Posts tagged with ‘Protestant Cults’ Falsehood’

1 Item

ANG MALI AY MALI! KAYA DOON TAYO SA TAMA!!!! By Limz Roa

by splendor1618

Limz Roa‎ “”””ANG MALI AY MALI! KAYA DOON TAYO SA TAMA!!!! By Limz Roa”””” 2 Timoteo 3:16 [16]Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, KAYA…..😇😇😇 Mga Kawikaan 14:3,6-8,12 [3]Ang bawat […]