Xyryll Havana to RCC 33 AD VS INC1914

Hindi iisa ang persona ng Diyos (GENESIS 1:26).
Tatlo ang mga personang ipinahayag ni Jesus: ang Ama, Anak at Espiritu Santo (MATEO 28:19).

Ang Ama ay Diyos.
Ang Anak ay Diyos (HEBREO 1:7-8).
Ang Espiritu Santo ay Diyos (MGA GAWA 5:3-4).
Ang tatlong ito ay iisa (1 JUAN 5:7).
Dahil iisa lang ang Diyos (JAIME 2:9).

Kung di nyo ito paniniwalaan, paano nyo ipaliliwanag ang pagiging Diyos ng Anak at ng Espiritu Santo?

Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Panginoon din.

Ang Ama ay Diyos at ang Anak ay Panginoon (1 CORINTO 8:6).
Ngunit ang Diyos at Panginoon ay iisa. Ayon sa Kasulatan, “Kilalanin mong Diyos ang Panginoon” (Salmo 100:3).

Ang Ama at Anak ay iisa (JUAN 10:30). Saan iisa?
Iisa sa pagiging Panginoon.

Kung ang Anak ay Panginoon (1 CORINTO 8:6), ang Ama ay Panginoon din (MATEO 11:25 at LUCAS 10:21).
Ang Espiritu Santo ay Panginoon din (2 CORINTO 3:17).
Ngunit ang Panginoong Diyos ay iisa lamang.

Maliwanag na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Panginoong Diyos.