Icons

4 Items

TALAKAYAN SA PAGITAN NG KATOLIKO AT PROTESTANTE HINGGIL SA MGA IMAHE

by Haring Felipe

Alamin ang mga argumento ng bawat panig at kung paano inihayag ng isang Katoliko ang katotohanan na ang mga Sagradong Imahe ay hindi saklaw sa “prohibition” ng Diyos sa paggawa ng diyosdiyosan at paano mini-misrepresent ng isang Protestante ang Katoliko, Bibliya at ang utos sa paggawa at hindi paggawa ng Imahe sa OT. Ang mga salita ng Hindi […]

ICONS ARE NOT IDOLS! By Jonathan Mercadero Loquez

by splendor1618

  Jonathan Mercadero Loquez ICONS ARE NOT IDOLS! IDOLS are representation of things that have NO real existence(cf. 1Cor. 8:4). On the contrary, an ICON is a depiction of CERTAIN realities, i.e. the image(Greek: Eikon) of Caesar on the coin(denarius) that was brought to Jesus(cf. Matt. 22:19-20). The Greek term “Eikon”(Icon) refers to the likeness/image […]