Sa darating na ika-1 ng Enero ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagiging ina ng Diyos ni Sta. Maria. Ano nga ba ang batayan ng Dogmang ito?

1. [Ano itong dogma ng ‘Theotokos’?]

Ang Theotokos ay salitang Griyego na nangangahulugang ‘God-bearer.’ Isa itong doktrina ng Simbahang Katolika na pinagtibay at ginawang isang ganap na dogma noong 431 AD sa Council of Ephesus. Sa pagtitipon na ito ay binigyang kasagutan ang heresiyang ipinapakalat ni Nestorious na ‘di umano’y magkahiwalay ang dalawang kalikasan (nature) ni Kristo—Diyos at Tao. Kaya naman ang ipinanganak daw ni Maria ayon kay Nestorious ay ang kalikasang tao (human nature) ni Kristo at hindi ang kalikasang Diyos (Divine nature). Kaya’t hindi marapat na tawaging Theotokos si Maria at sinasabi ni Nestorious na si Maria ay ‘Christotokos’ (Christ-bearer.) Nilinaw sa Council of Ephesus na may isang persona lamang si Kristo subalit may dalawang kalikasang hindi pwedeng paghiwalayin.

2. [Ano ang batayan ng dogmang ito?]

Una, sa Juan 1:1 malinaw na binabanggit,

“Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.”

At ang Verbo na Diyos ay naging tao ayon sa Juan 1:14. Maliwanag na si Kristo ang Verbo na Diyos. Siya ay isinilang ng Mahal na Birheng Maria

“Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan”
-Galacia 4:4

Simpleng lohika:
Si Jesus ay Diyos.
Si Maria ay ina ni Jesus.
Samkatuwid, si Maria ay Ina ng Diyos.

Ikalawa, sa pagbati ni Sta. Elisabet kay Maria na mababasa sa Lucas 1:43 nagwika si Elisabet:


“Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?” (Lucas 1:43)

Alam naman natin na si Elisabeth ay isang Hudyo, at isa sa batas ng mga Hudyo ay bawal nilang banggitin ang pangalan ng Diyos. Alamin mismo natin sa mga Hudyo kung bakit bawal dito sa link na ito:

https://www.chabad.org/…/IwAR0nP7vpBHaNIXg-Qn7YrWb3h43gjKdN…

Kaya imbis na sabihin ni Elisabet na, “Ina ng aking Diyos” sinabi na lamang niya ang kasingkahulugan nito na “Adonai” o Panginoon.

3. [Kung si Maria ay Ina ng Diyos ibig sabihin bang si Maria ay Diyos na rin?]

Hindi! Una sa lahat hindi ina ng Trinity si Maria, hindi siya Ina ng Diyos Ama o nang Diyos Espiritu Santo. Siya ay ina ng Diyos Anak. Sapagkat ang turo ng Santa Iglesya si Maria ay Ina ng Diyos Anak sa kanyang kalikasang tao. Ang kalikasang Diyos ni Kristo ay hindi ginawa. Sa pasimula pa lamang ay umiiral na ang Anak. Si Maria ay ina ni Kristo sa kanyang pagkatao. Binigyan ni Maria si Hesus ng laman, dugo at buto.

4. [Bago ang Council of Ephesus noong 431 AD, kinikilala na ba ng mga unang Kristiyano ang aral na ito?]

Oo. Noong 250 AD ay may panalangin na ang mga unang Kristiyano na pinamagatang “Sub Tuum Praesidium” sa Ingles ay mas kilala bilang ‘We Fly to Thy Patronage.’ Ganito ang nilalaman:

“WE fly to thy patronage, O holy Mother of God; despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.”

Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamatay. Amen!