IBINUBUKOD NG DIYOS SI AARON NA PARI AT ANG IBA PANG PARI SA MGA KARANIWAN NA TAO, BASA…

EXODO 28:1 “Ipatawag mo ang Kapatid mong si Aaron at ang mga Anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. 

IBUKOD MO SILA SA KARAMIHAN ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang MGA PARI”

SEE? smile emoticon “IBUKOD” RAW SILA!

NGAYON, NANG IBINUKOD ANG MGA PARING ITO ANO PA ANG INUTOS NG DIYOS?

BASAHIN NATIN ANG SUMUNOD NA VERSE

EXODO 28:2 “IPAPAGAWA mo ang kapatid mong si Aaron ng MAGANDA at MARANGAL NA KASUOTAN nararapat sa kanyang Banal na Gawain”

KITAMS? BILANG PARI IPINAGAWA SILA NG DIYOS NG “MAGANDA” AT “MARANGAL” NA DAMIT NA NARARAPAT PARA SA MGA “BANAL NA GAWAIN”

ESPESYAL BA DAPAT ANG DAMIT NG MGA PARI ?? BASA 😉

EXODO 28:6 “ang ESPESYAL NA DAMIT NG PARI ay kailangan na pinong telang lino na may ilang kulay ginto, asul, kulay ube at pula kailangang NAPAKAGANDA ng pagkakaburda nito”

KITA NIYO NA, DAPAT AY MAGANDA AT MARANGAL ANG SUOT NILA DAHIL BANAL ANG GAWAIN NILA 😊 ANO DAW ANG ISUSUOT NILA?

EXODO 28:4 “Here are the items that need to be made: a breastpiece, a priestly VEST, a ROBE, an embroidered shirt, a TURBAN, and a SASH. These sacred clothes are to be made for your brother Aaron and his sons who will be MY PRIESTS.”

EXODO 28:39 (Mbb) “Ipapagawa mo si Aaron ng ABITO at TURBATENG yari sa pinong lino at pamigkis na buburdahan nang maganda”
EXODO 28:4 (Mbb) “ito ang kasuutang ipapagawa mo: PEKTORAL, EFOD, ABITO binurdahang TUNIKA, TURBANTE at PAMIGKIS. ipapagawa mo ng sagradong kasuutan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang MGA SASERDOTE (Pari)”

KARUGTONG PA NITO., BASA…

EXODO 28:43 “kailangan nila itong ISUOT kapag Papasok sila sa Toldang tipanan o kapag lalapit sila sa ALTAR NG BANAL NA LUGAR sa paglilingkod bilang MGA PARI.. ang tuntuning ito’y DAPAT SUNDIN ni Aaron at ng salinlahi MAGPAKILANMAN”

AYAN! NAPAKA-LINAW, MALINAW PA SA SIKAT NG ARAW😉 KAYA ANG MGA PARI NATIN MAGPA-HANGANG NGAYON, ISINUSUOT NILA ITONG KASUOTAN NA ITO NA INUTOS MISMO NG DIYOS PARA SA MGA “BANAL NA GAWAIN” SA ATING INANG SIMBAHAN, “MAGPAKAILANMAN”
MAGING SI KRISTO

HEBREO 4:14 “Yaman ngang tayo’y mayroong isang lubhang DAKILANG SASERDOTE, na pumasok sa kalangitan, SI HESUS na Anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala.”

SI KRISTO MISMO BILANG PINAKA DAKILANG HIGH PRIEST O’ SASERDOTE NG AMA AY NAGSUOT NG GANYANG KASUOTAN:
REVELATION 1:13 “and in the midst of the lampstands was one like a SON OF MAN. He was DRESSED IN A ROBE extending down TO HIS FEET and he wore a wide GOLDEN BELT around his chest.”

(SA TAGALOG)
PAHAYAG 1:13 “At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang ANAK NG TAO, na may SUOT NA DAMIT HANGANG PAA, at may bigkis ang dibdib na isang PAMIGKIS NA GINTO.”

KITAMS 😉 GANYAN PO TALAGA ANG SUOT NG PARI,.. NA INIHALIMBAWA NI KRISTO BILANG DAKILANG PARI. HINDI PO NAKA BUSINESS ATTIRE, NA AMERICANA O’ BARONG HE HE HE! HINDI PO BIBLICAL YUN 😉