Isa sa mga maling akala ng mga ibang Protestanteg sekta tungkol sa Simbahang Katoliko ay ang “Pagtago” nito sa ikalawang utos (2nd commandment). Sa katesismong Katoliko kasi, ang unang utos ay ang “”You shall have no other gods before me” (Ex. 20:3), at ang ikalawa ay “You shall not take the name of the Lord in vain.” (Ex. 20:7). Dahil dito, sinasabing tinanggal daw ng mga Katoliko ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan para pagtakpan ang pagsamba nila dito – na MALI dahil magkaiba lang ang pag-grupo ng mga Katoliko sa mga Protestante.

Sa Exodus 20:2-17, kung saan nanggaling ang Sampung utos, labing apat ang kabuuang mahahalagang pahayag. Upang mabuo ang Sampung Utos, may mga pahayag na kailangang pagsama-samahin, at hindi lang iisa ang paraan para gawin ito. Dahil noong mga sinaunang panahon, ang politeismo (pagkakaroon ng nahigit sa isang diyos) at idolatriya ay palaging magkasama – idolatriya bilang panglabas na pagpahayag ng politeismo – ang historical na pag-grupo (o pagnunumero) ng mga Hudyo ay magkasama sa isang utos ang “You shall have no other gods before me” (Ex. 20:3) and “You shall not make for yourself a graven image” (Ex. 20:4). Historically, ito ang sinundang pagnunumero ng mga Katoliko na siya ding sinundan ng mga Lutherans (ang iglesyang tinatag ni Martin Luther, ang Ama ng Protestantismo). KInilala ni Luther na ang pahayag laban sa politeismo at idolatriya ay dalawang bahagi ng iisang utos.

Iniklian ng mga Hudyo at Kristiyano ang mga utos para mas madaling tandaan gamit ang sampung punto lamang. Halimbawa, gawi ng mga Hudyo, Katoliko at Protestante ang pagbanggit sa araw ng pahinga na, “Remember the Sabbath to keep it holy,” bagamat ang aktwal na utos ay binubuop ng apat na sitas (Ex. 20:8-11).

Ang buod ang pagbabawal sa politeismo at idolatriya, sa mga Hudyo, Katoliko at Luterano ito ay “You shall have no other gods before me.” Walang pagtatangkang itago ang tungkol sa idolatriya (walang namang imahe/istatwa ang mga Hudyo at Protestante). Ginawa ito upang mas madaling matutunan ang Sampung Utos.

Hindi pinagpipilitan ng Simbahang Katoliko sa iba ang pagnunumero ng Sampung Utos, subalit sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, “The division and numbering of the Commandments have varied in the course of history. The present catechism follows the division of the Commandments established by Augustine, which has become traditional in the Catholic Church. It is also that of the Lutheran confession. The Greek Fathers worked out a slightly different division, which is found in the Orthodox Churches and Reformed communities” (CCC 2066).

Sa katunayan, kung babasahin ang aktwal na teksto ng Catechism of the Catholic Church higit na mas malawak ang sakop ng Unang Utos. Isang bahagi lang ang pagbabawal sa pagsamba sa mga tinatawag na ‘Diyos-Diyosan’, literal man o figuratively.