ANG MGA ISRAELITA NAGDADASAL SA DIOS SA HARAP NG ARK OF THE COVENANT. DUON SILA LUMULUHOD PARA KAUSAPIN ANG DIOS SUBALIT ITO AY MAY MGA IMAHE NG MGA KERUBIN. DAHIL ANG KERUBIN AY HINDI DIOS DIOSAN PWEDENG GAWIN ANG IMAHE NILA AT PWEDENG LUHURAN. KAHIT SI JOSHUA LUMUHOD SA ARK OF THE COVENANT:

Josh 7:6  At hinapak ni Josue ang kaniyang mga suot, at nagpatirapa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan, siya at ang mga matanda ng Israel; at sila’y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. 

SI JOSHUA NA SUCCESSOR NI MOSES AT ANG MGA LIDER NG ISRAEL AY NAGPATIRAPA, LUMUHOD, SA HARAP NG KABAN NG TIPAN NA ALAM NATING MAY MGA IMAHE NG KERUBIN. SO PWEDENG LUHURAN ANG IMAHE NG MGA BANAL NA BAGAY O PERSONS NA HINDI DIOS DIOSAN.

[Bagaman sa talaga sa Exodus 31:1-5 iniutos na “Kumatha” “Gumawa” ay wala namang diin para sa pag-uukol dito ng debosyon o panalangin at bilang patunay pa nga ay nagbigay ang Diyos ng ibang talata sa bibliya katulad ng —Exodo 20:4, 5 at —Isaias 42:8 upang lubos niyang ipaunawa sa atin ang tamang pamantayan ng direktang panalangin, pakikipag-usap at papuri sa Diyos na ayon sa kaniyang pamantayan at kaayaaya sa kaniyang paningin…]

TANGA KA PALA E. HINDI NAMAN SA IMAHE NANANALANGIN KUNDI SA PANGINOONG JESUS. HINDI SA LARAWAN NI MARIA NANANALANGIN KUNDI HINIHINGIAN NG TULONG SI BIRHENG MARIA NA MAGDASAL KAY LORD JESUS. PINAGPIPILIT NIO SA AMIN ANG MGA KATANGAHAN NIO NA KAMI AY NAGDARASAL SA LARAWAN PERO KAYO TODO TANGGI NA SINASAMBA NIO ANG LARAWAN NG HALIMAW NIONG FOUNDER NA SI CHARLES TAZE RUSSELL NA MUKANG KAMBING. HA HA HA…
[……………
Leviticus 26:11-12
At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo: at hindi ko kayo kapopootan.
At lalakad ako sa gitna ninyo at ako’y magiging inyong Dios, at kayo’y magiging aking bayan.]

BAKIT WALANG TABERNACULO ANG MGA SAKSI NI BAHO? ANO NAKALAGAY SA INYONG TEMPLO? MERON BA KAYONG TABERNACLE? MERON BA KAYONG SANCTUARY? MERON BA KAYONG “SHOW BREAD”? MERON BA KAYONG ALTAR WITH GOLDEN PLATES AND VESSELS FOR OFFERINGS? MERON BA KAYONG HOLY WATER, SACRED OIL? MERON BA KAYONG ORDER OF PRIESTHOOD NA NAGLILINGKOD SA TEMPLO? WALA. WALANG WALA. NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA SO WALA KAYONG KWENTA AT HINDI SUMUSUNOD SA DIOS.
[…
NGUNIT ANO ANG GINAWA NILA???

Psalms 74:5-10
Sila’y tila mga tao na nangagtaas ng mga PALAKOL sa mga kakahuyan. 

At ngayo’y LAHAT NG GAWANG INANYUAN doon. Kanilang PINAGPUTOLPUTOL ng PALAKOL AT NG MGA PAMUKPOK.]

HA HA HA… TANGA TALAGA ITONG SAKSI NI BAHO NA ITO. HA HA HA KAYO ANG TINUTUKOY DYAN NA GALIT SA MGA GAWANG INANYUAN SA TEMPLO. GUSTO NIONG SIRAIN ANG MGA GAWANG INANYUAN SA TEMPLO NG PANGINOON. HA HA HA ANG SABI DYAN ANG MGA KAAWAY NG DIOS AT NG ISRAEL PINAGPUTOL PUTOL AT PINUKPOK ANG MGA IMAHE SA SANCTUARIO NG DIOS. HA HA HA KAYO ANG SAPUL DYAN. HINDI KAMI!!! NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…
[…
Kanilang SINILABAN NG APOY ang iyong santuario; kanilang DINUMIHAN ang tahanang dako ng iyong pangalan hanggang sa lupa.

Kanilang sinabi sa kanilang puso, ATING GIBAING PAMINSAN: kanilang sinunog ang lahat na sinagoga ng Dios sa lupain.]

HA HA HA… TANGA TALAGA ITONG SAKSI NI BAHO NA ITO. HA HA HA KAYO ANG TINUTUKOY DYAN NA GALIT SA MGA GAWANG INANYUAN SA TEMPLO. GUSTO NIONG SIRAIN ANG MGA GAWANG INANYUAN SA TEMPLO NG PANGINOON. HA HA HA ANG SABI DYAN ANG MGA KAAWAY NG DIOS AT NG ISRAEL PINAGPUTOL PUTOL AT PINUKPOK ANG MGA IMAHE SA SANCTUARIO NG DIOS. HA HA HA KAYO ANG SAPUL DYAN. HINDI KAMI!!! NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…
[…
Hindi namin nakikita ang aming mga tanda: Wala nang propeta pa; at wala mang sinoman sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan.

Hanggang kailan, Oh Dios, MANGDUDUWAHAGI ang kaaway?]

KAYONG MGA SAKSI NI BAHO ANG MGA DUWAG. ANG MGA CATHOLICS ANG LUMABAN AT GUMAPI SA PAGAN ROMAN EMPIRE AT KAMI RIN ANG LUMABAN SA MGA COMMUNISTS NA SUMIRA SA AMING MGA SANCTUARIO. KAYONG MGA SAKSI NI BAHO AY DUWAG!!!
[…
LALAPASTANGANIN ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailan man?]

KAYO ANG LAPASTANGAN SA DIOS. BUONG KATANGAHAN NIONG TINUTURO NA ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIOS AY JEHOVAH KAHIT NA IYAN AY NAIMBENTO LANG NUONG MEDIEVAL AGE. ANG TETRAGRAMMATON AY HEBREW SUBALIT ANG JEHOVAH AY LATINIZED VERSION LANG NA INVENTED DURING MIDDLE AGE HA HA HA… SO SAPUL KAYO DYAN HINDI  KAMI. HA HA HA…

ISA PA, KAYO ITONG MGA NANINIRA NG MGA LARAWAN SA SANCTUARIO NG DIOS DAHIL AYAW NIO SA MGA LARAWAN. HA HA HA… TANGA TALAGA ITONG SAKSI NI BAHO NA ITO. HA HA HA KAYO ANG TINUTUKOY DYAN NA GALIT SA MGA GAWANG INANYUAN SA TEMPLO. GUSTO NIONG SIRAIN ANG MGA GAWANG INANYUAN SA TEMPLO NG PANGINOON. HA HA HA ANG SABI DYAN ANG MGA KAAWAY NG DIOS AT NG ISRAEL PINAGPUTOL PUTOL AT PINUKPOK ANG MGA IMAHE SA SANCTUARIO NG DIOS. HA HA HA KAYO ANG SAPUL DYAN. HINDI KAMI!!! NO NO NO… NADA, NUNCA, NIENTE… IN RUSSIAN: NYET, NYET. HA HA HA…

☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷
[Sagot: 

KAILANGAN DITO NG LOGICAL NA PANG-UNAWA]

HA HA HA UY KUNWARI MAY LOGIC SYA. SIGE NGA TIGNAN NAMIN ANG LOGIC MO MR. SAKSI NI BAHO. HA HA HA….

[Bago magpunta sa talata sa PSALMS 74:5-10 ay pansinin, bulayin at hanapan ng kasagutan sa TALATA 1… At pagkatapos ng TALATA 5-10 ay ituloy hanggang 11. Pansinin din sa mga ibang talata sa bibliya na may kinalaman sa mga nililok katulad halimbawa ng PSALMS 74:5-10 gayon din sa EXODUS 31:1-5 ay wala namang diin para sa mga nililok na iyon na siyang dapat bigyan ng debosyon o padaanan man lang ng panalangin…]

NAKU NAMAN, KUNG SAAN SAAN KA NA NAGPUNTA PARA MALAYO SA PSALM 74:5-10 E KITANG KITA NAMAN SA PSALMONG IYON NA ANG MGA KAAWAY NG DIOS SINIRA ANG MGA GAWANG INANYUAN SA SANCTUARIO NG DIOS. HA HA HA KAYO IYON. AT KUNG  HINDI KA TANGA ANG PSALMO 74:5-10 AY TUGMA SA EX 25:18-22 NA ANG DIOS NAGPALAGAY NG LARAWAN SA DAKONG KABANAL BANALAN. HA HA HA…

[KARAGDAGANG PANG IMPORMASYON AT DIIN BAGO AT MATAPOS ANG TALATA SA Psalms 74: 5-10

PSALMS 74:1 “O Diyos, bakit ka nagtakwil magpakailanman?
Bakit umuusok pa ang iyong galit laban sa kawan ng iyong pastulan?”]

GALIT NGA ANG DIOS KASI BINALASUBAS ANG BANAL NA SANCTUARIO NG TEMPLO NG MGA TAONG KAAWAY NG DIOS TULAD NIO. MGA NANINIRA NG MGA GAWANG INANYUAN SA SANCTUARIO. HA HA HA… SAPUL KAYO DUON MGA SAKSI NI BAHO. HA HA HA…

[PSALMS 74:11 “Bakit mo inilalabas ang iyong kamay, ang iyo ngang kanang kamay,
Mula sa iyong dibdib upang tapusin kami?”

SAGOT: DANIEL 9:11 “At lahat niyaong nagmula sa Israel ay lumabag sa iyong kautusan, at nagkaroon ng paglihis dahil sa hindi pagsunod sa iyong tinig, anupat ibinuhos mo sa amin ang sumpa at ang ipinanatang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng tunay na Diyos, sapagkat nagkasala kami laban sa Kaniya.”]

HA HA HA KITANG KITA ANG KATANGAHAN MO MR. SAKSI NI BAHO. MULA SA PSALMO 74 AY TUMALON KA NA SA DANIEL 9 PARA MAKATAKAS. SUBALIT HINDI MO PA RIN MATATAKASAN ANG KATOTOHANANG KAYA GALIT ANG PANGINOONG DIOS SA PSALMO 74 DAHIL SA MGA KAAWAY NG DIOS NA TULAD NIO NA PINAGPUTOL-PUTOL AT PINUKPOK ANG MGA GAWANG INANYUAN SA SANCTUARIO NG DIOS. HA HA HA 

[Ano ang pinangyari ng Diyos sa pagkakasumpa ng buong Israel?

Sagot: DANIEL 4:23 “At sapagkat ang hari ay nakakita ng isang tagapagbantay, ng isa ngang banal, na bumababa mula sa langit, na nagsasabi rin: “IBUWAL ninyo ang PUNUNGKAHOY at sirain ninyo iyon. Gayunman, IWAN ninyo ang UGAT nito sa lupa, ngunit may bigkis na bakal at tanso, kasama ng damo sa parang, at bayaang mabasâ ito ng hamog ng langit, at bayaan g ang bahagi nito ay makasama ng mga hayop sa parang hanggang sa PITONG PANAHON ang MAKALIPAS dito.”]

HA HA HA KITANG KITA ANG KATANGAHAN MO MR. SAKSI NI BAHO. MULA SA PSALMO 74 AY TUMALON KA NA SA DANIEL 4 PARA MAKATAKAS. SUBALIT HINDI MO PA RIN MATATAKASAN ANG KATOTOHANANG KAYA GALIT ANG PANGINOONG DIOS SA PSALMO 74 DAHIL SA MGA KAAWAY NG DIOS NA TULAD NIO NA PINAGPUTOL-PUTOL AT PINUKPOK ANG MGA GAWANG INANYUAN SA SANCTUARIO NG DIOS. HA HA HA

HULING HULI ANG PANLOLOKO NIO. HINDI NIO MAPASUBALIAN ANG PSALMO 74:5-10 KUNG SAAN TAHASANG SINASABI NA ANG MGA KAAWAY NG DIOS AY NANIRA NG MGA GAWANG INANYUAN SA SANCTUARIO NG DIOS. PINAGPUTOL-PUTOL AT PINUKPOK ANG MGA GAWANG INANYUAN. HA HA HA SAPUL NA SAPUL KAYO MGA SAKSI NI BAHO. HA HA HA….