Fran D. Villegas1 hr ·  TITO 2:13 AT ANG PAGKA-DIOS NI CRISTO

Isa sa maraming talata sa Biblia kung saan direktang tinawag si Cristo na “Dios” ay ang Tito 2:13, (NIV) “while we wait for the blessed hope—the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ” (προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ”). Pero pilit parin na pinipilipit ito ng mga hindi sumasampalataya sa pagka-Dios ni Cristo tulad ng mga Iglesia ni Cristo at Mga Saksi ni Jehovah. Ayon sa kanila ang “Dios” ay tumutukoy sa Ama at ang “Tagapagligtas” ay kay Cristo. Pinaghihiwalay nila ang dalawa “Dios” at “Tagapagligtas.”

Kaya ang tanong: TAMA KAYA ANG INTERPRETASYON NG MGA KULTONG ITO SA TITO 2:13? ANO NGA BA ANG TUNAY NA KAHULUGAN NUNG TALATA?

Mga kapanalig, malinaw at maliwanag po ang talata, pero baka dumilim na talaga ang pag-iisip ng mga kultong ito. Ang mga salitang “Dios” at “Tagapagligtas” ay tumutukoy pareho kay Cristo. Ito po ay dahil sa mga sumusunod na mga punto:

1. Sa Isais 43:11 sabi ng Dios,”Ako ang Panginoon at maliban sa akin ay wala nang Tagapagligtas.” Kung ating susundan ang simpleng lohika, kung ang Dios lamang ang Tagapagligtas, at si Jesus ay Tagapagligtas, samakatwid si Jesus ay Dios.

2. Hope. Si Cristo ay tinatawag ni Apostol San Pablo na “pag-asa”: “at ni Cristo na ating pag-asa” (1 Tim.1:1)

3. Coming. Ang Unang Pagparito ni Jesus ay tinatawag na “ἐπιφανείας, epiphaneias” (2 Tim. 1:10). At wala namang ibang magbabalik kundi si Cristo (1 Tim. 6:14 “ἐπιφανείας, epiphaneias”).

4. Kung ang talata ay susuriin gamit ang gramatikang Griyego tiyak na lalabas na ang “Dios at Tagapagligtas” ay tumutukoy kay Cristo. Granville Sharp’s Rule says, in broad stroke, that whenever the article (“the”), a substantive (“noun”), “kai” (translated “and, but, even, also, namely”), and a substantive (“noun”) are used, they always refer to the same person (James R. White. The Forgotten Trinity. Minneapolis, MN. Baker Publishing Group, 1998, pages 77-78.). This is called the TSKS construction. Kaya ang “Dios at Tagapagligtas” ay parehong tumutukoy sa iisang persona – si JesuCristo.

Ang mga katotohanang ito ay di nakapagtataka, mga kapanalig, na sang-ayunan ng isa sa mga respetadong Bible scholars sa ating panahon na nagpahayag ng ganito, “…there is no good reason to reject Titus 2:13 as an explicit affirmation of the deity of Christ” (Wallace, Daniel. Greek Grammar beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1996. 276.).❤️

[Salamat sa pagbabasa. Reflect. Like. Share/Copy. Pag-aralan at isabuhay ang pananampalataya. God bless!🙏 Fr. Fran]