ANG SANTO ROSARYO, MASAMA NGA BA DAHIL NAG UULIT-ULIT NG DASAL? Isinulat ni Tom Diossua Balbalosa Banton

Ang Sto Rosaryo ay syang naging parte na ng ating pagiging Katoliko. Pag nakakita tayo ng mga sasakyan na may nakakabit na Rosaryo, alam natin na sila ay mananampalatayang Katoliko.

Ako bilang isang Deboto ng Birheng Maria.

Napakahalaga ng pagdarasal ng Sto Rosaryo sa akin. Dahil kada butil ng aking dasal ay mistulang pinuputungan ko ng Koronang Rosas ang Mahal na Birhen, parte ng pagpapahalaga sa kanya bilang Ina nating lahat. Ngunit, sapat na nga ba na nagdarasal tayo ng Sto Rosaryo? Hindi, kailangan nating unawain at masusing pag aralan kung bakit nga ba tayo kailangang mag rosaryo. Dahil sa labas ng Simbahan natin, ang mga kapatid nating hindi katoliko ay paparatangan tayo ng kung ano ano laban sa pagdarasal ng Sto Rosaryo. Maaaring hindi nila alam ang kahalagahan nito ngunit tayo nawa ang maging instrumento ng Panginoon upang maibahagi sa kanila ang katotohanang hatid ng pagiging Katoliko.

Isa sa mga paratang ng ating mga kapatid ay napakasama daw ng pagdarasal ng Sto Rosaryo dahil inuulit ulit daw natin ang mga dasal.

Saan nga ba nila napulot ito sa Banal na Kasulatan.

Mateo 6:7 “At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng WALANG KABULUHANG PAULIT ULIT, na tulad ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita.”

Matthew 6:7 “And when you pray, do not keep on BABBLING like pagans, for they think they will be heared because of their many words”

Napakalinaw po sa Banal na kasulatan na huwag po tayong mananalangin ng “WALANG KABULUHANG PAULIT ULIT” ngunit paano po kaya kung may kabuluhan? Hindi po ba maaari pong magdasal kung may kabuluhan dahil ang nakalagay naman po sa Banal na Kasulatan ay syang mga Walang Kabuluhan na inuulit ulit.

Katulad po nito, may dalawang bersyon po ang “Ama Namin” ang isa kay Mateo at ang isa ay kay Lukas.

Pansinin natin ang kay Mateo

Matthew 6:9 KJV “AFTER THIS MANNER therefore pray ye: Our Father which art in Heaven, Hallowed be thy name”

Luke 11:2 KJV “And he said unto them, WHEN YE PRAY, SAY, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name, Thy Kingdom come, Thy will be done, as in Heaven, so in Earth”

Kung ating mapapansin, sa bersyon ni San Mateo, sinabi ng Panginoon na manalangin kayo ng TULAD nito. At sa Bersyon naman ni San Lukas ay sinabi ng Panginoon na pag mananalangin tayo ay sabihin natin ang Panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Ngayon, hindi sya nilabag ng mga katoliko, bakit? Dahil parehas nating sinusunod ang sinabi ng Panginoon sa sulat nila Apostol San Mateo at San Lukas.

Sa bersyon ni San Lukas, sinabi ng panginoon na sabihin ito kung mananalangin, ibig sabihin, kung sinabi mo ito kapag mananalangin ka. Hindi ba at inulit mo ang mga Panalangin na iyon?

Ano ba ang ibig sabihin ng “WALANG KABULUHAN” sa banal na kasulatan?

Job 35:16 “Kaya’t ibinubuka ni Job ang kanyang bibig sa WALANG KABULUHAN; siya’y nagpaparami ng mga salita na WALANG KAALAMAN”

Job 35:16 “Therefore doth Job open his mouth in Vain; he multiplieth words WITHOUT KNOWLEDGE”

Napakalinaw mga kapatid, ang tinutukoy na WALANG KABULUHAN ay yaong pananalangin na wala kang kaalaman. Ngunit pag nag rorosaryo tayo mga kapatid? Wala bang kabuluhan ang ating ginagawa? Hindi ba tayo ay nagninilay sa mga Misteryo ng Panginoon. Kaya napakalaking mali na paratangan tayo na walang kabuluhan ang ating ginagawa.

Maaaring magdasal ng paulit ulit kung may kabuluhan. Mga patunay?

Revelation 4:8 “Each one of the four living creatures had six wings, and they were covered with eyes, inside and out. DAY AND NIGHT they never stop singing Holy, Holy, Holy, is the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come”

Ayun nga po mga kapatid, ARAW GABI hindi tumitigil ang mga Anghel. Remember, ang pagkanta ay isang uri rin ng pananalangin.

So, ibig sabihin ba nun? Nagkamali ang mga anghel dahil inuulit ulit nila ARAW GABI ang kanilang pagkanta?

Nehemias 1:16 “na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, ARAW AT GABI, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel, na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala”

Napakalinaw na si Nehemias ay nanalangin ARAW AT GABi. Kung masama manalangin ng paulit ulit? Bakit sila ay araw at gabi kung manalangin? Dahil ang ipinagbabawal lamang ay ang pananalangin ng walang kaalaman o walang kabuluhan.

Kung papansinin natin ang Psalm 136. May linya doon na paulit ulit “His love endures forever” hindi ba ito ay halimbawa ng pag uulit ulit?

2 Corinto 12:8 “Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito sa akin” Ilang beses ulit? Tatlo. Inulit ba? OO.

1 Thessalonians 3:10 “Day and night we ask him with all our heart to let us see you personally and supply what is needed in your Faith”

Ito uli, Araw at gabi silang nananalangin.

Ngayon, paano kaya ang ating Panginoon? Nag ulit ba sya ng Panalangin? Aba ay oo

Mateo 26:44 “At muli niya silang iniwan, at umalis, at nanalangin bilang ikatlo, na sinabing muli ang gayon ding mga salita”

Kita? Mga kapatid hindi masama na mag ulit ka ng Panalangin kung ito ay bukal sa iyong puso, mismong ang Panginoon ay nag ulit din ng panalangin. So, kung inutos nya na huwag mag ulit ng Panalangin eh bakit sya ay nag ulit?

Hindi ba napaka lapastangan kung paratangan din ng mga Kapatid nating hindi katoliko ang panginoon dahil sya ay nag ulit ng Dasal? Hindi masamang mag ulit ng dasal inuulit ko, ang ayaw ng Dyos ay yaong nananalangin ka ng walang kabuluhan o walang kaalaman sa pananalangin

Matthew 15:8 “These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.” Matthew 15:18 “the things that come out of a person’s mouth come from the heart”

Mga kapatid, sa ating pananalangin, huwag nating kalimutang namnamin at isapuso ito. Atin nang napatunayan na hindi masama ang Pagrorosaryo dahil tayo ay may kaalaman naman sa ating pagrorosaryo.

Ang paratangan tayong mga Katoliko na nag uulit daw kamo ng pagdarasal ay silang mga walang pinag aralan sa bibliya. Mga mabababaw ang interpretasyon sa bibliya. Ngayon, maniniwala pa ba tayo sa kasinungalingan nila?

Atin pong pagnilayan ang ating nabasa ngayon. “Say the Rosary each day to obtain peace for the world” – Our Lady of Fatima

Pro Deo et Ecclesia

Ad Majorem Dei Gloriam