Ang mga katoliko ba ay nagkakasala sa Panginoon dahil sila ay gumagamit ng mga imahen ng mga banal sa kanilang mga simbahan at tahanan?

Marahil sasabihin ng ilang mga kaibayo natin sa pananampalataya, “Oo, Sumasamba ang mga katoliko sa mga rebulto!” Bakit? Sapagkat para sa kanila ang Exodus 20:3-5 ay isang absolutong utos ng Panginoon na huwag gagawa ng mga larawang inanyuan na kawangis ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa [Deuteronomio 5:8].

Bilang pauna ay nais kong talakayin ang pagkakaiba ng “imahe/larawan” sa “dios-diosan” ayon sa konteksto ng biblia. Ang imahe ay isang representasyon ng bagay na nilikha ng Diyos [halimbawa: Tao, Hayop, Anghel, Araw, Buwan, Bituin, at Ulap] samantalang ang “dios-diosan” naman ay isang representasyon ng nilalang na binibigyan ng kaukulang pagsamba samakatuwid baga’y itinuturing na isang dios. Atin ding malalaman na ang dios-diosan ay hindi lamang tungkol sa larawan,imahe, o rebulto bagkus maging ang masasamang pita ng laman [Colosas 3:5]. Napakaliwanag na ang pagkakaiba ng dalawa ay naaayon sa kung paano ito ginagamit. Bilang mga katoliko ay mariin nating itinatanggi na ang mga imahe ng mga banal at ng ating Panginoong Hesus ay nararapat na pag-ukulan ng karampatang pagsamba na tila baga’y isang dios [CCC 2132]. Kung atin pong babalikan ang sitas sa Exodus 20:3-4 ay napakaliwanag na ang tunay na ipinagbabawal ay ang paggawa ng mga larawan UPANG SAMBAHIN bilang isang dios. Sa katotohanan may ilang mga tagpo sa biblia kung saan ang Panginoon mismo ay nag-utos sa kaniyang abang lingkod na gumawa ng mga imahe o rebulto ng Kerubin [Exodo 25:18-20], labindalawang baka [1 Mga Hari 7:25], tansong ahas [Bilang 21:8-9], puno ng palma at mga bukang bulaklak [1 Mga Hari 6:29], at mga leon [1 Mga Hari 7:29].

Samakatuwid, kung tama ang mga protestante sa kanilang mga sariling interpretasyon ng Exodo 20:3-4, Diyos mismo ang unang bumali sa kanyang kautusan. Ngunit ito ay labag sa kalikasan ng Diyos na hindi maaaring magkamali o magsinungaling [Hebreo 6:18].