ask lang po.. bkit pinyagan n RC n maglagy ng mukha kay Jesuz kht wala pang nkakita s kanya??? at vkit parehong tao ang modelo kay Hudas

WAG PO NATING KALILIMUTAN NA ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO AY NAGKATAWANG TAO AT NINIRAHAN SA PILING NATIN:

Jn 1:14  At NAGKATAWANG-TAO ang Verbo, at tumahan sa gitna natin at NAKITA NAMIN ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. 

KAYA MALI PONG SABIHIN NA WALANG NAKAKITA NG MUKHA O LARAWAN NG PANGINOONG JESUCRISTO. IYAN AY KALAPASTANGANAN SA PATOTOO NG SALITA NG DIOS AT NG MGA APOSTOL.

ANG KATOTOHANANG ANG PANGINOONG JESUS AY NAKITA, NAHAWAKAN AT NAKASAMA NG MGA APOSTOL AT NG MGA TAO NUNG SIYA AY NAMUHAY SA HOLY LAND AY MATINDING ITINURO AT IPINAHAYAG NI SAN JUAN APOSTOL:

1 Jn 1:1-4 [NPV] Ibinabalita namin sa inyo ang aming narinig, NAKITA, NAMASDAN at NAHIPO. Siya ang buhat pa sa pasimula, ang Salitang nagbibigay ng buhay. 2 Napakita ang buhay; nasaksihan namin ito at aming pinatutunayan. Ipinahahayag namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. 3 Ipinahahayag nga namin sa inyo ang nakita nami’t narinig upang magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Ang pakikisama namin ay sa Ama at sa kanyang Anak na SI JESU-CRISTO. 4 Isinulat namin ito para malubos ang ating kagalakan.

ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO NA SIYANG SALITANG NAGBIBIGAY BUHAY AY HINDI LANG NAKITA KUNDI NAMASDAN. IBIG SABIHIN NATITIGAN NG HUSTO, NAMALAS NG MATAGAL… AT SIY AY NAHIPO, NAHAWAKAN… “TOUCHED” BY THE APOSTLES. KAYA WAG PONG MANIWALA SA MGA PALSONG ARAL NG MGA BUMABATIKOS SA SANTA IGLESIA CATOLICA. UNAWAING MABUTI ANG SALITA NG DIOS.

KAYA HINDI NILA ALAM ANG WANGIS O LARAWAN NG PANGINOONG JESUS KASI PEKE SILA. HINDI SILA GALING SA MGA APOSTOL NI CRISTO. MGA BAGONG IMBENTO LANG SILA. KAYA MGA HUWAD… MGA PEKE… AT WALANG SENSE OF HISTORY NA GALING SA MGA APOSTOL NG PANGINOONG JESUCRISTO NA MGA TUNAY NA SAKSI SA WANGIS AT TURO NG PANGINOONG JESUS.