🔴WALANG RELIGIOUS IMAGES NA NAKASULAT SA BIBLE.
.
✅ANG MGA JUDIO MAYROONG RELIHIYON.
✝️Judith 12:0 
Nanatiling Tapat si Judith sa Kanyang RELIHIYON.
.
✝️1 Macabeo 2:40 Napag-usapan nila, “Kung hindi tayo magtatanggol sa ating sarili at sa ATING RELIHIYON gaya ng ginawa ng ating mga kababayan, mauubos tayo.”
.
✝️Mga Gawa 13:43 Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio at mga debotong Hentil na nahikayat mula sa RELIHIYONG JUDAISMO. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay nang nararapat ayon sa kagandahang-loob ng Diyos.
.
.
✅ANG KRISTIYANISMO AY ISANG RELIHIYON
✝️1 Timoteo 3:16 Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating RELIHIYON: . . .
Siya’y nahayag nang maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga Hentil, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan.
.
✝️Mga Gawa 11:26 at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasa-kasama ng iglesya, at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na CRISTIANO ANG MGA TAGASUNOD NI JESUS.
.
❇️ANO ANG PUNTO?
✅Kung ang mga Judio at Cristiano ay may RELIHIYON wala ba silang mga RELIGIOUS IMAGES?
.
✅MAY INIUTOS ANG DIYOS NA GUMAWA NG MGA LARAWANG INANYUAN AYON SA BIBLIYA.
.
✝️Exodus 31:1-5
At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi,

Tingnan mo aking tinawag sa pangalan si Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda:

At aking PINUSPOS siya ng Espiritu ng Dios, sa karunungan at pagkakilala, at kaalaman, at sa lahat ng sarisaring gawain,

Upang KUMATHA ng mga gawang kaayaaya, upang GUMAWA sa GINTO, at sa PILAK, at sa TANSO, At upang UMUKIT ng mga BATONG pangkalupkop, upang GUMAWA ng mga nililok na KAHOY, at upang GUMAWA sa lahat na sarisaring gawain.
.
✅THEREFORE MAYROONG MGA RELIGIOUS IMAGES SA RELIHIYON NG MGA JUDIO. ANG DIYOS MISMO NAGUTOS NIYAN.
.
.
✅RELIHIYONG CRISTIANO BA IPINAGBAWAL YAN? HINDI PO 
.
✅KUNG ANG PANGINOONG JESUS HINDI IPINAGBABAWAL KAYO PA!
.
✝️Lucas 2:46 At sa ikatlong araw, natagpuan niya siya sa Templo, nakaupong kasama ng mga guro at nakikinig at nagtatanong sa kanila.
.
✝️Marcos 11:11 Dumating si Jesus sa Jerusalem at “PUMASOK” sa Templo. Minasdan niya ang lahat at dahil magdadapit hapon na, bumalik siya sa Betania kasama ng Labindalawa. 
.
✅Note: PUMASOK AT MINASDAN NIYA ANG LOOB NG TEMPLO. Ngunit ano? bagkus ang inayawan nya ang ginawang palengke ang loob ng Templo; 
.
✝️Juan 2;16 At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati: “Alisin n’yo ang mga ito! Huwag n’yong gawing palengke ang BAHAY NG AKING AMA.” 
.
✅Note: Kung bawal ang imahe at rebulto at sinasamba nila ito sana ang sasabihin ni Panginoon ay “ALISIN NINYO ANG MGA IMAHE AT REBULTO NA MGA ITO
.
❇️ALAM NYO BA KUNG ANO ANG NILALAMAN NG LOOB NG TEMPLONG ITO???. 
.
✅Puno ng ibat ibang imahe ang templong ito: (1Hari 6:23; 1Hari 7:18; 25; 29; 36; 42; 48; 50; 1Hari 8: 6; Ez 41: 17-20, 25) 
.
Note: Ibig bang sabihin dius-diusan lahat yang mga imahe at rebulto???. Hindi po
.
At dito nananahan ang Pangalan ni yawe: (1Hari 8:29) 
.
Pinabanal ni Yawe ang templong ito na puno ng IMAHE basa: 
.
✝️1Hari 9:3 Sinabi sa kanya ni Yawe: “Narinig ko ang iyong panalangin at pagluhog sa harap ko. PINABANAL ko ang bahay na ito na itinayo mo, upang ilagay dito ang aking Pangalan MAGPAKAILANMAN, LALAGI DITO ANG AKING MGA MATA AT PUSO sa lahat ng araw. — 
.
✝️Exodo 30:28-29 sa altar na sinunog na handog at lahat ng kasangkapan nito, at PALANGGANA at PATUNGAN nito. 
Itatalaga mo ang mga ITO KAYAT MAGIGING TUNAY NA BANAL ANG MGA ITO at ang anumang madikit sa mga ito.
.
✅Note: kitam pati mga imahe o rebulto ay nagiging banal (sacred) kahit ang madikit dito. Makikita at mababasa 
din natin sa Exodo 30:28 na kahit mismo ang PALANGGANA at PATUNGAN ay pinababanal ni Yawe.
.
#Daniel_Katoliko
.
God bless us always
.
Cttop