HINDI DIOS SI JESUS DAHIL HINDI NIYA ALAM ANG ARAW NG PAGHUHUKOM?
Fr. Fran Villegas 
***************************************

Alam ng Dios ang lahat nang bagay (1 Juan 3: 20). Pero merong hindi alam si Jesus – ang takdang panahon ng Paghuhukom. Samakatwid, hindi Dios si Jesus.

Iyan ang tuligsa ng mga Iglesia Ni Cristo (Manalo-1914), Mga Saksi ni Jehovah, at iba pang sekta na hindi naniniwala sa pagka-Dios ng Panginoong Jesuscristo.

Sipiin natin ang talatang kanilang pinagbabatayan. Kunin natin ito mula na kay San Marcos dahil sa kay San Mateo ( 24: 36) merong mga textual variants na pinag-dedebatehan pa ng mga dalubhasa sa Biblia. Ganito ang wika, “Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.” (Marcos 13: 32 MBB)
***************************************
Ang standard na sagot sa tuligsang ito laban sa pagka-Dios ni Jesus ay: Alam ni Jesus ang takdang panahon ng Paghuhukom bilang Dios, pero bilang tao hindi Nya alam.

Pasensya na sa mga gumagamit nito, pero hindi po ako kumbinsido sa ganung sagot. Sa katunayan isang maling turo na sabihin na hindi alam ni Jesus ang takdang panahon ng Paghuhukom sa Kanyang pagkatao (in His humanity). Ito ay erehiya na tinatawag na AGNOETISISMO. Sa ganyang uri ng sagot dalawa ang kababagsakan ng sumasagot: Nestorianismo o Arianismo. Sa una, hinahati si Jesus sa dalawang person, at sa ikalawa, hindi Dios si Jesus. Ang Agnoetisismo ay kinundina na ng Santa Iglesia sa pamamagitan ni Papa Vigilius, Constitutum I, May 14, 553 A.D., “If anyone says that the one Jesus Christ who is both true Son of God and true Son of man did not know the future or the day of the Last Judgment and that he could know only as much as the divinity, dwelling in him as in another, revealed to him, anathema sit.”

Kaya sa pagsagot natin sa tuligsang ito dapat malinaw sa atin ang mga “distinctions and nunaces” ng mga terminong ginagamit. Sabi nga “an iota makes all the difference.”
***************************************
Mga kapatid, hindi ignorante (Positive Ignorance) si Jesus sa takdang panahon ng Paghuhukom, kahit sa Kanyang pagkatao. Dahil sa kaisahan ng Kanyang dalawang kalikasan (divine nature at human nature = Hypostatic Union), sa Kanyang pagka-tao ay alam ni Jesus kung kelan ang takdang panahon ng Paghuhukom. Pero ang kaalamang ito ay hindi galing sa Kanyang pagka-tao. Merong tinatawag na “divine intellect” at “human intellect” pero nasa iisang persona lamang ang mga ito; hindi naman dalawa ang utak ni Jesus. Sabi ng Santa Iglesia sa Catechism of the Catholic Church #473, “But at the same time, this truly human knowledge of God’s Son expressed the divine life of his person…The Son in his human knowledge also showed the Divine penetration he had into the secret thoughts of human hearts.”

In other words, Jesus didn’t know the day and the hour of the final judgment “FROM” His humanity, but He knows it “IN” His humanity since it is united in one Divine Person (cf. Pope Gregory the Great). Ito’y crucial point na kailangan maintindihan natin.
***************************************
Makikita din natin sa konteksto ng pag-uusap ng Panginoong Jesus at ng Kanyang mga Apostol na tinatanong Siya kung kelan ang wakas o Paghuhukom. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? Hindi Niya sinabing hindi Niya alam. Nagbigay Siya ng detalyadong pagsasalarawan at mga tanda kung kelan malapit na ang Paghuhukom. Kung talagang ignorante si Jesus sa bagay na ito, paano Siya makakapagbigay ng isang napaka-detalyadong pagsasalarawan sa mga mangyayari? Manghuhula ba si Jesus?

Ang nais ipunto ni Jesus sa tagpong ito sa Ebanghelyo ay dapat maging handa palagi ang mga tao. Sabi Niya, “Mag-ingat kayo at maging handa…magbantay kayong lagi DAHIL HINDI NINYO ALAM kung kelan darating ang panginoon ng sambahayan… Maging handa kayo!” (Marcos 13: 32-37 MBB, akin ang diin).

Pero sino ang “panginoon ng tahanan” na babalik? Hindi ang Ama kundi si Cristo ang babalik na “panginoon ng tahanan” (Tito 2: 13, Apokalipsis 22: 20). Syempre alam ng may-ari ng tahanan kung kelan siya babalik, pero hindi niya kailangang ipaalam ito sa kanyang mga naiwang alipin. Ito’y upang sila ay handa palagi. Ganun din kay Jesus: alam Niya kung kelan ngunit hindi bahagi ng Kanyang misyon sa lupa na ipaalam ito sa iba. Ito ay tinatawag na “Ecomonic Ignorance” na ang ibig sabihin ay hindi kasama sa misyon ng Panginoong Jesus at hindi rin ayon sa kalooban ng Ama na ipahayag sa mga tao ang tumpak na araw at oras ng Paghuhukom. Alam ng mga nag-aaral ng Biblia na nung si Jesus ay naandito pa sa lupa ang Kanyang mga gawain ay nakabatay, hindi lang sa Kanyang sarili, kundi sa kalooban din ng Ama (Juan 8: 28, 12: 49-50, 14: 31).

Malinaw din ang sabi ni Jesus bago Siya bumalik sa langit, “Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang MALAMAN NINYO kung kelan iyon” (Gawa 1: 7 MBB, akin ang diin). Sinasang-ayunan din ni San Agustin ng Hippo ang posisying ito nang sabihin nya, “It was not part of His teaching duty to make it (the day of the Last Judgment) known to us.” Sabi din uli ng Catechism of the Catholic Church #474, “Christ enjoyed in his human knowledge the fullness of understanding of the eternal plans he had come to reveal. What he admitted to not knowing in this area, he elsewhere declared himself not sent to reveal.”
***************************************
Sa kabila ng mga maling paratang na ito tungkol sa Panginoong Jesus, panghawakan nating matibay ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na alam ng Panginoong Jesus ang lahat ng bagay:

***Juan 16: 30 MBB, “Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay…” — Omniscience: katangiang sa Dios lamang ikinakapit, nunca sa tao.

***Juan 21: 17 MBB, “At sumagot sya (si Pedro), Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay; alam ninyong mahal ko kayo.” — Omniscience: katangiang sa Dios lamang ikinakapit, nunca sa tao.
***1 Corinto 1: 24 MBB, “…si Cristo ang kapangyarihan at karunungan ng Dios.” — Kung si Cristo ay ang karunungan ng Dios, walang alam ang Dios kung wala si Cristo. At walang hindi alam ang Dios na hindi alam ni Cristo (cf. Colosas 2: 3).
***************************************
Kung tatanggapin natin saglit, mga kapatid, ang lohika ng mga tumutuligsa na si Jesus ay hindi dahil meron Siyang hindi alam, lalabas na problemado din ang Ama. May ganitong pahayag sa Apokalipsis:

“May nakasulat na pangalan sa kanya, na SIYA LANG ANG NAKAKAALAM kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. At ang tawag sa kanya ay “Salita ng Dios” (Pahayag 19: 12-13 Ang Salita ng Dios version, akin ang diin).

Ngayon, kung si Jesus lamang ang nakakaalam sa kahulugan ng Kanyang pangalan — katumbas ay hindi ito alam ng Ama — ibig sabihin ba’y hindi tunay na Dios ang Ama? Ignorante din ang Ama?

Kaya, mga kapatid, bumabagsak ang kanilang tuligsa sa parehong argumento; hindi matibay na argumento dahil nakabase sa sariling kuro-kuro.
***************************************
Salamat po sa matiyagang pagbabasa. Pag-aralam, isabuhay, at ibahagi natin ang Pananampalatayang tunay. Feel free to comment and to share this article po. God bless.🙏

 — making REFLECTIONS ON THE CATHOLIC FAITH.