FLORES DE MARIA: DEBOSYON SA INA NG PANGINOON By Jonathan Mercadero Loquez
.
Ano po ba ang Flores de Maria (Flowers of Mary)?

Ang pagdiriwang pong ito ay kilala rin sa tawag na “Flores de Mayo”(Flowers of May) o kaya “Alay kay Maria”. ITO PO AY DEBOSYON SA MAHAL NA BIRHENG MARIA BILANG “REYNA* NG MGA BULAKLAK”.(cf. Song of Songs 2:1-2, Rev. 12:1*) Kaya po sa buong buwan ng Mayo ay nag-aalay tayo ng bulaklak kay Maria.
.
Song of Songs 2:1, “I am rose of Sharon, a lily of the valleys.”
.
Song of Songs 2:2, “Like a lily among thorns is my darling among the maidens.”(cf. Luke 1:28, 42)
.
SI MARIA AY ANG BUKOD TANGING BULAKLAK SA HARDIN NG DIYOS. SIYA ANG “BULAKLAK” NA NAPILI SA LAHAT NG MGA BULAKLAK UPANG MAMUKADKAD ANG KALIGTASAN.
.
Lucas 1:28, Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga[Maria], binati niya ito. “MATUWA KA! IKAW AY KALUGUD-LUGOD SA DIYOS,”wika niya. “SUMASAIYO ANG PANGINOON!”[“PINAGPALA KA SA MGA BABAE!”]
.
Lucas 1:42-43, “PINAGPALA KA[Maria] SA MGA BABAE, at PINAGPALA rin ang DINADALA MO SA IYONG SINAPUPUNAN. Sino ako[Elisabet] upang dalawin ng INA NG AKING PANGINOON?”
.
Ang pag-aalay po natin ng bulaklak kay Maria ay HINDI PAGSAMBA. Ito po ay SIMPLENG PAGPUPUGAY LAMANG SA KANYANG NATATANGING PAPEL NA GINAMPANAN BILANG INA TAGAPAGLIGTAS. Siya ang “bulaklak” na napili upang mamukadkad ang kaligtasan… ang pinagpala sa lahat ng mga babae upang isilang ang Cristo.(cf. Gal. 4:4)
.
Ang ginagawa po nating pag-aalay ng bulaklak ay MAY KALAKIP NA PAGNINILAY. Dapat nating mabatid na makakapagnilay tayo ng lubos sa buhay ni Jesus kapag kasama natin si Maria. Kaya nga ang unang iglesya palaging kasama ang ina ng Panginoon sa pagdarasal.(cf. Gawa 1:14) SI MARIA PO KASI ANG MATIBAY NA SAKSI SA BUHAY, PAGHIHIRAP, KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY NG ATING PANGINOON.
.
NAPAKAHALAGA PO TALAGA NA KASAMA NATIN SI MARIA SA ATING PAGNINILAY SA BUHAY NG ATING PANGINOON. DAHIL SINO PA PO BA ANG HIGIT NA MAKAKAKILALA SA ISANG ANAK KUNDI ANG KANYANG INA. SI MARIA ANG INA NG ATING PANGINOON, KAYA MAS KILALA NIYA SI CRISTO KUMPARA SA SINUMANG TAONG SAKSI RIN KAY JESUS NOON. IKA NGA, MOTHER KNOWS BEST.
*******************************************************
–Lay Apologist