Jesus refused to impose death penalty on the adulterous woman.

Death Penalty

Marami sa ating mga Katolikong Kristiyano ang nahahati ang pag iisip hinggil sa usaping death penalty. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga kapatid na Katoliko ang pumapabor dito. May mga nagsasabing “Wala nayang karapatang mabuhay, Criminal iyan, Dapat jan patayin gaya ng nakasaad sa Biblia, Paburan na ang death penalty para masawata sila. Sa kabilang banda nakakatuwa dahil sa mga taong nagsasabi na “Tao rin sila, Mahalaga ang Buhay, Wala tayong karapatan sa buhay nila, Responsibilidad natin sila.

Mga Kapatid ko kay Kristo. Maaaring tayo ay nagkakatalo. Lalo na nitong inilabas ng Santo Papa ang proklamasyon ng death penalty bilang inadmissible sa ating katesismo. Iprinoklama ito sa paraan ng Local Magesterium o ang kapangyarihan ng simbahan pero hindi sa kalubusan

Ginagamit nila ang ilan sa mga sinabi ni Santo Tomas de Aquino ng ilang Santo Papa at ng iba pang Santo upang mapaburan ang death penalty. Ngunit hindi baga nila nalalaman na marami ang mga santo na kontra sa nasabing parusa? Ganun din ang ilang mga naging Santo Papa at ang kapangyarihan at otoridad ng simbahan ay angat rin sa kanila? Masakit isipin na ginagamit nila ang ilang quotation para masabi lamang na erehe ang kasalukuyang Papa.

Mga kapatid ano nga ba ang dapat na talagang stand natin sa usping ito bilang Kristiano. Maigi nating buksan ang ating puso’t isip para sa usaping ito. Ang banal na kasulatan ang Santa Biblia ay may kasagutan sa atin.

Ngunit ginagamit din ng ating mga kapatid ang biblia para panindigan ang death penalty madalas nilang ginagamit ang mga talata sa biblia gaya ng

Exodo 21:14-17 “Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa sya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sinumang dumukot ng kanyang kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Sinomang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.” ,

Exodo 21:12 “Sino mang manakit at makapatay ng kanyang kapwa ay dapat patayin”.

Bilang 35:31 “Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi dapat siyang patayin”.

Deutoronomio 19:11-12 “Kung ang pagpatay ay binalak o dahil sa alitan at ang nakapatay ay tumakbo sa isa sa mga lunsod na ito, ipadarakip siya ng pinuno ng kanyang bayan at ibibigay siya sa pinakamallapit na kamag anak ng napatay uoang patayin din.”

at iba pa.

Ganun din ginagamit nila ang ilan sa mga sulat ni Apostol San Pablo at Apostol San Pedro sa bagong tipan para sabihing sumunod tayo sa gobyerno sa pamamahala at mag paubaya gaya ng nakasulat sa Roma 13:1-4 1Pedro 2:13 at iba pa ngunit magandang tingnan natin ang nakasulat sa

Lucas 16:16 “Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na Tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito”……

Mga kapatid wala na tayo sa kautusan sa Matandang Tipan kaya hindi natin dapat tingnan ang mga kautusan sa mga Israelita. Ang ating Panginoong Tagapagligtas na ang dapat nating sundin sya na ang nagbigay ng lahat sa atin. Mababasa natin sa

Marcos 12:30-31 “Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buong kaluwa, buong pag iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag ibig mo sa iyong sarili. Wala ng ibang utos na hihigit dito”

ibinuod ni Hesus ang sampung utos sa dalawa at sabi niya na wa ng hihigit pa dito. Magandang tanungin natin sa ating sarili Sino ba ang kinikilala nating kapwa at paano natin sila minamahal? Ang mga kapwa lang ba natin ay yaong mga hindi pabigat sa lipunan? Yung mga nakakaangat lang ba sa buhay? Yun bang mga kilala lang natin? At ang mga sinasabi nating kriminal ay hindi natin kapwa? At sila ay dapat ng parusahan ng kamatayan lalo na yaong mga nakagawa ng lubhang mali? Ipinakilaa ni Hesus ang bawat isa bilang ating kapwa. Pagmamahal ba nating maituturing na inihuhulog natin ang mga kapwa nating nagkakasala ng malubha tungo sa kamatayan? Pag-ibig ang dapat nating ipairal dahil yaon ang utos ni Hesus. Pag ibig ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at hindi natin pwede sabihing dahil sa pag ibig kaya rin tayo papatay.

Mga kapatid tahasang ipinahayag ni Hesus ang kanyang pagkontra sa parusang kamatayan. Mababasa natin sa Juan 8:1-11 ang pagliligtas ni Hesus sa babaeng nangangalunya sa kamay ng mga nais pumatay sa kanya. Ani Hesus ‘Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang syang unang bumato.” At wala ngang bumato sa babae. Mga kapatid naitanong naba natin sa ating sarili ako ba ay walang kasalanan? Ako ba ay perpekto? Kung masasagot natin yan ng oo maaaring maibigay sa atin ang karapatang humatol ngunit wala sa atin ang sinuman ang perpekto kaya walang sinuman ang may karapatang humatol. Kung tayo man ay may kasalanan sino tayo upang humatol. Manapay sinabi ng bibliya na huwag tayong hahatol upang hindi tayo hatulan. “Huwag kayong humatol ng hindi kayo hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayun sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayun sa panukat ninyo sa iba” Mateo 7:1-2

Sa sinasabi naman na tayo ay dapat mag pasa ilalim sa pamamahala ng gobyerno at sa ma batas nito hindi natin ito kokontrahin manapay dapat naman nating sabihin na ang batas ng tao ay nararapat na nakaayos sa pamantayan na ibinigay ng Diyos..kaya naman tingnan natin ang parusang kamatayan ba ay nakaayon sa pamantayang kaloob ni Hesus ito ba ay makikitaan ng pagmamahal? Masasabi baga nating merong pagmamahal sa death penalty at yaon ay yung pag mamahal sa mga inosente para hindi na mabiktima pa ng mga kriminal? Ngunit babalik tayo sa tanong na sino lang ba ang kinikilala nating kapwa at sino lang ba ang ating minamahal? Maging si Hesus ay naparito sa daigdig hindi para sa matuwid kundi sa mga makasalanan.

Bago ko tapusin itong artikulong ito mayroon lamang akong katanungan para sa mga kapatid nating nagnanais ng parusang kamatayan…..May nagawa naba tayo para panumbalikin sa Diyos ang mga sinasabi na mga Kriminal ang mga sinasabi na mga dapat ng mamatay? Kung wala tayong nagawa upang sila ay panumbalikin sino tayo para sila ay utulak tungo sa kamatayan? Ilapit natin sila sa Diyos sa halip na itulak sa kamatayan….