ISANG PAGLILINAW, 
Ano nga ba ang ibig sabihin ng “Born Again”?John 3:3 NIV
“Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are BORN AGAIN”

What does this text means?
ITULOY NATIN ANG PAGBASA

John 3:4-5 New International Version (NIV)
4 “How can someone be born when they are old?” Nicodemus asked. “Surely they cannot enter a second time into their mother’s womb to be born!”

5 Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of WATER AND THE SPIRIT

THIS VERSE WAS MEANT FOR BAPTISM! JESUS HIMSELF EXPLAINED IT FURTHER. DONT USE YOUR SELF INTERPRETATION! A BLASPHEMOUS INTERPRETATION OF YOURS.

Matthew 28:19 NIV
“BAPTIZING them in the name of the Father and of the Son and of the HOLY SPIRIT”

Matthew 3:16 NIV
“As soon as Jesus was BAPTIZED he went up out of the WATER.”

Tito 3:5
“Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo”

“Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin.Tayo’y IPINANGANAK NA MULI sa pamamagitan ng TUBIG at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo.”
Tito 3:5(MBB)

(Tugma sa Juan 3:5)

NGAYON MGA KAPATID? HINDI TOTOO NA KAILANGAN NATING SUMAMA SA GRUPO NILA O “SEKTA” PARA MAGING BORN AGAIN. DAHIL NUNG TAYO AY BINYAGAN AY IPINANGANAK NA TAYONG MULI.

#BeCatholic