PARE-PAREHO BA ANG LAHAT NG RELIHIYON? O KAYA’Y DI NA BA KAILANGAN NG RELIHIYON? HINDI.
.
Kadalasan po’y nadidinig natin to, “kahit anong relihiyon basta iisang diyos na sinasamba, lahat ay pupunta sa langit”. Tama ba to???
.
SAGOT:
.
Ang dapat magsabi kung paano tayo maliligtas ay ang Diyos, hindi ang tao, sapagkat ang kaligtasan ng kaluluwa’y gawa ng Diyos, hindi ng tao. Ngayon, mayron bang sinabi ang Diyos na paraan upang ang isa’y maliligtas?
.
Mayroon po! Sa Mk. 16:16, sinabi ni Jesus: “Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo: ang maniwala sa inyo at mgpabinyag ay maliligtas, ang hindi maniniwala ay masawi.” Samakatuwid, unang paraan: MANIWALA. At ano naman ang paniniwalaan?
.
Sa Mat.28:20, “Ituro ninyo sa kanila ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo.” Tandaan, lahat ng bagay. Pero paano malalaman ang “lahat ng bagay na iniutos ni Kristo”? Sino ang magtuturo nito? Pwede bang kahit sino’y magturo?
.
Hindi po! Ang sabi ni San Pablo’y ganito: “Paanong makasasampalataya sa kanya (Jesus) na hindi nila nabalitaan? At paanong mababalitaan nila kung walang nangangaral? At sino ang makapangaral kung hindi silang sinugo?” (Rom.10:15)
.
Kung gayon, ang dapat mangaral ay ang mga sinugo, at hindi kahit sinong marunong mag-memorize at magbitbit ng bibliya. Sino naman yaong mga sinugo? Walang iba kundi ang mga apostoles (Mat.28:18) at ang kanilang kahalili. Ngunit saan sinasabi na mayroon silang kahalili?
.
Doon din sa pag-uutos na iyon sa Mt.28:19 ay idinagdag ni Kristo: “Tingni, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mga panahon.” Ang mga apostoles ay alam na si Kristo’y mamatay, pero bakit sinabi niyang kasama siya “hanggang sa katapusan ng mga panahon?”, Sapagkat ililipat nila ang kapangyarihang mangangaral sa mga kahalili. Paano nila inililipat ito?
.
Ang pagsasalin ng kapangyarihan ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol (Tim.4:14) sa mga pinili nila, at hindi kahit sino’y maaaring magaangkin nito. Ito ang paliwanag na nilalaman ng sulat sa mga Hebreo: “Ang pari ay pinili sa mga tao at pinamahala sa mga bagay na nauukol sa Diyos” (Heb.5:1). “Hindi ang sino pa man ay maaaring umangkin para sa kanyang sarili ng ganitong karangalan kundi siya na tinawag ng Diyos, gaya ni Aaron (Heb.5:5). Ang mga tagapangaral bang ito na tinatawag ni San Pablong “mga pari” ay kabilang sa Iglesya at aling Iglesya ito?
.
Maliwanag na kabilang ng isang Iglesya. Sa Mt.18:17 sinabi ni Kristo na kung may isa o kapwa kristyano na nagkasala at ayaw makinig sa payo ng kapwa niya, siya’y dapat isumbong sa Iglesya, at kung hindi siya makinig dito, “Ipalagay mo siyang parang hentil” (Mat.18:17)
.
Samakatuwid, may Iglesyang pagsusumbungan. Hindi sinabing “mga Iglesya”. Katunayan, nang ipangako ni Kristo sa Mat.16:18 na magtatayo siya ng Iglesya ay tiniyak niyang isa lamang ito. At ganyan din sa sulat ni San Pablo sa Eph.4:5: “Isang Panginoon, Isang Pananampalataya, isang binyag.”
.
Kung susumahin natin ang sentido ng Bibliya ay ganito ang lalabas. Una, sino ang maliligtas? Yaong naniniwala. Kanino Maniniwala? Sa tunay na sinugo ni Kristo. Ikatlo, ano ang paniniwalaan? Lahat ng iniutoa ni Kristo (Mat.28:18-20). At ano ang dapat gawin ng maniniwala? Isagawa ang salita o tuparin ang lahat ng utos ni Kristo (James 1:23). Ang mgatagapangaral na awtorisado ni Kristo’y miyembro ba ng isang Iglesya o hindi? Miyembro ng Iglesya (Mt.18:17). Isa o maraming Iglesya? Isang Iglesya lamang (Eph.4:5, John 10:16)
.
Ang problema ngayon ay kung paano makikita ang tunay na Iglesya sa mahigit 40,000 sektang nanghahawak daw sa awtoridad ni Kristo. Totoo bang lahat ng sekta ay daan patungo sa Diyos? Lahat ba ng sekta ay itinayo ni Kristo?
.
Ang sagot ng Biblia ay HINDI. Isa lang ang itinayong Iglesya, at mahalagang malaman kung alin ang relihiyong iyan. Obligasyong hanapin ang relihiyong iyan. Bakit pa mananaog si Kristo sa langit at magtatayo ng Iglesya o relihiyon kung walang dahilan o walang kabuluhan ang pag-anib sa relihiyong iyan? Kung mailigtas ang tao kahit sa anong relihiyon o sekta, bakit pa siya nagtayo ng Iglesya? Hindi bat marami nang relihiyon noing hindi pa nananaog si Kristo?
.
At kung ang mga sekta ay pare-parehong tama, bakit magkakaiba ang mga itinuro nila? Kung parehong lang lahat na sekta sa daan patungo sa langit, paano mangyayari ito samantalang salu-salungat ang mga itinuturo? Kung susundin mo silang lahat ay tiyak mahihilo ka at hindi ka makararating sa pupuntahan.
.
Ito ang katotohanan: Ang taong magsabing kahit anong relihiyon ay pareho lang daan patungo sa Diyos, taong walang pananampalataya o taong malaki ang kulang.
.
Totoong ang sekta o kulto na tatag ng tao ay di nakakapagligtas. Pero ang Iglesya na itinatag ni Kristo, at tinubos nya sa kanyang dugo ay ang daan patungong kaligtasan. Kung paano iniligtas ng Diyos si Noe sa pamamagitan ng Arka, ganun din tayo iligtas ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang Iglesya na siyang katawan niya. Isang insulto kay Kristo na siya ay nagtatag ng Iglesya, at sabihin nating walang kwenta yun at di na tayo dapat magpasa-ilalim doon.